Regeling vervallen per 15-06-2023

Gedragscode voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, en collegeleden gemeente Beesel 2012

Geldend van 01-01-2013 t/m 14-06-2023

Intitulé

Gedragscode voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, en collegeleden gemeente Beesel 2012

I. Inleiding

 

Gedragscodes zijn voor gemeenten verplicht op grond van de Gemeentewet. De gemeenteraad stelt zowel voor de eigen leden als voor de bestuurders (wethouders en burgemeester) een gedragscode vast. Dit is vastgelegd in artikel 15 lid 3, artikel 41c lid 2 en artikel 69 lid 2 van de Gemeentewet.

 

De gedragscode heeft bestuurlijke en politieke relevantie. Leden van de raad, fractievertegen-woordigers en leden van het college zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Als zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. Het rechtskarakter van een gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels.

 

Naast deze gedragscode bestaan er tevens voorschriften die in andere wet of regelgeving geregeld zijn t.a.v. bijvoorbeeld fraude en valsheid in geschrifte, als ook de onverenigbaarheid van nevenfuncties. Deze voorschriften zijn als zodanig niet in deze code opgenomen.

 

De code is belangrijk als beoordelingskader voor leden van de raad, fractievertegenwoordigers en leden van het college bij de uitvoering van hun taken. De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedure-afspraken vormen een onlosmakelijk onderdeel zijn van de gedragscode en vergroten daarmee de controleerbaarheid.

 

II. Leeswijzer

 

De code bestaat uit twee onderdelen.

 

Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit die dienen als algemene uitgangspunten voor de gedragscode. Daarmee wordt het vraagstuk in een breder kader geplaatst.

 

Deel II bevat de feitelijke gedragsregels en is als volgt opgebouwd:

 • -

  Algemene bepalingen

 • -

  Belangenverstrengeling

 • -

  Informatie

 • -

  Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • -

  Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse reizen

 

N.B. Uit praktische overwegingen wordt in de tekst de hij-vorm gebruikt. Waar ‘hij’ staat, kan echter ook ‘zij’ gelezen worden.

Deel I : Kernbegrippen integriteit

Raadsleden, fractievertegenwoordigers en leden van het college stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van politiek ambtsdragers in een breder perspectief:

·Dienstbaarheid

Het handelen van een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

·Functionaliteit

Het handelen van een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

·Onafhankelijkheid

Het handelen van een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

·Openheid

Het handelen van een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

·Betrouwbaarheid

Op een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

·Zorgvuldigheid

Het handelen van een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken.

Deel II: Gedragscode voor leden van de raad,fractievertegenwoordigers en collegeleden

1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze gedragscode geldt voor leden van de gemeenteraad, fractievertegenwoordigers en leden van het college.

 • 2. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt bespreking plaats in de raad (daar waar het raadsleden en fractievertegenwoordigers betreft) of het college (daar waar het collegeleden betreft).

 • 3. De gedragscode is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

 • 4. De leden van de raad, fractievertegenwoordigers en leden van het college ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 5. Leden van de raad, fractievertegenwoordigers en leden van het college zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code.

2 Belangenverstrengeling

 • 1. 1.Leden van de raad, fractievertegenwoordigers en leden van het college doen opgave van hun financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Beesel zakelijke betrekkingen onderhoudt. Deze opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomen leden van de raad, fractievertegen-woordigers en leden van het college (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3. Een oud-raadslid, -fractievertegenwoordiger of –lid van het college wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Beesel.

 • 4. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een lid van de raad, fractievertegenwoordiger of lid van het college over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de beraadslaging en besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 5. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente Beesel onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 6. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente Beesel geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden

 • 7. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn met integere invulling van de politieke functie.

 • 8. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties en q.q-nevenfuncties (nevenfunctie uit hoofde van het ambt) aan voor welke organisatie hij de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

 • 9. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie (nevenfunctie uit hoofde van het ambt), tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. Hij bespreekt dit voornemen in het presidium (daar waar het raadsleden en fractievertegenwoordigers betreft) of het college (daar waar het een lid van het college betreft). Daarbij worden tevens afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele vergoedingen en de te maken kosten.

3 Informatie

 • 1. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen.

 • 2. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college houdt geen relevante informatie achter.

 • 3. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 4. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 5. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente Beesel.

4 Geschenken, diensten en uitnodigingenArtikel

 • 1. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 2. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college meldt geschenken en giften die hij uit hoofde van zijn functie ontvangt bij de griffier (raadsleden en fractievertegenwoordigers) of de secretaris (collegeleden).

 • 3. Geschenken en giften die een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 70,-vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente Beesel. Het presidium (in casu raadsleden en fractievertegenwoordigers) of het college (in casu collegeleden) zoekt hiervoor een gemeentelijke bestemming. Geschenken en giften die een geschatte waarde van € 70,- of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld, maar kunnen worden behouden.

 • 4. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 5. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college accepteert geen aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen waarbij zakelijke belangen zijn gediend.

 • 6. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse dienstreizen

 • 1. Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 2. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. Declaraties worden ingediend door middel van een daartoe vastgesteld declaratieformulier. Hij voegt het betalingsbewijs bij en vermeldt de functionaliteit van de uitgave.

 • 3. Gebruik of meenemen van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 4. Leden van de raad, fractievertegenwoordigers en leden van het college doen geen privé-bestellingen via de gemeente Beesel en verzenden geen ongefrankeerde post via de postkamer.

 • 5. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college dat het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 6. Een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan (in geval van fractievertegenwoordigers dient toestemming te worden gevraagd aan de gemeenteraad) waar hij deel van uitmaakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleids-overwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 7. Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 8. Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente Beesel is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken.

 • 9. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van het betreffende raadslid, fractievertegenwoordiger of lid van het college.

 • 10. De bepaling onder 5.5. t/m 5.9 zijn niet van toepassing voor reizen binnen de Euregio Euregio: de grensregio Rijn-Maas-noord. Dit gebied omvat Noord- en Midden-Limburg, Mönchengladbach, Krefeld, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss en de zuidelijke Kreis Kleve.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 17 december 2012.