Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013

Geldend van 14-02-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013

Corsaregistratienummer: 13.02932

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  gelezen het voorstel van Advies en Control, Juridische Zaken inzake het onderwerp Aanwijzing belastingambtenaren etc.;

 •  

 • -

  gelet op het bepaalde in de Gemeentewet (m.n. Hoofdstuk XV gemeentelijke belastingen) in combinatie met de Algemene wet rijksbelastingen;

 •  

 • -

  overwegende dat het noodzakelijk is over te gaan tot actualiseren van de eerdere besluitvorming over aanwijzing van belastingambtenaren en de daarmee verband houdende besluiten met inbegrip van het intrekken van een eerdere aanwijzing van een onbezoldigd gemeenteambtenaar,

besluit

tot het vaststellen van

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn 2013.

De volgende personen aan te wijzen als gemeenteambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b. en c. van de Gemeentewet, alsmede als ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet Waardering Onroerende Zaken, belast met de uitvoering van de Wet WOZ:

 • 1)

  De heer Arie Willem Reijm, geboren op 8 oktober 1952 te Rotterdam;

 • 2)

  De heer Inti Legolas Wolking, geboren 23 december 1968 te Amsterdam;

 • 3)

  Mevrouw Simone van Bodegraven, geboren op 2 april 1974 te Den Helder.

  • -

   te bepalen dat het besluit d.d. 16 augustus 2011 onder kenmerk 11.26673 (Gemeenteblad 2011-30a) en het besluit d.d. 6 december 2011 onder kenmerk 11.38340 (Gemeenteblad 2011-39a) zijn ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit besluit;

  • -

   te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het bekend is gemaakt in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 januari 2013

College van burgemeester en wethouders.

De secretaris, de burgemeester,