Beleidsregels Schuldhulpverlening Veldhoven

Geldend van 31-01-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2012

Intitulé

Beleidsregels Schuldhulpverlening Veldhoven

Artikel 1. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1. Alle inwoners van de Gemeente Veldhoven van 18 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening.

 • 2. Voor inwoners jonger dan 18 jaar kan een aanvraag worden ingediend door de ouders of wettelijk vertegenwoordigers; bij de hulpverlening wordt tevens rekening gehouden met inkomen en vermogen van onderhoudsplichtigen.

Artikel 2. Aanbod schuldhulpverlening

 • 1. Het college verleent aan aanvrager schuldhulpverlening indien het college dit noodzakelijk acht. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door het college, kan een aanvraag worden geweigerd.

 • 2. De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. Factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • a.

   zwaarte en/of soort en/of omvang van de schulden;

  • b.

   psycho-sociale situatie;

  • c.

   houding en gedrag van aanvrager (motivatie);

  • d.

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 • 3. Het college stelt een plan van aanpak voor de hulpverlening op binnen 8 weken nadat over de toegang tot schuldhulpverlening is beschikt.

Artikel 3. Beëindiginggronden

Onverminderd de overige bepalingen besluit het college tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:

 • a.

  het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

 • b.

  de aanvrager zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van schulden;

 • c.

  op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • d.

  aanvrager zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

 • e.

  de aanvrager in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • f.

  de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager, niet (langer) passend is;

 • g.

  indien de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 4. Recidive – hernieuwde aanvraag

In aanvulling op art. 3 lid 2 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd:

  • 1.

   indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door aanvrager een traject schuldregeling succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk);

  • 2.

   indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend

  • a.

   een traject schuldregeling tussentijds door toedoen van de aanvrager is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk), of

  • b.

   ingevolge artikel 5 een traject schuldhulpverlening is geweigerd, of

  • c.

   schuldhulpverlening is beëindigd op grond van voorgaand artikel 6 sub c, d of e.

Dit artikel is niet van toepassing op het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

Artikel 5: Gedragscode en rekenregels

Bij de uitvoering van schuldhulpverlening hanteert de gemeente de gedragsregels van de NVVK en rekenregels van Recofa met betrekking tot het vrij te laten bedrag.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2012.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Beleidsregels Schuldhulpverlening Veldhoven”.