Regeling vervallen per 17-02-2014

Legesverordening 2013 Tarieventabel

Geldend van 01-01-2013 t/m 16-02-2014

Intitulé

Legesverordening 2013 Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1.1.1.

gewaarmerkte afdrukken van documenten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, op 80 grams wit papier van A4-formaat en in zwart/wit , per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 0,15

€ 0,25

1.1.1.2.

afdrukken van documenten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

Afdrukken van documenten

1.1.1.2.1.

Zwart/wit afdrukken

in zwart/wit, op papier van A4-formaat:

1.1.1.2.1.1.

wit papier, 80 grams:

voor de eerste 5 afdrukken, per afdruk

voor elke volgende afdruk, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdig afdruk

gratis

€ 0,15

€ 0,25

1.1.1.2.1.2.

gekleurd papier, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 0,19

€ 0,28

1.1.1.2.1.3.

wit papier, 170 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 0,27

€ 0,32

1.1.1.2.1.4.

gekleurd papier, 170 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 0,37

€ 0,42

1.1.1.2.2.

in zwart/wit, op wit papier:

1.1.1.2.2.1.

A0-formaat, per enkelzijdige afdruk

€ 7,20

1.1.1.2.2.2.

A1-formaat, per enkelzijdige afdruk

€ 5,80

1.1.1.2.2.3.

A2-formaat, per enkelzijdige afdruk

€ 5,65

1.1.1.2.2.4.

914 mm, per m1

€ 5,50

1.1.1.2.2.5.

A3-formaat, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 0,22

€ 0,28

1.1.1.2.3.

Kleuren afdrukken

in kleur, op wit papier:

1.1.1.2.3.1.

A4-formaat, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 1,50

€ 2,95

1.1.1.2.3.2.

A4-formaat, 170 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 1,55

€ 3,05

1.1.1.2.3.3.

A3-formaat, 80 grams, per:

enkelzijdige afdruk

dubbelzijdige afdruk

€ 1,65

€ 3,25

Scans

1.1.1.2.4.

scan, A0-formaat, per scan

€ 5,30

1.1.1.3.

Afdrukken van kaarten en tekeningen

afdrukken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1.1. en 1.1.1.2. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.1.1.3.1.

op wit papier van A2-formaat, per afdruk in zwart/wit

€ 5,75

1.1.1.3.2.

op wit papier van A1-formaat, per afdruk in zwart/wit

€ 5,90

1.1.1.3.3.

op wit papier van A0-formaat, per afdruk in zwart/wit

€ 7,30

1.1.1.4.

afdrukken van kaarten en tekeningen van landmeten en vastgoedinformatie:

1.1.1.4.1.

op wit papier van A4-formaat, per afdruk

€ 11,65

1.1.1.4.2.

op wit papier van A3-formaat, per afdruk

€ 12,25

1.1.1.4.3.

op wit papier van A2, A1 of A0-formaat, per afdruk

€ 18,60

1.1.1.5.

de gemeentelijke basiskaart G.B.K. in digitale vorm uit een geautomatiseerd kaartbestand, per H.A.

1.1.1.5.1.

voor landelijk gebied

open bebouwing

gesloten bebouwing

gesloten bebouwing incl. straatmeubilair

€ 2,75

€ 9,30

€ 11,95

1.1.1.5.2.

voor bebouwde kom

open bebouwing

gesloten bebouwing

gesloten bebouwing incl. straatmeubilair

€ 33,45

€ 41,50

€ 49,10

1.1.1.6.

de gemeentelijke basiskaart G.B.K. op diskette

1.1.1.6.1.

per kaartblad

€ 37,65

1.1.1.6.2.

per willekeurige uitsnede

€ 75,40

1.1.1.6.3.

bij het omzetten in DXF, het onder 1.1.1.6.1. en/of 1.1.1.6.2. genoemd tarief verhoogd met een tarief per bestand van

€ 37,65

1.1.1.7.

kaarten en tekeningen, vervaardigd via een plot en afgedrukt op papier, per H.A. voor

1.1.1.7.1.

landelijk gebied

€ 0,65

1.1.1.7.2.

bebouwde kom

€ 7,55

1.1.1.7.3.

bebouwde kom incl. straatmeubilair

€ 11,10

1.1.1.8.

Overig

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 12,20

1.1.1.9.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,20

1.1.2.

De onder 1.1.1.7. genoemde tarieven worden verhoogd met een tarief per aangemaakt bestand van

€ 18,40

1.1.3.

Indien de ingevolge deze tarieventabel berekende leges worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving welke op verzoek van de belastingplichtige moet worden toegezonden, wordt het ingevolge deze tarieventabel verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 29,25

1.1.4.

Onverminderd het bepaalde onder 1.1.3. wordt, indien de in deze tarieventabel genoemde afdrukken en/of bescheiden op verzoek van de belastingplichtige moeten worden toegezonden, het ingevolge deze tarieventabel verschuldigde bedrag verhoogd met

€ 14,15

1.1.5.

Onder het begrip “afdruk”, zoals genoemd in dit hoofdstuk, wordt verstaan: de neerslag op papier in de vorm van een tekst of afbeelding, verkregen door middel van printen, kopiëren, plotten, lichtdrukken, dan wel middels iedere andere techniek.

1.1.6.

Tenzij in dit hoofdstuk anders staat vermeld, wordt onder het begrip “per afdruk” verstaan: een afdruk per bladzijde.

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

1.2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.2.1.1.

een exemplaar van de programmabegroting

€ 72,75

1.2.1.2.

een exemplaar van de programmarekening

€ 72,75

1.2.1.3.

een exemplaar van de nota grondkosten

€ 18,00

1.2.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.2.2.1.

afschriften van raadsvoorstellen en raadsbesluiten, ingeval van een aanvraag betreffende alle raadsstukken gedurende een geheel kalenderjaar, een zgn. jaarabonnement, indien:

1.2.2.1.1.

de stukken worden opgehaald op het gemeentehuis

€ 56,75

1.2.2.1.2.

de stukken moeten worden toegezonden

€ 107,50

1.2.2.2.

afschriften van commissievoorstellen, ingeval van een aanvraag betreffende alle commissiestukken gedurende een geheel kalenderjaar, een zgn. jaarabonnement per commissie, indien:

1.2.2.2.1.

de stukken worden opgehaald op het gemeentehuis

€ 28,00

1.2.2.2.2.

de stukken moeten worden toegezonden

€ 55,25

1.2.3.

De stukken bedoeld onder 1.2.2. worden slechts verstrekt voor zover zij bestemd zijn voor de openbaarheid.

1.2.4.

De stukken betreffende raadsbesluiten tot vaststelling van begrotingswijzigingen worden niet verstrekt.

1.2.5.

vervallen

1.2.6.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.2.6.1.

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel

€ 55,75

1.2.6.2.

een exemplaar van de gemeentelijke bouwverordening met toelichting

€ 56,75

1.2.6.3.

een verzameling nadere regelen: per regeling van een verzameling

€ 11,75

1.2.6.4.

een besluit tot wijziging van de bouwverordening of de nadere regelen, per bladzijde

€ 11,75

1.2.6.5.

een exemplaar van de drank – en horecaverordening

€ 55,75

1.2.6.6.

een exemplaar van de verordening onroerende-zaakbelastingen

€ 11,75

1.2.6.7.

een exemplaar van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

€ 11,75

1.2.6.8.

een exemplaar van de verordening rioolrecht

€ 11,75

1.2.6.9.

een exemplaar van de verordening begrafenisrechten

€ 11,75

1.2.6.10.

een exemplaar van de beheersverordening begraafplaatsen

€ 11,75

1.2.6.11.

een exemplaar van de legesverordening

€ 11,75

1.2.6.12.

een exemplaar van de tarieventabel behorende bij de legesveror-dening

€ 11,75

1.2.6.13.

een exemplaar van de marktgeldverordening

€ 11,75

1.2.6.14.

een exemplaar van de verordening precariobelasting

€ 11,75

1.2.6.15.

een exemplaar van de verordening retributierechten

€ 11,75

1.2.6.16.

een exemplaar van de verordening parkeerbelastingen

€ 11,75

1.2.6.17.

een exemplaar van de verordening rioolaansluitrechten

€ 11,75

1.2.6.18.

een exemplaar van de verordening toeristenbelasting

€ 11,75

1.2.6.19.

een exemplaar van de regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering

€ 11,75

Hoofdstuk 3 Burgerzaken

1.3.1.

Voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap bedraagt het tarief op:

1.3.1.1.

dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur, conform artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, in de burgerlijke stand kamer van het gemeentehuis in Boxtel

kosteloos

1.3.1.2.

maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur, op dinsdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Boxtel

€ 406,00

1.3.1.3.

vrijdag van 12.30 uur tot 16.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Boxtel

€ 510,00

1.3.1.4.

zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Boxtel

€ 579,00

1.3.1.5.

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Boxtel

€ 522,00

1.3.1.6.

vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Boxtel

€ 627,00

1.3.1.7.

zaterdag van 17.00 uur tot 19.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis in Boxtel

€ 697,00

1.3.2.

Het overeenkomstig onderdeel 1.3.1. berekende bedrag wordt als volgt verhoogd:

1.3.2.1.

voor ieder kwartier, of een gedeelte daarvan, dat het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap langer duurt dan één uur (dat is de totaal gereserveerde tijd voor aankomst, ceremonie en vertrek)

€ 29,00

1.3.2.2.

indien de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap plaatsvindt in:

1.3.2.2.1.

het oude raadhuis in Liempde of het Protestants Kerkje in Boxtel

€ 58,00

1.3.2.2.2.

Kasteel Stapelen in Boxtel, per uur of een gedeelte daarvan

€ 275,00

1.3.2.3.

indien de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap plaatsvindt op een andere locatie dan hiervoor genoemd

€ 174,00

1.3.2.4.

indien op verzoek van degenen wiens huwelijk voltrokken wordt of wiens partnerschap wordt geregistreerd een eenmalige benoeming moet plaatsvinden van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs)

1.3.2.4.1.

zonder beëdiging bij de rechtbank

€ 116,00

1.3.2.4.2.

met beëdiging bij de rechtbank

€ 174,00

1.3.2.5.

indien door de gemeente getuigen worden geleverd, per getuige

€ 29,00

1.3.2.6.

indien de datum en/of het tijdstip van de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap geannuleerd dan wel verzet wordt

1.3.2.6.1.

tot 3 maanden vóór de bij onderdeel 1.3.2.6. genoemde datum

€ 58,00

1.3.2.6.2.

3 of meer maanden vóór de bij onderdeel 1.3.2.6. genoemde datum

€ 29,00

1.3.3.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of een duplicaat-trouwboekje

€ 36,50

1.3.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en het mondeling mededelen van het resultaat hiervan, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 17,00

1.3.5.

Het tarief bedraagt voor het luiden van het geboorteklokje te Liempde

€ 14,00

1.3.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een:

1.3.6.1.1.

rijbewijs, categorie AM

€ 35,50

1.3.6.1.2.

rijbewijs, andere categorie dan genoemd in onderdeel 1.3.6.1.1.

€ 52,00

1.3.6.2.

De tarieven genoemd in onderdeel 1.3.6.1. worden bij een spoedlevering vermeerderd met (betreft uitsluitend rijkskosten)

€ 33,50

1.3.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.7.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (wettelijk maximum van toepassing)

€ 48,50

1.3.7.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.3.7.1., zgn. zakenpaspoort (wettelijk maximum van toepassing)

€ 48,50

1.3.7.3.

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld, zgn. faciliteitenpaspoort (wettelijk maximum van toepassing)

€ 48,50

1.3.7.4.

vervallen

1.3.7.5.

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in 1.3.7.1., 1.3.7.2. en 1.3.7.3., per wijziging

€ 9,00

1.3.7.6.

vervallen

1.3.7.7.

vervallen

1.3.7.8.

tot het verstrekken van een reisdocument of een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een dergelijk document werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges, wegens administratiekosten verhoogd met

€ 27,00

1.3.7.9.

tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld in 1.3.7.1., 1.3.7.2., 1.3.7.3 en 1.3.8. indien op verzoek van de aanvrager een zogenaamde spoedprocedure wordt gevolgd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met (wettelijke maximum)

€ 45,50

1.3.7.10.

vervallen

1.3.8.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

1.3.8.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk maximum van toepassing)

€ 23,00

1.3.8.2.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.3.8.1. (wettelijk maximum van toepassing)

€ 40,00

1.3.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.3.8.1.

een verklaring omtrent het gedrag van personen, per stuk (wettelijk maximum van toepassing)

€ 30,00

1.3.8.2.

een bewijs van in leven zijn

€ 10,50

1.3.8.3.

een legalisatie van een handtekening of foto

€ 10,50

1.3.8.4.

een uittreksel uit het persoonsregister of de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 10,50

1.3.8.5.

een bewijs van nederlanderschap

€ 10,50

1.3.8.6.

overige verklaringen betreffende een persoon

€ 10,50

1.3.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (wettelijk maximum van toepassing):

1.3.9.1.

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.3.9.1.1.

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

met een maximum per bericht van

€ 0,23

€ 5,00

1.3.9.1.2.

meer dan 100 pagina's

€ 22,50

1.3.9.2.

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.3.9.3.

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie

€ 22,50

1.3.10.

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.3.9.1. tot en met 1.3.9.3. meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.3.11.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,00

1.3.12.

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

voor 1 verstrekking

voor 2 tot 500 verstrekkingen, per verstrekking

voor 500 tot 1.000 verstrekkingen, per verstrekking

voor 1.000 tot 5.000 verstrekkingen, per verstrekking voor elk volgend duizendtal of gedeelte daarvan, per verstrekking

€ 5,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,50

€ 2,50

1.4.3.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (wettelijk maximum van toepassing)

€ 2,27

1.4.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,00

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

1.5.1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeente-archief berustende stukken, het statisch documentatiemateriaal inbegrepen, door een ambtenaar per kwartier

€ 17,00

1.5.2.

Voor het door een ambtenaar zoeken van in het gemeente-archief berustende stukken (dossiers), het overhandigen van deze stukken en het toestaan van het zelfstandig door een burger doen van nasporingen zijn geen leges verschuldigd.

Hoofdstuk 6 Kadaster

1.6.1.

Het tarief voor het verstrekken van informatie vanuit het geautomatiseerde kadastrale bestand berustende bij het gemeentebestuur bedraagt per verstrekte informatie

€ 12,00

1.6.2.

Het tarief voor het verstrekken van informatie vanuit overige bij de gemeente berustende kadastrale stukken, bedraagt per verstrekte informatie

€ 12,00

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

1.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing en/of vrijstelling bij of krachtens de Winkeltijdenwet

€ 49,50

Hoofdstuk 8 Kansspelen

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (wettelijk maximum van toepassing):

1.8.1.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.8.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50

1.8.1.3.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.8.1.4.

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 362,50

Hoofdstuk 9 Kinderopvang

1.9.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.9.1.1.

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening Kinderopvang Gemeente Boxtel

€ 1.500,00

1.9.1.2.

het verkrijgen van een verklaring van formele erkenning als bedoeld in artikel 22 van de Verordening Kinderopvang Gemeente Boxtel

€ 1.500,00

1.9.1.3.

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening Kinderopvang Gemeente Boxtel

€ 1.500,00

1.9.1.4.

het verlengen van een verklaring van formele erkenning als bedoeld in artikel 22 van de Verordening Kinderopvang Gemeente Boxtel

€ 1.500,00

Hoofdstuk 10 Telecommunicatie

1.10.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, per locatie:

1.10.1.1.

voor een onafgebroken tracé met een lengte van 10 tot en met 500 meter

€ 328,00

1.10.1.2.

voor een onafgebroken tracé tot een lengte van 501 tot en met 2000 meter

€ 658,00

1.10.1.3.

voor een onafgebroken tracé met een lengte van meer dan 2000 meter

€ 1.071,00

1.10.2.

De in 1.10.1. genoemde bedragen worden:

1.10.2.1.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 341,00

1.10.2.2.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3.

Indien een begroting als bedoeld in 1.10.2.2. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.11.1.1.

het verkrijgen of het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurders- of passagierskaart)

€ 0,00

1.11.1.2.

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 12,50

1.11.2.

Het tarief als bedoeld in 1.11.1. wordt in de hierna genoemde gevallen verhoogd met de hierna genoemde bedragen:

1.11.2.1.

indien het CIZ de indicatie telefonisch stelt op basis van dossieronderzoek (verkorte procedure)

€ 79,00

1.11.2.2.

indien de aanvrager voor het stellen van de indicatie op een spreekuur moet verschijnen of op het huisadres van de aanvrager een onderzoek moet worden afgenomen (standaard procedure)

€ 139,00

1.11.2.3.

indien het CIZ voor het stellen van de indicatie informatie moet opvragen bij een arts (uitgebreide procedure)

€ 249,00

1.11.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg

€ 93,00

1.11.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de resultaten van gehouden verkeersmetingen op locaties binnen de gemeente Boxtel, per locatie

€ 31,00

Hoofdstuk 12 Diversen

1.12.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel, voor zover in dit hoofdstuk niet apart genoemd, per beschikking

€ 29,00

1.12.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.12.2.1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ventvergunning

€ 198,50

1.12.2.2.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.6.13 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel voor de verkoop van brandstof ten behoeve van motorvoertuigen

€ 2.507,00

1.12.2.3.

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel voor het afleveren van consumentenvuurwerk

€ 93,00

1.12.2.4.

vervallen met ingang van 1 januari 2012 (oude tekst: een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5A.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel voor het in een besloten ruimte bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse € 123,00)

1.12.2.5.

een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Boxtel

€ 131,00

1.12.3.

Het tarief voor het verstrekken van een nachtregister als bedoeld in artikel 2.3.2.3. van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel bedraagt per register

€ 13,75

1.12.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een aanslagbiljet

€ 12,00

1.12.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het omwisselen van een container of het leveren van een extra container, bestemd voor huishoudelijk afvalstoffen

€ 29,00

1.12.6.

Indien in het kader van de besluitvorming door burgemeester en wethouders ter zake van een aanvraag als genoemd in deze titel advies wordt ingewonnen bij Bureau BIBOB, wordt het overeenkomstig deze titel berekende bedrag verhoogd met

€ 750,00

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen, berekening van bouwkosten en leges

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1.

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.3.

Gebruiksoppervlakte: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het normblad NEN 2580, uitgave 1997, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

2.1.2.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4.

Voor de berekening van de leges worden de bouwkosten naar boven afgerond op een duizendvoud.

2.1.5.

Het ingevolge 2.3.1. berekende bedrag aan leges wordt naar beneden afgerond op hele euro’s.

2.1.6.

De door de aanvrager opgegeven aannemingssom of raming van de bouwkosten als bedoeld in artikel 2.1.1.1. wordt getoetst aan de richtbedragen die zijn vastgelegd in het jaarlijks door burgemeester en wethouders vast te stellen bouwkostenoverzicht. Dit bouwkostenoverzicht wordt regionaal gehanteerd en dient als basis voor de bouwkostenberekening. Indien blijkt dat de door de aanvrager van de bouwvergunning opgegeven bouwkosten niet overeenkomen met de uit het bouwkostenoverzicht voortvloeiende bouwkosten, worden de opgegeven bouwkosten dienovereenkomstig ambtshalve aangepast. Indien de opgegeven bouwkosten ambtshalve zijn verhoogd en de verhoging door de aanvrager van de bouwvergunning niet redelijk wordt geacht, vindt, nadat dit aannemelijk is gemaakt aan de hand van een door de aanvrager te overleggen gespecificeerde aannemingsbegroting, naar billijkheid restitutie van teveel betaalde bouwleges plaats.

2.1.7.

Voor de berekening van de leges als bedoeld in 2.3.5.1. wordt de gebruiksoppervlakte naar boven afgerond op hele m².

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.

Voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, schetsplan of principeverzoek waarbij slechts medewerking kan worden verleend indien een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld of een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt verleend, is - ongeacht het resultaat van de beoordeling - een bedrag verschuldigd ter hoogte van:

·indien sprake is van een klein initiatief:

·indien sprake is van een groot initiatief:

·indien sprake is van een projectinitiatief:

·in andere gevallen:

Of sprake is van een klein initiatief, groot initiatief of projectinitiatief wordt bepaald overeenkomstig titel 2, hoofdstuk 3, onderdeel 3.

€ 512,00

€ 2.564,00

€ 5.129,00

€ 512,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.1.1.1.

2.3.1.1.2.

2.3.1.1.3.

2.3.1.1.4.

2.3.1.1.5.

2.3.1.1.6.

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een bedrag aan bouwkosten van:

€ 5.000,00 of minder 45,0 ‰ van die bouwkosten met een minimum van:

meer dan € 5.000,00 doch niet meer dan € 25.000,00

vermeerderd met 39,5 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 5.000,00 te boven gaan;

meer dan € 25.000,00 doch niet meer dan € 50.000,00

vermeerderd met 32,1 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

meer dan € 50.000,00 doch niet meer dan € 250.000,00

vermeerderd met 30,0 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

meer dan € 250.000,00 doch niet meer dan € 500.000,00

vermeerderd met 22,4 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

meer dan € 500.000,00

vermeerderd met 17,4 ‰ van het bedrag waarmede die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan;

€ 183,00

€ 225,00

€ 1.015,00

€ 1.817,00

€ 7.817,00

€ 13.417,00

2.3.1.2.

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

50%

€ 2.500,00

2.3.2.

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief per te onderscheiden werk of werkzaamheid:

voor het eerste werk

voor elk volgend werk

met een maximum van

Met onderscheiden werken of werkzaamheden worden bedoeld de in het bestemmingsplan apart benoemde uit te voeren werken en/of werkzaamheden die tezamen moeten worden uitgevoerd om het doel van de gevraagde vergunning te bereiken.

€ 98,00

€ 212,00

€ 1.360,00

2.3.2.2.

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.2.1. wordt, indien de aanvraag slechts kan worden afgehandeld op basis van een advies door een externe instantie (bijv. Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied), verhoogd met

€ 63,00

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:

2.3.3.1.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van

en een maximum van

indien de aanvraag betrekking heeft op een klein initiatief. Onder klein initiatief wordt verstaan

·het uitbreiden en verbouwen van woningen;

·het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

·het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

·het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

·het wijzigen van het gebruik als bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

·het realiseren van mantelzorg door het verbouwen van de woning, het bouwen of verbouwen van een bijgebouw;

·het toevoegen van een woning door splitsing van een bestaande woning.

20%

€ 512,00

€ 1.025,00

2.3.3.1.2.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van

en een maximum van

indien de aanvraag betrekking heeft op een groot initiatief. Onder groot initiatief wordt verstaan

·het bouwen van maximaal 3 woningen;

·het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

·het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 doch niet meer dan 2500 m2;

·het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

·het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

·het wijzigen van het gebruik als bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2

20%

€ 2.564,00

€ 5.129,00

2.3.3.1.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag, met een minimum van

en een maximum van

indien de aanvraag betrekking heeft op een projectinitiatief. Onder projectinitiatief wordt verstaan

·het bouwen van 4 of meer woningen;

·het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

·het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 2500 m2;

·het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, in de vorm van een civieltechnisch werk (kunstwerk), zoals een brug, tunnel, viaduct en daarmee vergelijkbare bouwwerken.

20%

€ 5.129,00

€ 10.258,00

2.3.3.1.4.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) of artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, voor zover de aanvraag geen betrekking heeft op een klein initiatief, groot initiatief of projectinitiatief, als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.1.1., 2.3.3.1.2. en 2.3.3.1.3. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.2.

Indien bij de toepassing van de artikelen 2.3.3.1.1., 2.3.3.1.2. en 2.3.3.1.3 niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo is het tarief gelijk aan het minimumtarief als genoemd in de voornoemde onderdelen.

2.3.3.3.1.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) :

indien de aanvraag betrekking heeft op een klein initiatief. Onder klein initiatief wordt verstaan

·het uitbreiden en verbouwen van woningen

·het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

·het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

·het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

·het wijzigen van het gebruik als bedoeld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1500 m2;

·het realiseren van mantelzorg door het verbouwen van de woning, het bouwen of verbouwen van een bijgebouw;

·het toevoegen van een woning door splitsing van een bestaande woning.

€ 4.103,00

2.3.3.3.2.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

per eenheid,

met een minimum van

en een maximum van

indien de aanvraag betrekking heeft op een groot initiatief. Onder groot initiatief wordt verstaan

·het bouwen van 1 woning maar niet meer dan 3 woningen;

·het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2;

·het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 doch niet meer dan 1500 m2;

·het verbouwen van gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

·het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor zover niet genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

·het wijzigen van het gebruik van gronden met een perceelsoppervlakte van niet meer dan 1500 m2

Onder eenheid wordt verstaan een woning bij het bouwen van woningen. In andere gevallen geldt iedere 500 m2 gebruiksoppervlakte of perceelsoppervlakte als eenheid. De gebruiksoppervlakte of perceelsoppervlakte wordt hiertoe naar boven afgerond in veelvouden van 500 m2.

€ 6.154,00

€ 12.309,00

€ 18.464,00

2.3.3.3.3.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

per eenheid,

met een minimum van

en een maximum van

indien de aanvraag betrekking heeft op een projectinitiatief. Onder projectinitiatief wordt verstaan

·het bouwen van 4 maar niet meer dan 20 woningen;

·het bouwen van een nieuw hoofdgebouw, niet zijnde een woning, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 maar niet meer dan 5000 m2;

·het uitbreiden van gebouwen, niet zijnde woningen, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1500 m2 maar niet meer dan 5000 m2;

·het bouwen, uitbreiden en verbouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, in de vorm van een civieltechnisch werk (kunstwerk), zoals een brug, tunnel, viaduct en daarmee vergelijkbare bouwwerken.

·het wijzigen van het gebruik van gronden met een perceelsoppervlakte van meer dan 1500 m2 maar niet meer dan 5000 m2.

Onder eenheid wordt verstaan een woning bij het bouwen van woningen. In andere gevallen geldt iedere 500 m2 gebruiksoppervlakte of perceelsoppervlakte als eenheid. De gebruiksoppervlakte of perceelsoppervlakte wordt hiertoe naar boven afgerond in veelvouden van 500 m2.

€ 4.616,00

€ 18.464,00

€ 61.548,00

2.3.3.3.4.

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, voor zover de aanvraag geen betrekking heeft op een klein initiatief, groot initiatief of projectinitiatief, als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.3.1., 2.3.3.3.2. en 2.3.3.3.3. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.3.5.

Indien de goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo door of vanwege het gemeentebestuur wordt opgesteld, wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.3.3.3.1., 2.3.3.3.2., 2.3.3.3.3. of 2.3.3.3.4. verhoogd met aan de aanvrager meegedeelde kosten van het opstellen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.3.3.6.

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast wordt ingetrokken voordat het ontwerp van het te nemen besluit als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage is gelegd, vindt vermindering plaats van het volgens artikel 2.3.3.3.1., 2.3.3.3.2., 2.3.3.3.3., 2.3.3.3.4. bepaalde tarief met:

25%

2.3.3.4.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 512,00

2.3.3.5.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):.

€ 512,00

2.3.4.

vervallen

2.3.5.

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een gebruiksoppervlakte van

100 m² of minder meer dan 100 m² doch niet meer dan 500 m² meer dan 500 m²

€ 422,00 € 849,00 € 1.275,00

2.3.6.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, of artikel 2.2., tweede lid, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening Boxtel 2010 aangewezen monument of object, waarvoor op grond van artikel 3.1., tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 11,00

2.3.6.1.2.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 11,00

2.3.6.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Erfgoedverordening Boxtel 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van artikel 3.1., tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 11,00

2.3.7.

vervallen

2.3.8.

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2. de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,00

2.3.9.

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.10.

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.10.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.10.2.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.11.

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.11.1.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 72,00

2.3.11.2.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 379,00

2.3.12.

Advies

2.3.12.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.12.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.12.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.13.

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.13.1.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.13.2.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2.

Indien een of meer aanvragen om een omgevingsvergunning gecoördineerd worden voorbereid overeenkomstig afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, met een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het totaalbedrag aan leges verminderd met:

10%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsve r gunning voor bouwactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente maar nog niet is afgehandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

50%

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

25%

2.5.2.

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsve r gunning voor bouwactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen.

25%

2.5.3.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgeving s vergunning voor bouwactiviteiten

2.5.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1. weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de voornoemde onderdelen.

25%

2.5.3.2.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen b e denkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.12. en 2.3.13. wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: het bedrag dat resulteert uit de toepassing van hoofdstuk 3, onder verrekening met de voor de oorspronkelijke vergunningaanvraag geheven leges, met dien verstande dat minimaal verschuldigd is het minimumbedrag dat resulteert uit de toepassing van de in hoofdstuk 3 genoemde onderdelen.

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

van het tarief bepaald door toepassing van de artikelen 2.3.3.3.1. tot en met 2.3.3.3.4.

2/3 deel

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

van het tarief bepaald door toepassing van de artikelen 2.3.3.3.1 tot en met 2.3.3.3.4.

1/3 deel

2.7.3.

Indien de aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in dit hoofdstuk.

2.7.4.

Indien het bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 2.7.1. of 2.7.2. door of vanwege het gemeentebestuur wordt opgesteld wordt het tarief als bedoeld in artikel 2.7.1. of 2.7.2. verhoogd met de aan de aanvrager meegedeelde kosten van het opstellen, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 8 Verplicht advies agrarische commissie

2.8.

Indien krachtens wettelijk voorschrift voor een in deze titel genoemde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, wordt het ingevolge deze titel verschuldigde bedrag verhoogd met:

€ 605,00

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Titel 3Diensten vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 264,00

3.1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet in verband met:

-wijziging van tenaamstelling van de onderneming, wijziging leidinggevenden

-het aanbrengen van een wijziging in de omschrijving van een lokaliteit

€ 63,50

€ 29,00

3.1.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 63,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel voor het organiseren van een evenement met een te verwachten bezoekersaantal van: minder dan 1000 personen

1000 of meer personen

€ 63,50

€ 95,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag c.q. melding tot:

3.3.1.1.

het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel

€ 1.784,00

3.3.1.2.

het verkrijgen van een vergunning voor het wijzigen van een seksinrichting of een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel

€ 892,00

3.3.1.3.

wijziging van beheer, uitsluitend in de persoon van de beheerder (melding ingevolge artikel 3.4.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel)

€ 63,50

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het gebruik van een inrichting ingevolge artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening

€ 63,50

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 29,00