Verordening Activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening Activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014;

gelet op de paragraven 3.2 en 3.4 van de Participatiewet en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen: de “Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde”.

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet; de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeente wet.

 • 2.

  In deze verordening wordt vestaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Heerde.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van Heerde.

  • d.

   het huishouden: de alleenstaande of de alleenstaande ouder met ten laste komende kinderen of gehuwden met al of niet ten laste komende kinderen.

  • e.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  • f.

   WSF 2000: Wet studiefinanciering.

Artikel 2 Doelstelling

De activiteitenbijdrage is bedoeld om binnen een huishouden sociale uitsluiting te voorkomen en de mogelijkheden tot participatie in de samenleving te bevorderen.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Er wordt een bijdrage toegekend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  a. de aanvrager staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Heerde;

  b. de aanvrager heeft gedurende drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  c. bij een wisselend inkomen wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de laatste drie maanden;

  d. de aanvrager heeft gedurende drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend een vermogen dat gelijk of lager is dan de toepasselijke vermogensgrens van de Participatiewet

  e. de aanvrager heeft in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan nog geen bijdrage voor bovengenoemde activiteiten ontvangen van de gemeente Heerde of een andere gemeente.

 • 2.

  Niet voor een bijdrage komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt in de zin van de WTOS dan wel een studie volgt genoemd in de WSF 2000.

Artikel 4 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage bedraagt € 150,00 per lid van het huishouden per kalenderjaar en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  Dit bedrag wordt elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

Artikel 5 De aanvraag

1. De aanvraag kan vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.

2. De aanvraag kan tot en met 31 januari van het kalenderjaar erna worden ingediend.

Artikel 6 Betaling bijdrage

Betaling van de bijdrage vindt plaats na toekenning van de bijdrage. Achteraf kan de besteding van de bijdrage steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De aanvrager is derhalve verplicht:

a. alle bewijsstukken te overleggen die noodzakelijk worden geacht voor deze controle;

b. de bijdrage terug te betalen als deze niet is besteed aan het doel waarvoor het verstrekt is.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel, intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als: “Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde”.

 • 2.

  De “Verordening activiteitenbijdrage 2013-A gemeente Heerde” wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2014.

  griffier, voorzitter,

Algemene toelichting behorende bij Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde.pdf