Regeling vervallen per 10-11-2023

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013

Geldend van 14-02-2013 t/m 09-11-2023

Intitulé

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013

Corsaregistratienummer: 13.02936

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

  • gelezen het voorstel van Advies en Control, Juridische Zaken inzake het onderwerp Aanwijzing belastingambtenaren etc.;

 

  • gelet op het bepaalde in de Gemeentewet (m.n. Hoofdstuk XV gemeentelijke belastingen) in combinatie met de Algemene wet rijksbelastingen;

 

  • overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot een machtiging aan de heffingsambtenaren waar het gaat om de vertegenwoordiging bij beroep in cassatie bij de Hoge Raad en het via deze machtiging mogelijk maken van substitutie aan de gemeentelijke juristen of extern ingehuurde krachten,

 

besluit:

 

tot het vaststellen van het

Machtigingsbesluit beroep in cassatie belastingzaken 2013

  • I.

    de heffingsambtenaren van de gemeente Hoorn zijn gemachtigd om het college te vertegenwoordigen inzake de bij de Hoge Raad der Nederlanden ingestelde of in te stellen beroepen in cassatie inzake aanslagen op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen, inclusief alle in dat kader te voeren correspondentie of gesprekken;

  • II.

    Substitutie is toegestaan voor wat betreft de gemeentelijke juristen en voor specifieke kwesties de daarvoor ingehuurde externe juristen/deskundigen;

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het bekend is gemaakt in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2013

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                   de burgemeester,