Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

overwegende dat:

 • -

  ter vermindering van administratieve lasten wordt volstaan met algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg;

 • -

  overmatige plaatsing van tijdelijke driehoeksreclameborden de weggebruiker te veel kan afleiden of een aantasting kan betekenen van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • -

  het in het belang van de bruikbaarheid van en veiligheid op de weg alsmede uit oogpunt van redelijke eisen van welstand noodzakelijk is aan het plaatsen van tijdelijke driehoeksreclameborden nadere regels te verbinden;

gelet op artikel 2:10, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV)

b e s l u i t e n:

vast te stellen “Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden”

Artikel 1 Algemene voorwaarden

 • 1. Het plaatsen van driehoeksreclameborden is alleen toegestaan voor evenementen en activiteiten die voldoen aan de hieronder genoemde criteria:

  Het evenement/ de activiteit

  • -

   heeft een tijdelijk karakter;

  • -

   is voor een breed publiek (particulieren/ consumenten en instellingen) toegankelijk;

  • -

   heeft een sociaal-cultureel karakter, ofwel een maatschappelijk belang;

  • -

   mag geen betrekking hebben op een bepaald commercieel merk of product;

  • -

   heeft geen betrekking op tijdelijke prijskortingen of commerciële acties voor een product of deel van het assortiment;

  • -

   mag niet gericht zijn op bedrijven (business-to-business-communicatie);

  • -

   mag geen betrekking hebben op alcohol- en tabaksproducten;

  • -

   moet ethisch passen in het gemeentelijk beleid.

 • 2. De aangekondigde evenementen en activiteiten moeten binnen de gemeente Steenwijkerland plaatsvinden of uitstraling hebben c.q. van belang zijn voor inwoners en bezoekers van Steenwijkerland.

 • 3. De driehoeksreclameborden mogen alleen in een metalen frame en rond lantaarnpalen worden geplaatst.

 • 4. Voor eenzelfde activiteit mogen maar één keer per kwartaal driehoeksreclameborden worden geplaatst.

 • 5. De minimumafstand tussen de driehoeksreclameborden bedraagt 50 meter.

 • 6. Plaatsing is niet toegestaan binnen een afstand van 100 m van een rotonde, voetgangersoversteekplaats, kruising of andere aansluiting met een openbare weg.

 • 7. Plaatsing rondom verkeersborden of bomen is verboden.

 • 8. Plaatsing is alleen mogelijk langs de wegen, die staan vermeld in de tabel in artikel 3. Voorzover dit provinciale wegen zijn, is plaatsing alleen mogelijk als de provincie daarvoor toestemming heeft verleend.

 • 9. Op elk driehoeksreclamebord moet een contactpersoon met zijn telefoonnummer, datum van plaatsing en datum van verwijdering van het bord staan vermeld.

Artikel 2 Plaatsingsperiode

 • 1. Plaatsing mag gedurende een periode van maximaal 2 weken op de in artikel 3 aangewezen locaties, direct voorafgaande aan de datum van het evenement of de activiteit.

 • 2. De driehoeksreclameborden moeten binnen 3 dagen na afloop van het evenement of de activiteit zijn verwijderd.

Artikel 3 Aangewezen locaties en aantal

Om de driehoeksreclameborden goed te kunnen reguleren is ervoor gekozen om bepaalde wegen aan te wijzen waar ze zijn toegestaan, met een maximum aantal per plaats. De aanwijzing betreft de wegen voorzover deze zijn gelegen binnen de bebouwde kommen van de plaatsen.

Plaats

Totaal

Toegestane wegen

Steenwijk

21

Vendelweg

Meppelerweg (ten westen van rotonde)

Tramlaan

Kornputsingel

Steenwijkerdiep

Tukseweg

Stationsstraat

Burgemeester Goeman Borgesiusstraat

Eesveenseweg (tussen spoorlijn en rotonde Oostermeenthe)

Gagelsweg

Middenweg

Tuk

4

Tukseweg

Steenwijkerwold

4

Oldemarktseweg²

Gelderingen²

Ten Holtheweg²

Eesveen

2

Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeeklaan

Eesveenseweg¹

Willemsoord

2

Steenwijkerweg

Paasloregel

Kon. Wilhelminalaan

Zuidveen

2

Zuidveenseweg¹.

Vollenhove

10

Invalsweg langs buitenhaven, tot Seidel Gasthuisstraat.

Voorpoort

Weg van Rollecate

Aan Boord

Oldemarkt

13

Frieseweg

Ossenzijlerweg

Kruisstraat

Kerkstraat

Koningin Julianaweg

Marktplein

Kalenberg

6

Kalenberg zuid (nabij kern)

Nieuweweg

Blankenham

2

Kerkbuurt

Ossenzijl

8

Hoogeweg

Hoofdstraat

Ossenzijlerweg

Lageweg

Kuinre

7

Sasplein

Vijverpark

Punterweg

Bouwdijk

Slijkenburgerdijk

Scheerwolde

4

Koningin Julianaweg

Scheerwoldeweg

St. Jansklooster

2

Kloosterweg

Wetering

6

Wetering-Oost

Scheerwoldeweg

Dwarsgracht

2

De Rietlanden

Giethoorn

4

Beulakerweg

Belt-Schutsloot

4

Belterweg

Noorderweg

Wanneperveen

4

Veneweg (vanaf Blauwe Hand- Dinxterveen)

Blokzijl

5

Kuinderstraat (alleen nabij het busstation)

Bierkade

Oude Verlaat

Vollenhoofse Dijk

Prins Mauritsstraat

Totaal

112

Artikel 4 Toezicht en handhaving

 • 1. De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren te geven aanwijzingen met betrekking tot de driehoeksreclameborden dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 2. De daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van deze nadere regels. Zij inspecteren regelmatig of de driehoeksreclameborden tijdig zijn verwijderd.

 • 3. Om het tijdig verwijderen van de borden in de hand te kunnen houden, geldt de volgende werkwijze.

  • a.

   Op elk driehoeksreclamebord moet een contactpersoon met zijn telefoonnummer, datum van plaatsing en datum van verwijdering van het bord staan vermeld.

  • b.

   Als de in het eerste lid verplichte gegevens niet op het driehoeksreclamebord staan vermeld, wordt het bord aangemerkt als zwerfafval en kan om die reden direct op kosten van het organiserende bedrijf of de organisatie worden verwijderd.

  • c.

   Indien de driehoeksreclameborden na de toegestane datum nog aanwezig zijn, wordt de overtreder éénmaal mondeling gesommeerd om de borden op te ruimen. Worden de borden dan nog niet verwijderd, dan doet de gemeente dat op kosten van het bedrijf of de organisator die de opdracht tot plaatsing heeft gegeven.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • 1. Plaatsing mag geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.

 • 2. Voor eventuele schade, voortvloeiende uit het plaatsen of geplaatst hebben van de driehoeksreclameborden, kan de gemeente Steenwijkerland niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: "Nadere regels driehoeksreclameborden Steenwijkerland".

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 maart 2009.

Tegelijkertijd worden de onderdelen over driehoeksreclameborden/aankondigingsborden in het reclamebeleid Steenwijkerland buiten de binnenstad van Steenwijk en de algemene richtlijnen toetsing reclameaanvragen binnenstad Steenwijk, opgenomen in de Welstandsnota gemeente Steenwijkerland, ingetrokken.

Ondertekening

Steenwijk,
burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris, drs. A.J.Peterson
de burgemeester, drs. H.H.Apotheker

Toelichting op de Nadere regels voor het plaatsen van driehoeksreclameborden

Binnen de gemeente Steenwijkerland is in het kader van de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven en burgers het vergunningsvereiste voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg of een andere openbare plaats in de Algemene plaatselijke verordening 2009 (hierna: APV) vervangen door algemene regels.

Op grond van de algemene regels in artikel 2:10 APV mogen tijdelijk voorwerpen op, aan of boven de weg of een andere openbare plaats worden geplaatst. Bijvoorbeeld een bouwsteiger, een schaftkeet of een aankondigingsbord. Bij plaatsing moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • a.

  De voorwerpen mogen geen schade toebrengen aan de openbare plaats;

 • b.

  De voorwerpen mogen geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

 • c.

  De voorwerpen mogen geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

 • d.

  De voorwerpen moeten hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Daar waar niet voldaan wordt of kan worden voldaan aan de algemene regels, geldt dat de voorwerpen niet mogen worden geplaatst, tenzij het college op grond van het derde lid ontheffing heeft verleend.

Het tweede lid van artikel 2:10 APV biedt het college de ruimte bepaalde voorwerpen, waaronder de driehoeksreclameborden, nader te regelen. Uit oogpunt van welstand en verkeersveiligheid en om wildgroei te voorkomen heeft het college het noodzakelijk gevonden voor de driehoeksreclameborden nadere regels vast te stellen.

Het gaat in deze nadere regels over het tijdelijk plaatsen van voorwerpen. Is sprake van meer permanente plaatsing van voorwerpen dan gelden in de regel de voorschriften in het bestemmingsplan alsmede andere wettelijke bepalingen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Het door middel van driehoeksreclameborden maken van reclame is alleen toegestaan voor activiteiten en evenementen die niet commercieel zijn of die in hoofdzaak niet commercieel van aard of opzet zijn.

Hierbij wordt voor circussen en kermissen (wel commercieel) een uitzondering gemaakt.

Gebruikmaking van driehoeksreclameborden voor aanprijzing van waren/goederen, is niet toegestaan.

Voorbeelden van evenementen/ acties die kunnen voldoen aan de in artikel 1 omschreven criteria zijn (niet limitatief):

 • -

  braderie/ rommelmarkt/ vlooienmarkt;

 • -

  antiekbeurs;

 • -

  jaarmarkt;

 • -

  kermis;

 • -

  circus;

 • -

  sportwedstrijd/ toernooi;

 • -

  schaatstocht;

 • -

  wielerronde;

 • -

  tentoonstelling/expositie;

 • -

  (theater) voorstelling;

 • -

  optredens;

 • -

  popfestivals en andere muziekevenementen;

 • -

  expositie;

 • -

  open dagen van scholen;

 • -

  publieksbeurs, zoals (school)boekenbeurs/ kledingbeurs;

 • -

  aankondiging dansseizoen/ tuinseizoen;

 • -

  kerkelijke diensten;

 • -

  collectedagen.

Lid 1

Of een evenement of activiteit ethisch verantwoord is ter beoordeling aan het college.

Een evenement of activiteit moet passen binnen het geheel van waarden, normen en regels die in een bepaalde sociale/maatschappelijke context duidelijk maken of iets wel of niet mag, juist of onjuist is.

Lid 2

Bij evenementen of activiteiten met een uitstraling op inwoners of bezoekers van Steenwijkerland kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een open dag van een Hogeschool of de Landmacht.

Artikel 2

Gelet op het doel van de driehoeksreclameborden is het neerzetten ervan toegestaan voor een korte periode en gekoppeld aan het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt. Binnen drie dagen (geen werkdagen) na afloop van het evenement of de activiteit moeten de borden weer zijn weggehaald.

Artikel 3

De tabel in artikel 3 moet worden aangepast als de wegsituatie verandert, of als nieuwe wegen in aanmerking komen voor het plaatsen van driehoeksreclameborden.

Artikel 4

Het zal belangrijk zijn strikt te handhaven op het tijdig verwijderen van de borden. Aangezien zonder vergunning mag worden geplaatst, beschikt de gemeente niet vooraf over de gegevens van degene die plaatst. Om in geval van overtreding toch adequaat te kunnen optreden, is een andere werkwijze bedacht om over de benodigde gegevens te kunnen beschikken. Er is gekozen voor een simpele, praktische wijze van handhaving.

Lid 3

Op de borden moeten naam contactpersoon, zijn telefoonnummer en datum van plaatsing en verwijdering van de borden vermeld staan. Ontbreken deze gegevens of zijn ze niet correct (bijvoorbeeld een verkeerd telefoonnummer), dan kunnen de borden als zwerfafval worden aangemerkt.

In die gevallen mag de gemeente de borden direct verwijderen en kan de kosten verhalen op de organisatie.

Artikel 6

Bijvoorbeeld in het geval ter discussie wordt gesteld of een evenement of activiteit ethisch past binnen het gemeentelijk beleid, is het een taak van het college om daarover een standpunt in te nemen.


Noot
²

Driehoeksreclameborden mogen niet worden geplaatst op het dorpsplein.

Noot
²

Driehoeksreclameborden mogen niet worden geplaatst op het dorpsplein.

Noot
²

Driehoeksreclameborden mogen niet worden geplaatst op het dorpsplein.

Noot
¹

Dit zijn provinciale wegen.