Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zandvoort

Geldend van 01-09-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort:

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet;

besluit de volgende beleidsregel vast te stellen:

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

De beleidsregel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de aangewezen ambtenaar: de medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening met de functienummers PD2002, PD2003A tot en met PD 2003E, PD2009C en PD3003A, B en D;

 • b.

  de claimhouder: degene die aanspraak maakt op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Zandvoort;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2. alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het raadshuis van de gemeente Zandvoort tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2. Daarnaast kan altijd via www.zandvoort.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3. Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4. De aangewezen ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen; en

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers.

  • c.

   dieren.

 • 7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de aangewezen ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de aangewezen ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. De aangewezen ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De aangewezen ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de aangewezen ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimhouder de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de aangewezen ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimhouder niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimhouder dan wel rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimhouder dan wel rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 7 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50,--

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de €50,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de aangewezen ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

Artikel 8 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1. Na afloop van de bewaartermijn schenkt het college de gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden en voorwerpen met een waarde hoger dan € 50,-- euro, aan een nader door het college aan te wijzen maatschappelijke organisatie.

 • 2. Sieraden en voorwerpen met een waarde hoger dan €50,-- worden na afloop van de bewaartermijn verkocht. De opbrengst komt ten gunste van de algemene middelen van de gemeente Zandvoort.

 • 3. Fietswrakken worden vernietigd.

 • 4. In overige gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 en treedt in werking op 1 september 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zandvoort.