Verordening Winkeltijden Oegstgeest

Geldend van 23-12-2010 t/m 31-10-2013

Intitulé

Verordening Winkeltijden Oegstgeest

De raad van de gemeente Oegstgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september

1996, nr. 103/96:

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

I. vast te stellen de volgende

VERORDENING WINKELTIJDEN OEGSTGEEST

Artikel 1

I. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet : de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen : Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2

Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen zes weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3

Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4

Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijzi-ging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5

Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste 12, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6

Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt het voorschrift verbonden dat er uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren verkocht dienen te worden, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aan de ontheffing het voorschrift verbinden dat de winkel gesloten dient te zijn tussen nader te bepalen uren.

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7

Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8

Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 9

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening winkelsluiting Oegstgeest van 17 november 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 11

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Oegstgeest".

 • II.

  Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Legesverordening 1996.

 • A.

  Onderdeel van de bij de Legesverordening 1996 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

  41. Winkelsluitingswet

  Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  voor een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet

  (Stbl. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit

  Winkeltijdenwet (Stbl. 1996, 183) ƒ 50,00

 • b.

  tot het verlenen van toestemming om een in het

  vorige lid bedoelde ontheffing over te dragen aan

  een ander ƒ 75,00

 • c.

  tot intrekking of wijziging van een in de vorige

  onderdelen bedoelde ontheffing ƒ 75,00

 • B.

  1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

   De bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op belastbare feiten die zich vóór de eerste dag na die van bekendmaking van deze verordening hebben voorgedaan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oegstgeest, gehouden op 1 oktober 1996.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.

Nota-toelichting op de Verordening winkeltijden Oegstgeest

Artikel 1

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

 

Artikel 3

Deze bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

 

Artikel 5

Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod. In de verordening hebben burgemeester en wethouders deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van uw raad. Voor de toepassing van het artikel kan de gemeente in afzonderlijke delen gesplitst worden.

 

Artikel 6

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur of met ontheffing tot latere tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht een afzonderlijke regeling in de verordening op de nemen. Met deze regeling wordt het mogelijk dat een winkel ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn. In Oegstgeest kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing worden verleend.

 

Artikel 7

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

 

Artikel 8

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 

Artikel 9

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. In de verordening is ervoor gekozen om hiervoor in afzonderlijke gevallen ontheffing te verlenen. De ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingsbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 22.00 uur 's avonds 06.00 uur in de ochtend op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

 

Artikel 10

De wet kent geen overgangsregeling. Ook in de verordening is geen overgangsbepaling opgenomen. Voor 1996 geldt het maximum van de 12 aan te wijzen zon- en feestdagen.