Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

overwegende dat ter vermindering van administratieve lasten van bedrijven volstaan kan worden met algemene regels, doch dat het in het belang is van de openbare orde en veiligheid van met name voetgangers en (hulpverlenings)verkeer noodzakelijk is het plaatsen van uitstallingen te binden aan nadere regels;

gelet op artikel 2:10, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV)

b e s l u i t e n:

vast te stellen “Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen”

Artikel 1 Begripsomschrijving

Uitstalling: alle losse voorwerpen die op of aan de weg, voor of aan een winkel-, horeca- of ander bedrijfspand, worden of zijn geplaatst ter versiering, ter verfraaiing of anderszins, en waarmee kennelijk beoogd wordt het commerciële belang van een bedrijf te dienen.

Artikel 2 Tijdstip van uitstalling

De uitstalling mag slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel/het bedrijf.

Artikel 3 Plaats en omvang

 • 1. De uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst op trottoirs of in voetgangersgebieden dan wel winkelpromenadegebieden.

 • 2. De uitstalling mag over de gehele (voor)gevelbreedte van het pand waarin het bedrijf is gevestigd, worden geplaatst.

 • 3. Daar waar binnen het voetgangersgebied/winkelpromenadegebied in de bestrating een markering is aangebracht wordt de omvang van de uitstalling verder begrensd door de aangebrachte markering. Deze markering bestaat in de binnenstad van Steenwijk uit in de bestrating aangebrachte vierkante zwarte stenen. Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3.50 meter gewaarborgd te blijven.

 • 4. Daar waar binnen het voetgangersgebied/winkelpromenadegebied in de bestrating geen markering is aangebracht, moet de uitstalling binnen de strook van 1,50 meter gemeten vanuit de voorgevel blijven. Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter gewaarborgd te blijven.

 • 5. In die gebieden waar trottoirs naast de rijbaan aanwezig zijn mag de uitstalling alleen plaats vinden op het trottoir. Voor voetgangers dient tenminste 1.50 meter brede en vrije doorloopruimte gewaarborgd te blijven op het trottoir.

 • 6. Wanneer niet onmiddellijk vanuit de voorgevel kan worden uitgestald, dient omtrent de plaatsing van de uitstalling overleg te worden gepleegd en overeenstemming te worden bereikt met de daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 4 Overige voorwaarden

 • 1. In de uitstalling mogen alleen artikelen worden uitgestald die tot het branchepatroon van de winkel/het bedrijf behoren.

 • 2. De uitstalling mag slechts bestaan uit verplaatsbare objecten.

 • 3. Het ophangen van goederen aan luifel, zonnescherm en dergelijk is verboden.

 • 4. Aan de uitstalling mogen zich geen scherp uitstekende delen bevinden.

 • 5. Los geplaatste reclameborden mogen geen grotere afmeting hebben dan 1, 20 meter x 0,80 meter.

 • 6. De uitstalling mag niet worden geplaatst:

  • ·

   op brandkranen;

  • ·

   op afwateringen;

  • ·

   voor nooduitgangen;

  • ·

   op of voor de toegang die ten dienste staat van gehandicapten.

Artikel 5 Beperking plaatsingsmogelijkheden

 • 1. De uitstalling moet op eerste aanzegging worden verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werken van openbaar nut, in het belang van openbare orde of veiligheid dan wel ter realisering van gemeentelijke plannen.

 • 2. Tijdens evenementen en markten mogen geen uistallingen worden geplaatst, tenzij uit overleg met de betreffende evenement- of marktorganisator blijkt dat het plaatsen van uitstallingen geen problemen oplevert.

Artikel 6 Toezicht en handhaving

 • 1. De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren te geven aanwijzingen met betrekking tot de uitstalling dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 2. De marktmeester, zijn vervanger of andere daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren controleren regelmatig of de uitstallingsregeling wordt nageleefd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Voor eventuele schade, voortvloeiende uit het plaatsen van de uitstalling, kan de gemeente Steenwijkerland niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: "Nadere regels uitstallingen Steenwijkerland".

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 1 maart 2009.

 • 2. Tegelijkertijd worden de onderdelen over uitstallingen in het reclamebeleid Steenwijkerland buiten de binnenstad van Steenwijk en de algemene richtlijnen toetsing reclameaanvragen binnenstad Steenwijk, opgenomen in de Welstandsnota gemeente Steenwijkerland, ingetrokken.

Ondertekening

Steenwijk,
burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris, drs. A.J. Peterson
de burgemeester, drs. H.H.Apotheker

Toelichting op de Nadere regels voor het plaatsen van uitstallingen

Binnen de gemeente Steenwijkerland is in het kader van de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven het vergunningsvereiste voor uitstallingen in de Algemene plaatselijke verordening 2009 (hierna: APV) vervangen door algemene regels.

Op grond van de algemene regels in artikel 2:10 APV zijn uitstallingen verboden, indien ze:

 • a.

  door hun omvang, vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de openbare plaats;

 • b.

  gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

 • c.

  een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

 • d.

  hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Daar waar niet voldaan wordt of kan worden voldaan aan de algemene regels, geldt dat de uitstalling niet mag worden geplaatst, tenzij het college op grond van het derde lid ontheffing heeft verleend.

Het tweede lid van artikel 2:10 APV geeft het college de ruimte nadere regels te stellen aan uitstallingen. Uit oogpunt van hinder voor voetgangers, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten alsmede de verkeersveiligheid heeft het college het noodzakelijk gevonden de uitstallingen nader te reguleren.

Deze nadere regels zijn grotendeels overgenomen uit de uitstallingenregeling, die was opgenomen in het Reclamebeleid buitengebied en Richtlijnen reclamebeleid binnenstad Steenwijk.

Met de vaststelling van dit beleid werd in 2003 een impliciet gegroeid gedoogbeleid rond uitstallingen in de binnenstad van Steenwijk en in de kleine kernen in de gemeente geformaliseerd.

Deze nadere regels zijn niet van toepassing op uitstallingen bij een standplaats. Regulering van voorwerpen bij standplaatsen vindt plaats op basis van het standplaatsenbeleid.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Onder uitstalling wordt verstaan het neerzetten van goederen in de openbare ruimte en richt zich op het bedrijfsmatig plaatsen van goederen. Allereerst gaat het om goederen die behoren bij het gangbare assortiment in de winkel met het oog op het verkopen van die goederen. Daarnaast kan het betreffen losse reclame- of aanbiedingsborden om het assortiment aan te prijzen. Bij decoratieve objecten kan gedacht worden aan bloembakken, mechanische speeltoestellen en dergelijke.

Artikel 2

Gelet op het doel van een uitstalling is het neerzetten van goederen en objecten gekoppeld aan de openingstijden van een winkel.

Artikel 3

De plaatsing en omvang van uitstallingen zijn gerelateerd aan de belangen openbare orde en (verkeers)veiligheid. Daarbij is een evenwicht gezocht tussen de verschillende betrokken belangen, namelijk de behoefte van de ondernemer, de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte en de toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten.

Uitstallingen mogen uitsluitend voor de gevel van de winkel, waarin de goederen worden verkocht, de dienst geleverd of de activiteit wordt uitgevoerd, worden geplaatst.

Op deze wijze worden uitstalling en winkel aan elkaar gekoppeld. Dit geldt uitdrukkelijk voor het plaatsen van de losstaande reclameborden. Het is niet de bedoeling een reclamebord als verwijzingsbord te gebruiken en aan het begin of op de hoek van een straat te plaatsen.

Van belang is dat voor voetgangers, waaronder met name ook gekeken is naar gehandicapten, een minimale doorloopruimte gegarandeerd blijft en hulpverleningsverkeer te allen tijde een vrije doorgang heeft.

Artikel 5

Er kunnen zich omstandigheden en situaties voordoen, waarin het ongewenst is dat de uistalling wordt geplaatst. Dit artikel houdt een beperking in van de mogelijkheden tot uitstallen.

Zo is het plaatsen van uitstallingen in de binnenstad van Steenwijk niet toegestaan gedurende de Zendemarkt in het voorjaar en de Elfduizendmarkt in het najaar.

Ook tijdens evenementen kunnen uitstallingen ongewenst zijn.