Subsidieregeling verkeersveiligheid Nijkerk

Geldend van 02-02-2006 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Verkeersveiligheid Nijkerk

De college van de gemeente Nijkerk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Nijkerk en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende Subsidieregeling verkeersveiligheid Nijkerk.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht

 • b.

  de plannen: het Gemeentelijk Verkeer en vervoerplan en het Verkeersveiligheidsplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2005

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk.

Artikel 2 Subsidie

 • 1. Het college verleent, met inachtneming van de bepalingen van deze verordening en de plannen, aan een vereniging of stichting subsidie in de kosten van activiteiten en projecten, die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in de gemeente.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks het bedrag vast dat in een begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van artikel 2.

 • 2. De subsidie-aanvragen worden, onverminderd het bepaalde in deze verordening, gehonoreerd in volgorde van binnenkomst.

 • 3. De bekendmaking van het subsidieplafond, bedoeld in dit artikel, vindt plaats door publicatie in een plaatselijk verschijnend weekblad.

HOOFDSTUK 2 Subsidievaststelling

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. De aanvraag om subsidie dient schriftelijk bij het college te worden ingediend, vóór de aanvang van de activiteiten.

 • 2. Bij de aanvraag dienen te worden overgelegd:

  • a.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier, ondertekend door het bestuur van de aanvrager waarbij minimaal is vermeld

   • wat het doel is van de activiteit in relatie tot de verkeersveiligheid,

   • voor welke doelgroep de activiteit wordt georganiseerd en

   • de periode waarin de activiteit plaatsvindt.

  • b.

   een begroting van de kosten.

 • 3. Het college kan bepalen dat naast de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, andere bescheiden dienen te worden overgelegd.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie kan worden verleend in de kosten van de volgende maatregelen:

  • a.

   kosten voor het voorbereiden van de activiteit;

  • b.

   kosten voor de uitvoering van de activiteit;

  • c.

   organisatiekosten tot maximaal 10% van het te subsidiëren bedrag.

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1. Het college neemt een besluit op de subsidieaanvraag binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, kan met ten hoogste 12 weken worden verlengd.

 • 3. Het besluit tot subsidieverlening vermeldt:

  • a.

   het subsidiebedrag;

  • b.

   de betalingstermijn en de wijze van betalen;

  • c.

   de termijn waarbinnen de activiteiten moeten worden uitgevoerd;

  • d.

   een opgave van de schriftelijke stukken die na uitvoering van de activiteiten bij het college moeten worden ingediend;

  • e.

   overige door het college noodzakelijk geachte voorschriften.

 • 4. De aanvraag wordt geweigerd indien:

  • a.

   met de uitvoering van de activiteiten al een begin is gemaakt;

  • b.

   het subsidieplafond ten gevolge van de subsidievaststelling zou worden overschreden;

  • c.

   de maatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd niet of in onvoldoende mate bijdragen aan de verkeersveiligheid in de gemeente;

  • e.

   overigens niet voldaan aan het bepaalde in deze verordening.

Artikel 7 Eindverslag

 • 1. De aanvrager dient binnen vier weken na de afronding van de activiteiten een afrekening en een evaluatie in bij het college.

 • 2. Bij de afrekening, bedoeld in het eerste lid, worden de de op de uitgevoerde activiteit betrekking hebbende rekeningen en betalingsbewijzen overgelegd alsmede overige door het college noodzakelijk geachte gegevens.

Artikel 8 Subsidievaststelling

Op basis van de in artikel 7 genoemde bescheiden stelt het college binnen 6 weken de subsidie vast.

Artikel 9 Intrekking of wijziging van de subsidievaststelling

Aan het bepaalde in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt in elk geval toepassing gegeven indien na de datum van subsidievaststelling niet binnen een jaar met de werkzaamheden is begonnen.

HOOFDSTUK 3 Slotbepaling

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Subsidieregeling verkeersveiligheid Nijkerk";

 • 2. Zij treedt in werking op de dag nadat zij is bekend gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 10 januari 2006,

de loco-secretaris

G. van Beek

de burgemeester

B. Vries