Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleid arrangementen toeristenbelasting

Geldend van 26-09-2005 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleid arrangementen toeristenbelasting

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 juli 2005 (parafenbesluit, nr. 2005-09331). Deze beleidsregels zijn aan de (op dat moment bekende) ondernemers die toeristenbelasting verschuldigd waren bekendgemaakt per brief (nr. 2005-13192).

Het college heeft besloten dat er afspraken gemaakt kunnen worden in het kader van de heffing van de toeristenbelasting ten aanzien van arrangementen waarvoor geen forfait in de verordening is opgenomen. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

 

- de ondernemer die omtrent een arrangement met de gemeente tot een afspraak wil komen met betrekking tot het aantal overnachtingen dient voor aanvang van het belastingjaar een verzoek terzake in;

- er worden alleen afspraken gemaakt voor periodes die niet overeenkomen met de bestaande forfaits;

- voorts zijn alleen afspraken mogelijk voor periodes die minstens vier aaneengesloten weken duren;

- afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek en volgende;

- de ondernemer geeft voor aanvang van het arrangement aan de heffingsambtenaar het aantal plaatsen door dat voor dat arrangement is geboekt;

- de ondernemer geeft bij de aangifte toeristenbelasting (achteraf) het aantal definitieve plaatsen per arrangement op;

- het maken van afspraken blijft een bevoegdheid van de heffingsambtenaar. Als er gegronde vrees bestaat dat misbruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, kan deze besluiten geen afspraken te maken;

- het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de heffingsambtenaar aanleiding zijn in het vervolg geen afspraken meer te maken met de betreffende ondernemer.