Verordening maatschappelijke participatie

Geldend van 29-09-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie

De raad van de gemeente Gemert-Bakel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012;

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende:

Verordening maatschappelijke participatie

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet Werk en Bijstand en de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  De wet: de Wet Werk en Bijstand;

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

  Maatschappelijke participatie: maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten.

  Het norminkomen: het norminkomen is gelijk aan 120% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm op grond van de wet;

  Gezinslid: lid van het gezin zoals bedoeld in de definities van artikel 4 van de wet.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel de bevordering van maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven.

Artikel 3 Doelgroepen van de regeling

Deze regeling is van toepassing op

 • 1.

  Personen van 2 jaar tot 18 jaar. Kinderen die in het jaar van de aanvraag 2 jaar worden,

  vallen ook onder de doelgroep.

 • 2.

  Personen van 18 tot 65 jaar, die geen uitkering ontvangen op grond van de Wet Studiefinanciering.

 • 3.

  Personen van 65 jaar en ouder.

Artikel 4 Relatie met bijzondere bijstand

 • 1. De bijdragen op grond van deze verordening aan de doelgroep zoals bepaald in artikel 3,eerste en derde lid, zijn een vorm van categoriale bijzondere bijstand op grond van artikel 35 van de wet.

 • 2. De bijdrage op grond van deze verordening aan de doelgroep zoals bepaald in artikel 3, tweede lid, is een vorm van gemeentelijke inkomensondersteuning die onder het regime van de bijzondere bijstand valt. Hiervoor gelden speciale controleregels.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1. Het inkomen van de aanvrager is op de aanvraagdatum gelijk aan dan wel minder dan het norminkomen;

 • 2. Het vermogen van de aanvrager is op de aanvraagdatum gelijk aan dan wel minder dan het vrij te laten vermogen.

 • 3. Indien het inkomen en/of vermogen in het jaar van de aanvraag op een ander moment zijn vastgesteld, kan hiervan uit worden gegaan;

Artikel 6 Aanvraag en periode

 • 1. Eén of meerdere bijdragen worden aangevraagd bij het college.

 • 2. Een aanvraag voor de bijdrage wordt ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarop de kosten van maatschappelijke participatie betrekking hebben.

 • 3. Het college kan de regeling ook ambtshalve toekennen.

Artikel 7 Terugvordering

De bijdrage die ten onrechte is verstrekt wordt teruggevorderd op grond van het Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 8 Activiteiten en aantoonplicht

 • 1. Voor de belanghebbenden van 18 tot 65 jaar gaat het college steekproefsgewijs na of de verstrekte bijdrage is besteed aan het doel waarvoor het verstrekt is.

 • 2. De gerechtigde die in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft 17 jaar of jonger is of 65 jaar of ouder, hoeft de kosten niet aan te tonen.

Artikel 9 De hoogte van de bijdrage

De bijdrage bedraagt per gezinslid uit de doelgroep € 150,00 per jaar.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien de toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

 • 2. Debeleidsregels minimaregelingen 2009 gemeente Gemert-Bakel, vastgesteld door het college bij besluit van 25 februari 2009, worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 12 december 2012.
de raad voornoemd,
de griffier,                              de voorzitter,
P.G.J.M. van Boxtel                 Drs. J. van Zomeren