Verordening sportsubsidies gemeente Hardenberg

Geldend van 23-07-2003 t/m 31-10-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2003

Intitulé

Verordening sportsubsidies gemeente Hardenberg

De raad der gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2003, no. 2003/HTRO/52252;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en de "Algemene Subsidieverordening Sport, Cultuur en Welzijn Gemeente Hardenberg";

Besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening sportsubsidies gemeente Hardenberg

SPORTSUBSIDIEVERORDENING HARDENBERG

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Sport: het op recreatief- of op wedstrijdniveau beoefenen van een sport, die door het NOC*NSF als zodanig is erkend.

 • b.

  Sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • -

   aangesloten is bij een landelijke of regionale sportbond die op haar beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF;

  • -

   ingeschreven is in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel;

  • -

   zich ten doel stelt zonder winstoogmerk door sportbeoefening in clubverband de vorming en ontwikkeling van alle leden te bevorderen, volgens de regels van de tak van sport;

  • -

   statutair gevestigd is in de gemeente Hardenberg met uitzondering van gehandicapten sportverenigingen;

 • c.

  Lid: een persoon, die in de gemeente Hardenberg woonachtig is en lid is van een sportvereniging.

 • d.

  Jeugdlid: een lid dat, op 1 januari van het bedoelde kalenderjaar jonger is dan 18 jaar.

 • e.

  Gehandicapte: een persoon met een motorische, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met een chronische aandoening, die aantoonbare beperkingen oplevert bij sport en bewegingsactiviteiten.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1. Doel van de verordening is: door middel van een geldelijke bijdrage de sportbeoefening in het algemeen en in het bijzonder in verenigingsverband in de gemeente Hardenberg te bevorderen.

 • 2. Deze verordening is niet van toepassing op (semi-) beroepssport en bedrijfssport.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de behandeling van de gemeentebegroting het subsidieplafond vast.

 • 2. In deze verordening worden in het kader van de te subsidiëren activiteiten de volgende deelbudgetten onderscheiden:

  • a.

   deelbudget basissubsidie voor jeugdleden;

  • b.

   deelbudget subsidie projecten voor jeugdleden;

  • c.

   deelbudget basissubsidie voor gehandicapten;

  • d.

   deelbudget subsidie projecten voor gehandicapten;

  • e.

   deelbudget subsidie projecten voor kadervorming;

  • f.

   deelbudget evenementensubsidie.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks vóór 15 december de hoogte van de afzonderlijke deelbudgetten vast.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1. Voor het indienen van een aanvraag gelden de volgende voorwaarden en termijnen:

  • a.

   bij een aanvraag om subsidie moet gebruik gemaakt worden van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren.

  • b.

   basissubsidie voor jeugdleden en gehandicapten moet voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd.

  • c.

   projectsubsidie moet acht weken vóór de datum waarop het project plaatsvindt worden aangevraagd.

  • d.

   evenementensubsidie dient acht weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt te worden aangevraagd.

 • 2. Bij de indiening van een aanvraag om subsidie voor projecten voor kadervorming of een evenementensubsidie wordt in ieder geval een begroting overgelegd.

Artikel 5 Beslissing op een aanvraag

1.Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag binnen acht weken, tenzij er een uiterste termijn voor de indiening van de aanvraag wordt genoemd in artikel 4 van deze verordening;

de termijn van acht weken begint in dat geval op de dag, nadat de uiterste termijn is verstreken.

2.Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

Artikel 6 Subsidievaststelling

 • 1. Indien burgemeester en wethouders een subsidie vaststellen, wordt in de subsidiebeschikking aangegeven, op welk bedrag de subsidieontvanger aanspraak heeft.

 • 2. Bij hun beschikking tot vaststelling van de subsidie geven burgemeester en wethouders zo concreet mogelijk aan, welke prestaties door de subsidieontvanger, met de ter beschikking gestelde subsidie, moet worden verricht, alsmede welke effecten daarmee worden beoogd.

HOOFDSTUK 2: TE VERSTREKKEN SUBSIDIES

Artikel 7 Subsidie voor de jeugd

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan sportverenigingen een subsidie verstrekken.

 • 2. De basissubsidie bestaat uit een bedrag per jeugdlid.

 • 3. Voor het verkrijgen van subsidie dient de vereniging per kalenderjaar van haar jeugdleden een contributie te heffen van minimaal € 30,--.

 • 4. Het budget voor basissubsidie wordt verdeeld over het aantal jeugdleden, dat voor subsidie in aanmerking komt.

 • 5. Daarnaast kunnen sportverenigingen aanvragen indienen voor projecten, die ten doel hebben de sportdeelname van jeugd en jongeren te vergroten, de betrokkenheid bij bestuurlijke activiteiten te stimuleren of het sportaanbod te vernieuwen.

 • 6. De vergoeding bedraagt 75% per project met een maximum van € 675,--.

  De gemeente organiseert jaarlijks ook zelf projecten, die ten doel hebben de sportdeelname van jeugd en jongeren te vergroten.

  Deze projecten zijn gericht op sportoriëntatie en -keuze en bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs. De uitvoering is in handen van de sportverenigingen en de basisscholen.

  Voor scholen voor Voortgezet Onderwijs bestaat eveneens de mogelijkheid voor hun leerlingen projecten gericht op sportoriëntatie en -keuze te organiseren.

  Verenigingen, die meewerken aan de activiteiten voor leerlingen uit het basisonderwijs en scholen voor Voortgezet Onderwijs, die activiteiten organiseren voor hun leerlingen, ontvangen een onkostenvergoeding.

  Deze onkostenvergoedingen worden als eerste ten laste gebracht van het budget "projecten voor jeugdleden".

  Het restantbudget is bestemd voor vergoeding van de onder artikel 7.6 genoemde projecten.

 • 7. In afwijking van het bepaalde in artikel 1, onder b, kan subsidie worden verstrekt aan verenigingen, die niet statutair gevestigd zijn in de gemeente Hardenberg.

Artikel 8 Subsidie voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken om deelname aan sport door gehandicapten mogelijk te maken en te houden en om de kwaliteit van het sportaanbod te bevorderen.

 • 2. Sportverenigingen uit de gemeente Hardenberg of sportverenigingen in de regio waarvan gehandicapte inwoners uit de gemeente Hardenberg lid zijn kunnen jaarlijks € 11,35 per gehandicapt sportlid, woonachtig in de gemeente Hardenberg, aan subsidie ontvangen.

 • 3. Sportverenigingen uit de gemeente Hardenberg kunnen een projectsubsidie aanvragen, die betrekking heeft op een specifiek sportaanbod voor leden met een handicap. Hierbij valt te denken aan een integratieproject bij bestaande sportverenigingen.

 • 4. De vergoeding bedraagt 75% per project met een maximum van € 675,--.

Artikel 9 Subsidie projecten voor kadervorming

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een projectsubsidie verstrekken aan sportverenigingen om deelname aan cursussen ten behoeve van sporttechnisch kader, wegens het belang van deskundige leiding, te stimuleren.

 • 2. In aanmerking komen de door de rijksoverheid erkende sportopleidingen voor vrijwilligers in de sport.

 • 3. De vergoeding bedraagt 75% van de cursuskosten met een maximum van € 225,-- per persoon per kalenderjaar.

Artikel 10 Subsidie voor sportevenementen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken aan sportverenigingen en niet commerciële instellingen voor sportevenementen met een bovenplaatselijke uitstraling, die een bijzondere publiciteit voor de gemeente Hardenberg met zich meebrengen, hetzij vanwege het bijzondere karakter van het evenement, hetzij vanwege het niveau van sportbeoefening.

 • 2. Subsidiabele sportevenementen binnen dit artikel zijn incidentele sportevenementen, die niet tot de reguliere activiteiten van de betreffende sportvereniging behoren.

 • 3. Subsidiëring zal plaatsvinden op basis van een gespecificeerde begroting, die gelijktijdig bij de aanvraag wordt ingediend.

 • 4. Per sportevenement wordt een bedrag van maximaal € 500,-- gesubsidieerd.

 • 5. Bij een aanvraag om subsidie moet gebruik gemaakt worden van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren.

Artikel 11 Overgangsregeling

 • 1. Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze verordening verleend zijn, blijven de bepalingen zoals opgenomen in de sportsubsidieverordeningen, genoemd in de verordeningen van de voormalige gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg van toepassing.

 • 2. Op een aanvraag, die is ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening, wordt op grond van de voor dat tijdstip geldende regels beslist.

HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 13

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het in deze verordening bepaalde.

Artikel 14

Deze verordening kan worden aangehaald als “Sportsubsidieverordening Hardenberg”.

Artikel 15

Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag waarop zij is bekend gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2003.

Artikelsgewijze toelichting bij de Sportsubsidieverordening Hardenberg

HOOFDSTUK 2: TE VERSTREKKEN SUBSIDIES

Artikel 7 Subsidie voor de jeugd

De basissubsidie bestaat uit een bedrag per jeugdlid. Uit een uitspraak van het College bescherming persoonsgegevens is gebleken, dat het opvragen van een ledenlijst in strijd is met de privacywetgeving. Wanneer echter het vermoeden bestaat, dat de vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt, biedt de Algemene wet bestuursrecht voldoende mogelijkheden om de subsidie in te trekken of te wijzigen.

Sportverenigingen kunnen aanvragen indienen voor projecten, die ten doel hebben de sportdeelname van jeugd en jongeren te vergroten, de betrokkenheid bij bestuurlijke activiteiten te stimuleren of het sportaanbod te vernieuwen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan schoolsporttoernooien, naschoolse activiteiten, sportinstuiven, sportvakantie activiteiten, sportclinics of streetsports.

De gemeente organiseert jaarlijks ook zelf projecten, die ten doel hebben de sportdeelname van jeugd en jongeren te vergroten.

De projecten zijn gericht op sportoriëntatie en -keuze en bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs. De uitvoering is in handen van de sportverenigingen en de basisscholen.

Voor scholen voor Voortgezet Onderwijs bestaat eveneens de mogelijkheid voor hun leerlingen projecten gericht op sportoriëntatie en -keuze te organiseren.

Onder het sportstimuleringsprogramma van de gemeente vallen de projecten "Kies je Sport" (voor het basisonderwijs) en "Fit & Fun" (voor het Voortgezet Onderwijs).

Deze projecten vloeien voort uit het sportstimuleringsproject "Vechtdal in Beweging", dat is beëindigd op 1 september 2002.

Artikel 8 Subsidie voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten

Sportverenigingen uit de gemeente Hardenberg kunnen een projectsubsidie aanvragen, die betrekking heeft op een specifiek sportaanbod voor leden met een handicap. Hierbij valt te denken aan een integratieproject bij bestaande sportverenigingen.