Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Wijdemeren

Geldend van 14-02-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Wijdemeren

De raad van de gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel va het college van burgemeester en wethouders van 11 september 2012;

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Wijdemeren;

Gezien het advies van de commissie Ruimte en Economie;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening reserve parkeergelegenheden gemeente Wijdemeren

VERORDENING RESERVE PARKEERGELEGENHEDEN GEMEENTE WIJDEMEREN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Reserve: de reserve parkeergelegenheden van de gemeente Wijdemeren.

 • 2. Bouwinitiatief: vergunningplichtig project waarop de beleidsregels parkeernormen van toepassing zijn.

 • 3. Project: ruimtelijk project, waarbij sprake is van gehele of gedeeltelijke nieuwbouw, dan wel functiewijziging.

 • 4. Parkeernormen: het aantal parkeervoorzieningen waarin moet worden voorzien ingevolge de Beleidsregels parkeernormen gemeente Wijdemeren.

 • 5. Openbare parkeercapaciteit: aantal voor een ieder toegankelijke parkeervoorzieningen.

Artikel 2 Instelling en doel van de reserve

 • 1. Er is een reserve parkeergelegenheden ingesteld.

 • 2. De reserve heeft tot doel om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, zoals bepaald in artikel 5. lid 1 van deze verordening. Bij bouwplannen of wijzigingen van de bestemming worden initiatiefnemers geacht om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Als hieraan niet kan worden voldaan, kan onder voorwaarden ontheffing worden verleend. Aan deze ontheffing is een financiële verplichting gekoppeld.

 • 3. De reserve krijgt gelden uit door de gemeente verleende ontheffingen.

 • 4. De gemeente zet de gelden in om het benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren of om er onderhoud aan te plegen.

Artikel 3 Toepassingsbereik van de reserve parkeergelegenheden

 • 1.

  De reserve geldt voor bouwinitiatieven op het gehele grondgebied van de kern Oud- Loosdrecht, waarvan de begrenzing is aangegeven op de als bijlage bij de verordening opgenomen kaart.

 • 2.

  De gelden kunnen voor de volgende voorzieningen worden ingezet:

de herontwikkeling van het Oppad, de herinrichting van de Drie Kampjes, een parkeerdek op het Vuntusplein, de herinrichting van de Horndijk (niet-limitatieve opsomming).

Artikel 4 Beheer van de reserve parkeergelegenheden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beheert de reserve en is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2. De gemeenteraad besluit over het doen van uitgaven uit de reserve.

 • 3. Uitgaven kunnen ten laste van de reserve komen indien zij bijdragen aan het verbeteren van de openbare parkeercapaciteit en/of aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit.

 • 4. Het college stelt jaarlijks voor 1 april een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van het voorgaande kalenderjaar ter beschikking aan de gemeenteraad.

Artikel 5 Inkomsten van de reserve parkeergelegenheden

De reserve kent de volgende gelden:

 • 1.

  gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Wijdemeren gesloten overeenkomst over een ontheffing van het voorzien in parkeergelegenheid, zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Wijdemeren.

 • 2.

  overige gelden die bij besluit van het college uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in de reserve.

Artikel 6 Hoogte bijdrage aan de reserve parkeergelegenheden

 • 1. Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen van de gemeente Wijdemeren gehanteerd. Deze zijn neergelegd in de ‘Beleidsregels parkeernormen gemeente Wijdemeren’.

 • 2. Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in de reserve verschuldigd is, zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen.

 • 3. Het bepaalde in lid 2 geldt voor nieuwe situaties en voor sloop/nieuwbouw.

 • 4. Het college kan voor de storting in de reserve vrijstelling verlenen indien het belang van de realisatie zwaarder weegt dan het voldoen van de storting in de reserve.

 • 5. Voor de stortingen in de reserve wordt uitgegaan van een tarief van € 15.000,- per parkeerplaats.

 • 6. Het bedrag als bedoeld in het vijfde lid wordt jaarlijks herzien, voor het eerst per 1 januari 2013, aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (CPI 2006 = 100), zoals deze wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daartoe zal de vergoeding worden vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller aangeeft het indexcijfer over het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar gedurende welke de herziene vergoeding heeft gegolden en de noemer het indexcijfer over het kalenderjaar daaraan weer voorafgaand. De vergoeding zal echter nooit lager zijn dan het begintarief. Mocht het Centraal Bureau voor de Statistiek op enig moment de publicatie van vorenbedoelde cijfers staken, dan zal de bijdrage op basis van vergelijkbare gegevens worden herzien.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1.

  De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een overeenkomst op basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Wijdemeren om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 6 van dit reglement, te storten in de reserve.

 • 2.

  De gemeente Wijdemeren zal na ontvangst van het te storten bedrag, berekend op grond van artikel 6, overgaan tot de besluitvorming inzake de verlening van de noodzakelijke omgevingsvergunning.

 • 3.

  De gemeente Wijdemeren aanvaardt de onder artikel 5.1 genoemde gelden en verplicht zich om binnen een periode van 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van ontheffing van de bouwverordening:

het uit artikel 6.2 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen de begrenzing van het gebied zoals aangegeven in de bijlage bedoeld in artikel 3, vermeerderd met een zone van 100 meter, gerekend vanaf de begrenzing.

 • 4.

  Indien de in lid 2 bedoelde besluitvorming negatief is, stort de gemeente Wijdemeren het ontvangen bedrag onverwijld terug op de rekening van de betaler.

 • 5.

  Indien de gemeente Wijdemeren niet binnen 10 jaar aan de verplichting conform artikel 7.3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht tot restitutie van het gestorte bedrag.

Artikel 8 Wijzigen of opheffen van de reserve parkeergelegenheden

 • 1. De gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van de reserve en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2. Als nog enig batig saldo overblijft, wordt dit overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Wijdemeren.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Reserve parkeergelegenheden Wijdemeren”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 november 2012.
De griffier, J. van Ditmarsch
De voorzitter, drs. M.E. Smit

Bijlage 1 Verordening Reserve Parkeergelegenheden bijlage

Parkeergelegenheden bijlage