Verordening Duurzaamheidslening Soest 2012

Geldend van 18-10-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Soest 2012

VERORDENING

De raad van de Gemeente Soest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2012, nr. RV 12-40 ;

gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen de gemeente Soest en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Duurzaamheidslening Soest 2012

Bijgewerkt t/m raadsbesluit

(RB + datum)

:

RB 12-40 d.d. 13-09-2012

Goedgekeurd door GS

Publicatie of anderszins bekend gemaakt d.d.

:

10-10-2012

Opmerkingen

Inwerking treding

:

17-10-2012

Intrekking

:

Verordening Duurzaamheidslening Soest

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • c)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest;

 • d)

  duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager namens en na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e)

  duurzaamheidsmaatregelen:

energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

f)energiemaatregelverkenner:

een verkennende module op internet waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen leiden tot welke verbetering wat betreft energielabel;

 • g)

  werkelijke kosten: de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

  Artikel 2 Toepassingsbereik

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Soest van minimaal 10 jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

  Artikel 3 Budget

  Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

  Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

  Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

  Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

  • 1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Kleinschalige windturbine

  • e)

   Gevelisolatie

  • f)

   Dakisolatie

  • g)

   Vloerisolatie

  • h)

   Raam- en deurisolatie

  • i)

   Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie

   2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

  Artikel 6 De aanvraag

  Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a)

   Een uitdraai van de energiemaatregelverkenner waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregel een minimale energetische verbetering van één labelstap oplevert;

  • b)

   Een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • c)

   Een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

  • d)

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  Artikel 7 Afhandelen aanvraag

  • 1.

   Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

  • 2.

   Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

  • 3.

   Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

  • 4.

   Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

  • 5.

   Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

  • 6.

   Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

  Artikel 8 Afwijzen aanvraag

  Het college wijst een aanvraag af, indien:

  • a)

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b)

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c)

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

  • d)

   de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

  • e)

   naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

  Artikel 9 Voordracht

  Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

  • a)

   een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  • b)

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

  Artikel 10 Toekenning

  • 1.

   De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

  • 2.

   SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

  Artikel 11 Voorwaarden SVn

  Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Soest en SVn.

  Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

  • 1.

   De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

  Artikel 13 Bouwkrediet

  Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van materialen van zelf uitgevoerde maatregelen.

  Artikel 14 Nadere regels

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

  Artikel 15 Hardheidsclausule

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  Artikel 16 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt 8 dagen na publicatie in werking.

  • 2.

   Met de inwerkingtreding van de verordening Duurzaamheidslening Soest 2012 wordt de verordening Duurzaamheidslening Soest ingetrokken.

  Artikel 16 Citeertitel

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Soest 2012” .

  Aldus vastgesteld op 13 september 2012 te Soest.