Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand.

Geldend van 31-08-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand.

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2012;

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de finacnciele postie van de ouder(s), dat gemeenten daaraan dienen bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

1.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader

worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en

bijstand (Hierna: Wwb), de Algemene wet bestuursrecht (Hierna: Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wwb.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

  • d.

   sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Maatschappelijke participatie voor kinderen betekent: deelnemen aan de maatschappij door mee te doen met activiteiten op het gebied van sport en spel of cultuur. Het doel van de bijstandsverlening voor deze kosten dient te zijn: het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Artikel 3. Beleidsregels

 • 1.

  Het college kan beleidsregels vaststellen ter uitvoering van deze verordening binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.

 • 2.

  De beleidsregels zijn leidend als het gaat om de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten.

 • 3.

  Met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand als bedoeld in deze Verordening zijn de volgende regelingen vastgesteld:

 • 1.

  Diploma zwemmen: vergoeding voor het behalen van diplomapakket A

2. Vergoeding van kosten voor sociaal maatschappelijk verkeer

 • 3.

  Vergoeding internetabonnement

 • 4.

  Vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal

5 a. Jeugdsportfonds

b.Jeugdcultuurfonds

Hoofdstuk 2 Aanvraag categoriale bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 1 juncto lid 5 Wwb, met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35 lid 9 Wwb, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2. Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag tot categoriale bijzondere bijstand dient bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) te worden ingediend.

 • 2.

  Voor de aanvraag dienen de door de RSD verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt.

 • 3.

  De RSD kan achteraf bewijsstukken opvragen waaruit moet blijken dat rechtmatig gebruik is gemaakt van deze aanvullende regeling.

 • 4.

  Vergoedingen uit het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds worden via intermediairs aangevraagd en worden in natura verstrekt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012..

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie Wwb 2012 gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Algemene toelichting Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wwb 2012 gemeente Utrechtse Heuvelrug

Kinderen moeten in hun kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling niet worden belemmerd door de slechte financiële positie van hun ouders. Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang met het oog op zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. De wetgever beoogt inkomensondersteuning rechtstreeks aan zoveel mogelijk minderjarige kinderen van de doelgroep ten goede te laten komen en vindt het daarom wenselijk dat categoriale bijzondere bijstand aan deze groep wordt verleend. Dit is vastgelegd in artikel 48 lid 4 Wwb.

Artikel 8 lid 1 onderdeel g Wwb

bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels moet stellen over het verlenen van categoriale bijzondere bijstand aan een persoon met een hem ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, met betrekking tot de kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind. Hierbij moet in ieder geval worden bepaald op welke wijze invulling wordt gegeven aan het begrip ‘maatschappelijke participatie’ (artikel 8 lid 2 onderdeel d Wwb).

Deze vorm van categoriale bijzondere bijstand wordt uitsluitend verstrekt aan mensen met maximaal een inkomen van 110% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 35 lid 9 Wwb).

Artikelsgewijze toelichting Verordening maatschappelijke participatie Wwb 2012 gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Artikel 1. Begrippen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Wwb, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de Verordening moet worden gewijzigd.

Ten aanzien van het beleid met betrekking tot de voorzieningen voor Maatschappelijke participatie geldt dat deze uitsluitend betrekking mogen hebben op sociaal-culturele, educatieve of sportieve activiteiten. In artikel 1 lid 2 onderdeel d van deze verordening is bepaald dat onder sociaal culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit wordt verstaan: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

In artikel 8 lid 2 onderdeel d Wwb is expliciet bepaald dat de gemeenteraad in de verordening maatschappelijke participatie regels moet stellen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip ‘maatschappelijke participatie’.

In artikel 2 van deze verordening is aangegeven dat uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie in aanmerking komen voor bijstandsverlening op grond van deze verordening.

In artikel 2 van deze verordening is voorts aangegeven dat het oogmerk van maatschappelijke participatie het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement is.

Bij de invulling van het begrip maatschappelijke participatie is rekening gehouden met het feit dat van categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 Wwb geen sprake is voor zover het hoofddoel van de vergoeding het subsidiëren van culturele, educatieve of sportieve activiteiten is. Er is slechts sprake van bijstandsverlening indien voor belanghebbenden kosten worden weggenomen die zij anders wel zouden maken. Daarom is voor de toepassing van deze verordening slechts sprake van maatschappelijke participatie indien het oogmerk van bijstandsverlening het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement is.

Artikel 3. Beleidsregels

Diplomazwemmen

Deze vergoeding betreft een diplomapakket A voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het betreft hier een vergoeding tot een bedrag van € 645, - per pakket.

Vergoeding van kosten voor sociaal maatschappelijk verkeer

Voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten kan een tegemoetkoming in de kosten volgens de regeling sociaal-culturele activiteiten worden aangevraagd. Tot sociaal-culturele activiteiten worden gerekend: een dagje uit, lidmaatschappen van verenigingen (sport, cultuur), lidmaatschap van de bibliotheek, museumbezoek, abonnement op een krant, tijdschriften, tv, (kabel of digitaal), telefoon, lidmaatschap van de scouting, concertbezoek, enzovoort.

De bijdrage moet per gezin aangevraagd worden; dat wil zeggen dat tegelijk voor alle gezinsleden die in aanmerking willen komen één aanvraag wordt ingediend.

De vergoeding bedraagt € 125,00 voor een kind en € 175,00 voor volwassenen.

Vergoeding internetabonnement

Vergoeding voor een internetabonnement voor kinderen vanaf groep 8. Deze vergoeding is voor één kind per gezin en de vergoeding bedraagt maximaal € 120, - per jaar.

Vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal

Een bijdrage voor het bezoek van een kind aan de peuterspeelzaal voor maximaal twee dagdelen per week. De vergoeding bedraagt maximaal € 850, - per jaar. Met ingang van 2013 zal hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd worden.

Jeugdsportfonds

Door te sporten verleggen kinderen grenzen en ontmoeten zij andere kinderen. Meedoen met sport en spel bevordert het plezier en de zelfredzaamheid in de samenleving.

Het sportfonds vergoedt contributie of lesgeld van een sportclub. Ook aanschaf van sportattributen of sportkleding is mogelijk. Het Jeugdsportfonds is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar tot maximaal € 225, - per jaar.

Jeugdcultuurfonds

Ook het kunnen meedoen aan culturele activiteiten bevordert plezier en voor later, meer zelfredzaamheid in de samenleving. Het Jeugdcultuurfonds vergoedtcontributie, lesgeld voor een club of lessen op cultureel gebied. Bijvoorbeeld: muziekles, of meedoen aan een toneelclub, scouting of theaterles. Het mag ook gaan om de kosten van attributen of aanschaf van theaterkleding .Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 tot maximaal € 350, - per jaar.

Artikel 4. Voorwaarden

In artikel 4 zijn algemene voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 Wwb. In artikel 4 lid 1 van deze verordening wordt voor de duidelijkheid verwezen naar de voorwaarden die volgen uit de wet.

Het betreft:

 • -

  het behoren tot de doelgroep zoals neergelegd in artikel 35 lid 5 Wwb: een persoon, met een hem ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, met betrekking tot kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind.

 • -

  het hebben van een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.

In artikel 4 lid 2 van deze verordening is voorts bepaald dat uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 in aanmerking komen voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening. Zie in dit verband ook de toelichting bij artikel 2 van deze verordening.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

De uitvoering van het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand is belegd bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD).

Het gemeentelijk minimabeleid wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). De bovenstaande regelingen dienen te worden aangevraagd middels de aanvraagformulieren die de RSD verstrekt. Het is dus van belang dergelijke bewijsstukken te bewaren.

Vergoedingen uit het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds worden via intermediairs aangevraagd. Ouders vragen de vergoeding aan via tussenpersonen zoals: welzijnsstichting, jeugdzorg, maatschappelijk werk, basisonderwijs, huisarts Centrum Jeugd en Gezin. Ook de RSD medewerkers van het minimaloket te Doorn fungeren als intermediair. De vergoeding wordt niet uitgekeerd aan ouders maar rechtstreeks verstrekt aan de sportclub of culturele instelling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012, aangezien de gemeenteraad per deze datum verplicht is een verordening vast te stellen voor het verlenen van categoriale bijzondere bijstand aan een persoon met een hem ten laste komend kind, dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt met betrekking tot de kosten in verband met maatschappelijke participatie van dat kind.

Artikel 7. Citeertitel

In dit artikel is de citeertitel neergelegd van deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02 juli 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

W. Hooghiemstra G.F. Naafs