Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

overwegende, dat het op grond van artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter (groot voertuig) te parkeren op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

dat het Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen) van 13 september 2011 geëvalueerd is en dat gebleken is dat er een wijziging plaats dient te vinden in verband met het innemen van permanente standplaatsen op het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan;

dat het daarom noodzakelijk is om een nieuw besluit te nemen om het parkeren van grote voertuigen in de gemeente te reguleren;

gelet op artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening;

mede gelet op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

b e s l u i t :

 • I.

  het Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen) van 13 september 2011 tot aanwijzing van parkeerterreinen voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, in te trekken;

 • II.

  alle plaatsen binnen de gemeente Veldhoven als bedoeld in artikel 1 van de Algemene plaatselijke verordening aan te wijzen als plaatsen waar het parkeren van voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, verboden is op grond van artikel 5:7, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening, omdat dit naar het oordeel van het college schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, met uitzondering van de volgende plaatsen;

  • ¨

   het gedeelte van het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan (kadastraal bekend als sectie A, nummer 3169), zoals is aangegeven op de bijgevoegde en bij dit besluit behorende situatietekening van het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur;

  • ¨

   de parkeerhavens gelegen aan de wegen aan De Run 4200, zoals deze zijn aangegeven op de bijgevoegde en bij dit besluit behorende situatietekening van De Run 4200, van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur en op zaterdag en zondag.

 • III.

  alle verkeerstekens aan te brengen overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)” en treedt in werking op 1 maart 2013.