Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen met betrekking tot het inzamelen van geld en goederen, als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland;

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland;

besluit:

vast te stellen de navolgende “Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen” (hierna Nadere regels):

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF); een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen.

 • 2. Landelijk collecterooster; het door het CBF opgestelde landelijk rooster voor collectes.

 • 3. CBF Keur; keurmerk dat wordt verkregen wanneer instellingen voldoen aan criteria voor bestuur, beleid, fondsenwerving, communicatie etc.

 • 4. CBF Verklaring van geen bezwaar; keurmerk voor nieuwe instellingen (tot 3 jaar) dat op aanvraag wordt verkregen wanneer instellingen voldoen aan criteria voor bestuur, beleid, fondsenwerving, communicatie etc.

 • 5. Lokale instellingen; instellingen zoals verenigingen en stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en die zijn gevestigd in de gemeente Steenwijkerland.

 • 6. Landelijke instellingen; instellingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en die niet zijn gevestigd in de gemeente Steenwijkerland.

 • 7. De gemeente; de gemeente Steenwijkerland.

 • 8. Collecte; inzameling van geld ten behoeve van een goed doel.

 • 9. Actie; deur tot deur verkoop van goederen ten behoeve van een goed doel.

 • 10. Lijst voor Collectes en Acties; overzichtslijst waarop alle geplande collectes en acties in de gemeente staan weergegeven.

Artikel 2 Vergunning instellingen landelijke collecterooster CBF

 • 1. Aan instellingen welke vermeld staan op het landelijke collecterooster van het CBF, wordt een doorlopende vergunning verleend.

 • 2. De doorlopende vergunning wordt ingetrokken wanneer de instelling niet langer op het landelijke collecterooster van het CBF vermeld staat.

Artikel 3 Vergunning overige instellingen

 • 1. Aan instellingen welke niet vermeld staan op het landelijke collecterooster van het CBF en welke niet in de gemeente zijn gevestigd, wordt een vergunning verleend voor zover het landelijke collecterooster daartoe ruimte biedt.

 • 2. Geen vergunning wordt verleend wanneer:

  • a.

   het landelijk rooster in een bepaalde periode al een collecte ingepland heeft staan, of;

  • b.

   in een bepaalde periode waarin het landelijke collecterooster geen collecte gepland heeft staan, maar wel twee lokale instellingen melding hebben gedaan, of;

  • c.

   de instelling niet beschikt over het CBF Keur of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

Artikel 4 Melding lokale instellingen

 • 1. Lokale instellingen doen minimaal twee weken voorafgaand aan het plaatsvinden van de collecte of actie daarvan schriftelijk melding bij het college.

 • 2. In de melding wordt opgenomen:

  • a.

   het postadres van de lokale instelling;

  • b.

   het aanspreekpunt tijdens de collecte of actie en zijn/haar telefoonnummer;

  • c.

   de periode wanneer de collecte of actie plaats moet vinden;

  • d.

   de kernen waar de collecte of actie gehouden gaat worden.

 • 3. Alvorens de melding wordt gedaan, controleert de instelling via de Lijst voor Collectes en Acties op de website van de gemeente, of de beoogde periode beschikbaar is.

 • 4. De gemeente stuurt binnen twee weken na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging en mededeling of de collecte of actie doorgang kan vinden.

Artikel 5 Maximaal aantal collectes en acties

 • 1. Per week mag, op grond van het landelijke collecterooster, één landelijke collecte of actie worden gehouden.

 • 2. In weken dat er, op grond van het landelijke collecterooster, geen landelijke collecte of actie wordt gehouden, mag één collecte of actie worden gehouden door een instelling die niet in de gemeente is gevestigd.

 • 3. Naast de landelijke collecte of actie mag er per week één collecte of actie worden gehouden door een lokale instelling. Als deze collecte of actie zich beperkt tot één of een klein aantal kernen, mag in de overige kernen maximaal één andere collecte of actie worden gehouden.

Artikel 6 Kledinginzamelingsacties

 • 1. Er wordt geen maximumstelsel gehanteerd voor kledinginzamelingsacties.

 • 2. Aan kledinginzamelende landelijke instellingen kan een doorlopende collectevergunning worden verleend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   de kledinginzamelende instelling in het bezit is van het CBF Keurmerk of CBF Verklaring van geen bezwaar;

  • b.

   de kledinginzameling alleen geschiedt door middel van een kledingzak;

  • c.

   uiterlijk vier weken voor de aanvang van een kledinginzamelingsactie de instelling hiervan melding maakt bij de gemeente.

 • 3. De kledinginzamelingsactie door landelijke instellingen kan alleen doorgang vinden wanneer het landelijke collecterooster in de beoogde periode geen collecte ingepland heeft staan en wanneer lokale instellingen geen melding hebben gedaan voor een collecte, actie of kledinginzamelingsactie.

 • 4. De doorlopende vergunning wordt ingetrokken wanneer de instelling:

  • a.

   niet langer in het bezit is van het CBF Keurmerk of CBF Verklaring van geen bezwaar;

  • b.

   de inzameling niet via een kledingzak geschiedt;

  • c.

   er langer dan een jaar geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning.

 • 5. Voor lokale instellingen is artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Aansprakelijkheid instelling

 • 1. De instelling moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen, dat de gemeente en derden ten gevolge van het houden van de collecte, actie of kledinginzamelingsactie schade lijden.

 • 2. Eventuele schade aan eigendommen van gemeente en/of derden moet op eerste aanzegging, binnen de daarbij te stellen termijn, door de instelling worden vergoed.

Artikel 8 Toezicht en Handhaving

Met het toezicht op naleving van deze Nadere regels zijn de daartoe aangewezen ambtenaren belast.

Artikel 9 Citeertitel

Deze Nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze Nadere regels treden in werking op 1 maart 2009. Tegelijkertijd vervallen de “Beleidsregels voor het verstrekken van vergunningen voor inzamelingsacties van geld en goed” van 1 januari 2003.

Ondertekening

Steenwijk,
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris, drs. A.J. Peterson
de burgemeester, drs. H.H. Apotheker

Toelichting op de Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen

Het derde lid van artikel 5.13 van de Apv is de grondslag voor de De Nadere regels voor het inzamelen van geld en goederen (hierna: Nadere regels). Het artikel luidt:

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

 • 1.

  Het is organisaties die vermeld staan op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving of organisaties die niet zijn gevestigd in de gemeente verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

 • 2.

  Het is organisaties die zijn gevestigd in de gemeente verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden zonder daarvan melding te doen bij het college.

 • 3.

  Gelet op hetgeen bepaald is in het eerste en tweede lid kan het college nadere regels stellen.

 • 4.

  De inzameling als bedoeld in het tweede lid kan worden gehouden indien wordt voldaan aan de in de nadere regels opgenomen criteria.

 • 5.

  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 6.

  Hetgeen in het eerste en tweede lid bepaald is, geldt niet voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

In het hiernavolgende wordt artikelsgewijs enige toelichting gegeven. Daar waar collecte is geschreven moet ook actie worden gelezen.

Artikel 2

Het landelijke collecterooster van het CBF is al sinds jaar en dag leidend voor de invulling van collectes en andere inzamelacties in Nederland. Veel van de organisaties die op het landelijke collecterooster staan (bijvoorbeeld Astmafonds, St. Prins Bernhard Cultuurfonds, St. KWF Kankerbestrijding etc.) hebben eerder al doorlopende vergunningen gekregen.

Af en toe worden nieuwe goede doelen toegevoegd aan het landelijke collecterooster, nadat deze het CBF Keur of de CBF Verklaring van geen bezwaar hebben verkregen. Dit houdt in dat de organisatie aan verschillende eisen moet voldoen. Deze nieuwe organisaties hoeven, wanneer ze een plaats op het landelijke collecterooster hebben gekregen, slechts eenmaal een (doorlopende) collectevergunning aan te vragen. Deze doorlopende vergunning wordt ingetrokken op het moment dat de organisatie niet langer een plaats heeft op het landelijke collecterooster.

Artikel 3

In het landelijke collecterooster zijn niet alle weken van het jaar ingevuld. Er zijn verschillende weken open. Veelal zijn dat weken waarin de opbrengsten wat minder zijn zoals gedurende de zomer- en andere vakanties en na de kerstdagen en Oud & Nieuw. Dit geldt overigens niet voor alle beschikbare weken in het collecterooster. Er zijn echter wel meer collecterende organisaties dan er weken beschikbaar zijn. Daarom wordt als stelregel aangehouden dat organisaties die niet op het landelijke collecterooster staan en niet gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland, alleen vergunning kunnen krijgen voor de beschikbare weken in het landelijke collecterooster.

Naast deze beschikbaarheid zijn er nog twee criteria waardoor van vergunningverlening afgezien kan worden. Geen vergunning wordt verleend wanneer:

 • 1.

  de organisatie niet beschikt over het CBF Keur of de CBF Verklaring van geen bezwaar, en;

 • 2.

  wanneer er al twee lokale organisaties zijn die een melding hebben gedaan voor een bepaalde periode.

Door het CBF Keur of de Verklaring van geen bezwaar te vragen krijgt de donateur zekerheid dat de collecterende organisatie verstandig en juist met het verworven geld omgaat.

Voorkeur geven aan lokale organisaties geeft eveneens een impuls aan het (financiële wel en wee) van het lokale verenigingsleven.

Artikel 4

Een collecte is het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel. Een actie is de deur tot deur verkoop van goederen eveneens ten behoeve van een goed doel. Bij acties kan gedacht worden aan de verkoop van pennen, snert, boeken, worst etc.

De Nadere regels zijn er op gericht het lokale verenigingsleven (de organisatie die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en die zijn gevestigd in de gemeente Steenwijkerland) de gelegenheid te bieden de financiële positie te verbeteren.

Lokale organisaties moeten schriftelijk of via e-mail (elektronische weg) melding doen. Om te kunnen beoordelen of de collecte of actie door kan gaan, zijn enkele gegevens nodig.

 • ·

  Postadres van de lokale organisatie voor het verzenden van de ontvangstbevestiging en mededeling of de collecte of actie door kan gaan.

 • ·

  Aanspreekpunt op die dagen dat de collecte of actie wordt gehouden. Via telefoon kan deze persoon benaderd worden.

 • ·

  De periode waarin de collecte of actie plaats gaat vinden.

 • ·

  De kernen waar de collecte plaats gaat vinden.

Na ontvangst van de melding controleert de medewerker Apv of er daadwerkelijk ruimte is op de lijst. Wanneer dat het geval is wordt de melding bijgeschreven op de Lijst Collectes en Acties. Deze lijst wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

Is in de tussentijd de periode toch vol, dan wordt de lokale organisatie daarover geïnformeerd. Dat kan schriftelijk, maar omwille van de voortgang kan de organisatie ook telefonisch of per e-mail worden benaderd.

Artikel 5 Maximaal aantal collectes en acties

Per week mag er naast een collecte van het landelijke collecterooster één lokale organisatie een collecte houden. Als die ene collecte zich beperkt tot één of enkele kernen, is er eventueel ook nog ruimte voor een andere collecte in andere kernen.

Wanneer het landelijke collecterooster in een bepaalde week geen organisatie heeft aangewezen, kunnen twee lokale organisaties een collecte houden.

Artikel 6 Kledinginzamelingsacties

Kledinginzameling valt onder inzameling van goederen. Daarvoor is voor niet-lokale organisaties ruimte wanneer het landelijke collecterooster een opening biedt. Wanneer lokale organisaties een kledinginzameling willen houden, kan dat op grond van deze Nadere regels.

Er is voor gekozen kledinginzameling niet onder de Afvalstoffenverordening te brengen om;

 • -

  overlap van collectes en acties binnen de gemeente te kunnen voorkomen, en;

 • -

  niet een nieuwe vergunning in het leven te hoeven roepen voor aan activiteit welke onder het regime van inzameling van geld en goederen valt.

Het plaatsen van een kledingcontainer valt niet onder het inzamelen van geld en goederen in de strekking van deze Nadere regels. Voor het plaatsen van een container moet bovendien goedkeuring worden verkregen om gemeentegrond te mogen gebruiken.