Verordening Starterslening woningen CPO-project Kopersvereniging Oerle

Geldend van 31-01-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening woningen CPO-project Kopersvereniging Oerle

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanstaande eigenaren gelden allen gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • f.

  CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeenteraad van Veldhoven heeft een Gemeenterekening starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub c. bedoelde woningen.

 • 2. De Gemeenterekening starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is het bepaalde van de op 27 juni 2007 gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Veldhoven en SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een starterslening toe te kennen.

 • 2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de starterslening vast conform de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM-starterslening.

 • 3. De maximale hoogte van de starterslening bedraagt € 30.000,-.

 • 4. De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5

 • 1. Uit de Gemeenterekening starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2. Aanvragen welke in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van leden van de Kopersvereniging Oerle die op het moment van aanvraag zelfstandig een sociale huurwoning bewonen en deze leeg zullen achterlaten ingeval van koop, of inwonend zijn.

  • b.

   van leden van de Kopersvereniging Oerle die nooit eerder woningeigenaar zijn geweest.

  • c.

   voor het verwerven van een koopwoning te Veldhoven in het CPO-project van Kopersvereniging Oerle waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 209.500,-.

  • d.

   voor het verwerven van een woning waarvan de hoofdsom van de starterslening maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van die woning is.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM-starterslening en de Productspecificaties VROM-starterslening.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toekenning van een starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toekenning in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Starterslening woningen CPO-project Kopersvereniging Oerle”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 18 december 2012