Aanwijzen categorieën geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad

Geldend van 14-03-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzen categorieën geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad

Corsaregistratienummer: 11.02269

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 februari 2011;

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het besluit omgevingsrecht;

Besluit:

te bepalen

dat voor de volgende categorieën van gevallen geen “verklaring van geen bedenkingen” van de raad nodig is:

 • 1.

  projecten waarvoor reeds een nota van uitgangspunten, stedenbouwkundige visie of daarmee vergelijkbaar ruimtelijk kader door de raad is vastgesteld;

 • 2.

  projecten die een herontwikkeling van een bestaande locatie inhouden maar waarbij geen aanpassing van de ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige structuur plaatsvindt;

 • 3.

  projecten waarvoor het ontwerp van de “verklaring van geen bedenkingen” reeds door de raad is afgegeven en met betrekking tot die ontwerpverklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunningen tijdens de periode van de terinzageligging geen zienswijzen zijn ingediend en er dus geen feiten aan het dossier zijn toegevoegd die om een nieuwe afweging vragen.

Hoorn, 15 maart 2011

De griffier,                      de voorzitter,