Beleidsregels voor grafbedekkingen Peel en Maas

Geldend van 15-11-2011 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor grafbedekkingen Peel en Maas

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Gelet op

artikel 19, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Peel en Maas

en

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregels voor grafbedekkingen Peel en Maas

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken

;

grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4. De afmetingen van het grafoppervlak of van het oppervlak van een gedenkplaats bedragen maximaal 2,00 meter x 1,00 meter. Het gedenkteken heeft een maximale hoogte van 1,10 meter.

 • 5. De ruimte tussen de graven is minimaal 55 centimeter.

 • 6. Gedenktekens op particuliere graven op het oud parochiekerkhof in Panningen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  a. vanwege het monumentale karakter van de begraafplaats en vanwege het streven hieraan geen afbreuk te doen, dienen grafbedekkingen in vormgeving en materiaalgebruik binnen de directe omgeving van het graf te passen;

  b. de bedoelde inpassing kan door het college getoetst worden alvorens toestemming wordt verleend om de grafbedekking te pla

 • 7. De afdekplaten voor de urnennissen in de urnenmuur op begraafplaats Heiderust worden in standaarduitvoering beletterd, t.w. voornaam, geslachtsnaam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene en eventueel een kruisteken. Eventueel ook dezelfde gegevens van de echtgenoot/echtgenote (met twee ringen).

Artikel 5 Losse bloemen en planten

 • 1.

  • Op een particulier graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

 • 2.

  • Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen alleen in of op de daarvoor bestemde locatie mogen worden geplaatst, voor of in de directe omgeving van de urnenmuur.

Artikel 6 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Afmetingen beplanting

 • 1. De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende worden voorzien van grafbeplanting. De beplanting mag de oppervlakte, genoemd in artikel 4 lid 4 of de afmetingen van het gedenkteken niet overschrijden.

 • 2.

  • Beplanting die buiten de in lid 1 genoemde afmetingen geplant wordt of overhangt, kan van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

 • 3. Indien en voor zover op een graf geen grafbedekking aanwezig of toegestaan is, dient de rechthebbende te gedogen dat daarop van gemeentewege een groenvoorziening kan worden aangebracht en onderhouden.

Artikel 8 Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze beleidregels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 15 november 2011

 • 2. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels voor grafbedekkingen Peel en Maas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2011.
de secretaris, de voorzitter,

Bijlage Toelichting

TOELICHTING

BELEIDSREGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN PEEL EN MAAS

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

 

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

 

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

 

Artikel 4 tot en met 9.

Deze artikelen spreken voor zich.