Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel

Geldend van 21-03-2013 t/m heden

Intitulé

“Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel”

De raad van de gemeente Beesel:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

Vast te stellen de: “Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel”

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt onder publicatie verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op berichten, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Artikel 3 Elektronische publicatie

  • 1. Publicatie van de ontvangst van meldingen, de ontvangst van aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten, vindt uitsluitend plaats in het elektronische gemeenteblad van Beesel, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan in voorkomende gevallen, naast de publicatie in het elektronisch gemeenteblad, tevens voorzien in een schriftelijke publicatie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking gemeente Beesel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 4 februari 2013.