Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006

Geldend van 28-12-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, nummer 2006.124861;

gehoord het:

amendement van GroenLinks om aan artikel 7 van de vast te stellen Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2007 een lid h. toe te voegen, omdat in het raadsvoorstel onder punt 1.2 is vermeld dat "afgewezen subsidieverzoeken wegens overschrijding van het budget in het daarop volgende jaar als eerste in behandeling worden genomen" en deze bepaling niet terugkomt in de vast te stellen verordening. Met het oog op de rechtszekerheid voor de subsidieverzoeker is het wenselijk om meergenoemde bepaling ook in de verordening op te nemen;

overwegende dat:

het gewenst is regels te stellen voor het verlenen van subsidie voor onderhoud van gemeentelijke monumenten in Veenendaal;

gelet op:

artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a.gemeentelijk monument:

een object dat is opgenomen op de monumentenlijst als bedoeld in de Erfgoedverordening gemeente Veenendaal 2010;

b.eigenaar:

de natuurlijke of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een gemeentelijk monument;

c.onderhoud:

periodieke werkzaamheden noodzakelijk om een gemeentelijk monument in goede staat te houden c.q. in de bestaande staat te conserveren en/of toekomstige grote restauraties te voorkomen of te verminderen;

d.schilderwerk:

het schilderen van een gemeentelijk monument, dat volgens systeem, kleur en uitvoering historisch passend is bij het betreffende monument; alleen een volledige schilderbeurt van het exterieur is subsidiabel, waartoe ook de binnenzijde van het buitenwerk, zijnde vensters en deuren, wordt gerekend;

e.subsidie:

de geldelijke bijdrage ineens van de kosten van herstel en instandhouden van een gemeentelijk monument;

f.subsidiabele kosten:

de kosten, vastgesteld door burgemeester en wethouders, waarover burgemeester en wethouders subsidie verstrekken, uitgaande van een ingediende gespecificeerde begroting. Onder subsidiabele kosten vallen:

 • a.

  Materiaalkosten;

 • b.

  Materieelkosten;

 • c.

  Arbeidskosten;

 • d.

  Algemene kosten.’

g.subsidiebeschikking:

de schriftelijke beslissing inzake de voorlopige toekenning van een subsidie;

h.gemeentelijke adviescommissie:

de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening gemeente Veenendaal 2010 en daaruit voortvloeiende vergunningen, alsmede de toepassing van deze subsidieverordening.

i.Monumentenwacht Utrecht:

particuliere instelling die met regelmaat de onderhoudstoestand van een monument of beeldbepalend pand inspecteert en de abonneehouder door middel van een bouwkundig inspectierapport inzicht verschaft in de technische toestand van het monument of beeldbepalende pand.

Artikel 2. Advisering subsidieverlening

Burgemeester en wethouders beslissen over een subsidieaanvraag. Daar waar dit nodig wordt geacht kan advies worden gevraagd aan de gemeentelijke adviescommissie.

Hoofdstuk 2. Subsidie monumenten

Artikel 3. Subsidie voor onderhoud

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op grond van deze regeling subsidie toekennen in de kosten van onderhoud en schilderwerk aan gemeentelijke monumenten. Reconstructie van monumentale onderdelen kan eveneens subsidiabel worden gesteld volgens artikel 5:3 van deze verordening. Tot slot kunnen burgemeester en wethouders subsidie toekennen in de kosten van het opstellen van een bouwkundig inspectierapport.

 • 2.

  Per gemeentelijk monument kan ten hoogste eenmaal per 2 kalenderjaren aanspraak op een subsidie voor onderhoudswerkzaamheden of reconstructie van monumentale onderdelen worden gemaakt. Alleen die werkzaamheden die, getuige een onafhankelijk bouwkundig inspectierapport, binnen een periode van 0-5 jaar dienen te worden verricht, komen voor subsidie in aanmerking. Voor eenmaal verrichte werkzaamheden kan in geval van onderhoud ten vroegste na 10 jaar opnieuw subsidie worden aangevraagd.

 • 3.

  Voor een volledige schilderbeurt (zie artikel 1:d) kan per gemeentelijk monument ten hoogste één maal per 10 jaar aanspraak op een subsidie worden gemaakt. Burgemeester en wethouders kunnen eisen aan het kleurgebruik stellen.

Artikel 4. Rechthebbenden

De subsidie kan worden toegekend aan eigenaren en rechthebbenden als genoemd in artikel 1:b, van de in artikel 1:a van deze verordening genoemde gemeentelijke monumenten.

Artikel 5. Subsidieomvang

 • 1.

  Voor onderhoud bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen maximum. Het maximum subsidiebedrag staat in de appendix bij deze verordening.

 • 2.

  Voor een volledige schilderbeurt van een gemeentelijk monument bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen maximum. Het maximum subsidiebedrag staat in de appendix bij deze verordening.

 • 3.

  Voor de reconstructie van kleine monumentale onderdelen bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen maximum. Het maximum subsidiebedrag staat in de appendix bij deze verordening. De subsidie kan enkel worden verstrekt nadat aan de gemeentelijke adviescommissie advies is gevraagd.

 • 4.

  Voor het laten opstellen van een bouwkundig inspectierapport door de Monumentenwacht Utrecht of een andere onafhankelijke deskundige (instantie) bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen maximum. Het maximum subsidiebedrag staat in de appendix bij deze verordening.

Hoofdstuk 3. Subsidietoekenning

Artikel 6. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een eigenaar van een gemeentelijk monument die voor een subsidie volgens deze regeling in aanmerking wenst te komen, dient bij burgemeester en wethouders een schriftelijke aanvraag in, onder overlegging van de door het college noodzakelijk geachte gegevens, die staan vermeld op het Aanvraagformulier subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • a.

   dient een technisch inspectierapport, niet ouder dan twee jaar, van een onafhankelijke instantie te worden overlegd, waaruit de noodzaak om de betreffende werkzaamheden binnen 5 jaar uit te voeren blijkt;

  • b.

   dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden volgens de Uitvoeringsvoorwaarden voor onderhoud van gemeentelijke monumenten in Veenendaal.

 • 3.

  Indien niet wordt voldaan aan het in artikel 6:1 gestelde, geven burgemeester en wethouders de eigenaar de gelegenheid om binnen twee weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens te overleggen.

 • 4.

  Op een verzoek om subsidie beslissen burgemeester en wethouders binnen 12 weken.

 • 5.

  Definitieve vaststelling van het subsidiebedrag en uitbetaling ervan vinden door burgemeester en wethouders plaats nadat het werk is beëindigd en een gespecificeerde eindafrekening met betalingsbewijzen zijn ingediend, en deze zijn goedgekeurd.

 • 6.

  Met de uitvoering van het werk mag niet eerder worden gestart dan nadat een beslissing conform artikel 6:4 is genomen en niet eerder dan wanneer de omgevingsvergunning is verleend, zulks in gevallen waar een omgevingsvergunning volgens artikel 11 van de Erfgoedverordening gemeente Veenendaal 2010 vereist is.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Het verzoek om subsidie zal in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  de kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt;

 • b.

  de aanvraag wordt ingediend voor onderdelen die deel uit maken van het object, maar buiten de bescherming vallen. De redengevende omschrijving van gemeentelijke monumenten Veenendaal dient in dezen als leidraad;

 • c.

  de aanvraag wordt ingediend voor onderdelen die niet worden genoemd in het onafhankelijk inspectierapport en /of volgens dat rapport niet binnen 0-5 jaar dienen te worden uitgevoerd; schilderwerk en reconstructie van kleine monumentale onderdelen kunnen daarvan worden uitgezonderd;

 • d.

  voor de werkzaamheden minder dan 10 jaar eerder een aanvraag is ingediend;

 • e.

  de werkzaamheden niet volgens de Uitvoeringsvoorwaarden voor onderhoud van gemeentelijke monumenten in Veenendaal zijn uitgevoerd;

 • f.

  met de werkzaamheden is begonnen voordat de benodigde vergunningen en/of subsidiebeschikking zijn verleend;

 • g.

  het voor monumenten gereserveerde subsidiebudget van de gemeente Veenendaal ontoereikend is;

 • h.

  indien op het verzoek om subsidie het bepaalde sub g. van toepassing is, wordt het verzoek in het daaropvolgende jaar op basis van volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Hoofdstuk 4. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 8. Vorderingen en aanwijzingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze regeling de overlegging van andere bescheiden vorderen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen te allen tijde voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nadere aanwijzingen geven.

Artikel 9. Intrekking of terugvordering

Bij het niet behoorlijk nakomen van de krachtens deze regeling gestelde voorwaarden en gegeven aanwijzingen, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot het geheel dan wel gedeeltelijk intrekken c.q. terugvorderen van de subsidie.

Artikel 10. Bijzondere gevallen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van de in deze regeling gestelde bepalingen afwijken.

Artikel 11. Toezichthouders

Met het oog op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 12. Binnentreden

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van deze regeling dit vereist, wordt hierbij de machtiging verstrekt al dan niet besloten ruimten en plaatsen, met uitzondering van woningen, desnoods tegen de wil van de rechthebbende, bewoner of gebruiker, te betreden aan hen die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van deze regeling.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2006,
mevrouw E. Boers - raadsgriffier
de heer mr. T. Elzenga - voorzitter

APPENDIX

bij de Verordening tot eerste wijziging van de Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten Veenendaal 2006.

Betreft: subsidiemaxima.

Voor onderhoud bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-.

Voor een schilderbeurt van een gemeentelijk monument conform de artikelen 1:d., 3:3 en 5:2 bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.500,-.

Voor reconstructie van monumentale onderdelen conform artikel 5:3 bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,-.

Voor het laten opstellen van een bouwkundig inspectierapport door de Monumentenwacht Utrecht of een andere onafhankelijke deskundige (instantie), bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150,-.