Beleidsregel hinder van houtkachels 2013

Geldend van 14-03-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel hinder van houtkachels 2013

Corsaregistratienummer: 13.03890

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Vergunningen en Bouwtoezicht

·Beleidsregel hinder van houtkachels 2013 d.d. 4 februari 2013

gelet op:

 • ·

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

 • ·

  artikel 1b van de Woningwet en het Bouwbesluit

 • ·

  artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

overwegende dat:

 • ·

  dat het college bevoegd is handhavend op te treden tegen hinder van houtkachels op grond van het Bouwbesluit;

 • ·

  dat het college op grond van de Algemene wet bestuursrecht een onderzoeksplicht heeft bij de voorbereiding van besluiten (tot het opleggen van een stookverbod dan wel afwijzing van een handhavingsverzoek)

 • ·

  dat de beoordeling of er sprake is van hinder dient te geschieden aan de hand van algemene maatstaven;

 • ·

  dat dergelijke maatstaven ontbreken, waardoor de gemeente genoodzaakt is een deskundig bureau in te schakelen om een onderzoek uit te voeren;

 • .

  dat de kosten voor het inhuren van een deskundig bureau kostbaar is;

Besluit:

 • .

  tot het intrekken van de op 22 maart 2011 vastgestelde en op 7 april 2011 in werking getreden Beleidsregel hinder van houtkachels en tot het vaststellen van de

Beleidsregel hinder van houtkachels 2013

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders treedt, onverminderd hetgeen in de volgende artikelen is bepaald, slechts handhavend op bij verzoeken tot handhaving van hinder van houtkachels. Het college zal niet actief onderzoek doen naar hinder van houtkachels in het algemeen.

Artikel 2

 • 1. Het onderzoek van de gemeente naar hinder van houtkachels zal zich beperken tot een onderzoek of de houtkachel en de uitmonding daarvan voldoet aan het Bouwbesluit.

 • 2. Indien de betreffende houtkachel niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen van het Bouwbesluit, zal het college handhavend optreden door het opleggen van een stookverbod. Het stookverbod wordt ingetrokken op het moment dat de houtkachel (weer) voldoet aan het Bouwbesluit.

 • 3. Indien de betreffende houtkachel aan de daaraan gestelde eisen van het Bouwbesluit voldoet, wordt het handhavingsverzoek afgewezen.

 • 4. Wanneer de verzoeker middels een deskundigenrapport kan aantonen dat een houtkachel, ondanks dat deze aan het Bouwbesluit voldoet, hinder veroorzaakt, kan het college alsnog besluiten handhavend op te treden.

Artikel 3

De kosten voor een deskundigenrapport als bedoeld in artikel 2 lid 4 komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4

 • 1.

  De regeling Beleidsregel hinder van houtkachels die is vastgesteld op 22 maart 2011 en in werking is getreden op 7 april 2011 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel.

Artikel 5

 • 1.

  De regeling Beleidsregel hinder van houtkachels 2013 treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald als Beleidsregel hinder van houtkachels 2013.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • ·

  middels publicatie in het Westfries Weekblad en op de website www.overheid.nl

 • ·

  in het Gemeenteblad

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 19 februari 2013

College van burgemeester en wethouders

De secretaris,                                   de burgemeester,