Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Geldend van 23-02-2013 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen vastgesteld.

Artikel 1 De voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het handhaven van de orde;

 • c.

  het doen naleven van het reglement van orde;

 • d.

  wat de wet of dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 2 De secretaris

 • 1. De secretaris is bij alle vergaderingen van het college aanwezig.

 • 2. De secretaris neemt deel aan de beraadslagingen en heeft daarbij een adviserende stem.

 • 3. De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergadering, het samenstellen van de agenda en de verslaglegging van de besluitvorming.

 • 4. Bij verhindering of ontstentenis van de secretaris of zijn vervangers wijst het college een tijdelijke vervanger aan.

Artikel 3 Mandaat

 • 1. Het college kan mandaat verlenen aan een of meer leden van het college.

 • 2. De gemandateerde bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend.

 • 3. Het college kan alle aanwijzingen geven die het nodig acht voor gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

 • 4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van volmacht of machtiging.

Artikel 4 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1. Het college regelt de verdeling van de werkzaamheden.

 • 2. Het college regelt de onderlinge vervangen in geval van verhindering of ontstentenis van de voorzitter of van één der wethouders.

 • 3. Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, bericht dit zo spoedig mogelijk aan de secretaris.

Artikel 5 Dag, tijdstip en plaats van de vergaderingen

 • 1. Het college vergadert in de regel op elke dinsdag, vanaf 09.00 uur en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder dit nodig acht. De vergaderingen worden in het gemeentehuis gehouden.

 • 2. De voorzitter kan in bijzondere gevallen, zo mogelijk na overleg met de wethouders, een andere dag en/of een ander aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen.

Artikel 6 Stukken

 • 1. Stukken die in de vergadering besproken worden, moeten voor dinsdag 14.00 uur voorafgaande aan de betreffende vergadering zijn aangeleverd bij de secretaris.

 • 2. Spoedeisende stukken die worden aangeleverd nadat de agenda is opgemaakt en waarvoor geen instemming is van de secretaris voor besluitvorming via artikel 10 van dit reglement, kunnen door de secretaris onder diens verantwoording ter bespreking worden voorgelegd aan het college. Het college beslist of over deze stukken wordt beraadslaagd en besloten danwel dat de stukken naar de volgende reguliere vergadering worden verwezen.

Artikel 7 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1. Het college vergadert in de regel met gesloten deuren.

 • 2. Indien een raadslid als toehoorder aanwezig wil zijn bij een besloten vergadering van het college, dient hij/zij daartoe vooraf overleg te voeren met de voorzitter.

 • 3. Ambtenaren kunnen – op verzoek van het college- nadere toelichting geven in een vergadering.

 • 4. Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 5. De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op openbare vergaderingen.

Artikel 8 Verhindering

 • 1. Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn bij een vergadering, dient hij dit te melden aan de voorzitter of aan de secretaris.

 • 2. Wanneer de secretaris niet aanwezig kan zijn bij een vergadering, meldt hij dit aan de voorzitter en aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 9 Stemmingen

 • 1. Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2. Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

   • a.

    Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefje.

   • b.

    Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

   • c.

    Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 10 Parafenbesluit

 • 1. Het college kan in spoedgevallen buiten vergadering besluiten nemen in de vorm van parafenbesluiten. Voor het nemen van een parafenbesluit is instemming vooraf van de secretaris noodzakelijk.

 • 2. Een parafenbesluit komt tot stand indien elk collegelid kennis heeft genomen van de adviesnota en de meerderheid van het college, waaronder de wethouder die het onderwerp in zijn portefeuille heeft, de adviesnota voor akkoord geparafeerd heeft

 • 3. Direct na het plaatsen van de laatste paraaf dateert de secretaris het parafenbesluit.

 • 4. Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening van de secretaris.

 • 5. De secretaris verstrekt elk lid van het college een (digitale) kopie van het genomen parafenbesluit en neemt het parafenbesluit op in de besluitenlijst, als bedoeld in artikel 11 van dit reglement.

 • 6. Voor de openbaarmaking en kennisgeving van parafenbesluiten is artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Besluitenlijst

 • 1. De besluitenlijst vermeldt het onderwerp, het advies en het procedure-voorstel van de beslissingen van het college, het besluit ten aanzien van de openbaarheid (keuze uit: “openbaar”, “niet-openbaar” of “embargo”) en de namen van de aanwezige en afwezige leden.

 • 2. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 12 Openbaarmaking en kennisgeving van de besluitenlijst

 • 1. Het college maakt het als openbaar aangemerkte deel van de in artikel 9 bedoelde besluitenlijst op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend.

 • 2. Het college laat de in het eerste lid bedoelde openbaarmaking achterwege, voor zover geheimhouding is opgelegd op grond van de Gemeentewet of indien openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang (bv. besluiten onder embargo).

 • 3. Het college brengt de in het eerste lid bedoelde besluitenlijst ter kennis van de leden van de raad en van vertegenwoordigers van de pers.

 • 4. Het college kan behalve het als openbaar aangemerkte deel van de in artikel 11 bedoelde besluitenlijst ook het niet openbare deel ter kennis brengen van afdelingsmanagers, teamcoördinatoren/-leiders en andere betrokken ambtenaren.

Artikel 13 Minderheidsstandpunt

Een minderheidsstandpunt wordt in de besluitvorming vermeld, indien een of meer leden dit wensen.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als: reglement van orde voor het college.

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. Op dat moment vervalt het op 25 januari 1994 vastgestelde reglement.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 5 februari 2013.
Burgemeester en wethouders van Brummen,
de secretaris, E.V. Schmitz
de burgemeester, N.E. Joosten bc.