Aanwijzingsbesluit losloop- en opruimgebieden gemeente Waterland

Geldend van 18-01-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit losloop- en opruimgebieden gemeente Waterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland

gelet op:

- artikel 2:57, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 (APV);

- artikel 2:58, eerste lid, onderdeel c. van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 (APV);

overwegende dat:

- de inwoners van Waterland de aanwezigheid van hondenuitwerpselen in de openbare ruimte als een

groot probleem ervaren;

- het college in het coalitieakkoord heeft opgenomen maatregelen te willen nemen om de overlast door

hondenuitwerpselen terug te dringen;

- het wenselijk is plaatsen aan te wijzen waar hondenbezitters hun hond onaangelijnd kunnen laten

rennen;

- in de aan te wijzen losloopgebieden ook een opruimplicht voor hondenuitwerpselen geldt;

- in de kernen die op korte afstand van het buitengebied liggen geen losloopgebieden worden

aangewezen, omdat buiten de bebouwde kom geen aanlijnpücht geldt;

- de aan te wijzen opruimgebieden en losloopgebieden nu reeds vaak gebruikt worden voor het uitlaten

van honden;

- in dc losloopgebieden weinig tot geen wrijving met andere gebruikers van de openbare ruimte te

verwachten is;

- er over de aan te wijzen opruimgebieden veel klachten komen van overlast door hondenuitwerpselen;

- de opruimgebieden ook veel andere gebruikers dan de hondenbezitter hebben;

- de gemeente Waterland per 1 januari 2013 het beheer van recreatiegebied het Hemmeland overneemt;

BESLUIT:

Vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit losloop- en opruimgebieden gemeente Waterland.

Artikel 1. Losloopgebieden

 • 1. De navolgende gebieden in de gemeente Waterland aan te wijzen waar het verbod in artikel 2:57, eerste lid, onderdeel a. van de APV niet geldt. In deze zogenaamde losloopgebieden mag de eigenaar of houder van een hond deze hond laten verblijven of lopen zonder dat deze aangelijnd is:

  • -

   Groene hart Zuid;

  • -

   Cornelis Dirkszoonlaan – Markgouw;

  • -

   Rennekencamp – Wiganc;

  • -

   Elger – Tongnaald;

  • -

   Vesting Zuid;

  • -

   Hemmeland.

 • 2. De losloopgebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, als groen gearceerde gebieden.

Artikel 2. Opruimgebieden

 • 1. De navolgende gebieden in de gemeente Waterland aan te wijzen waar het gebod in artikel 2:58, eerste lid van de APV geldt. In deze zogenaamde opruimgebieden dient de houder of eigenaar van een hond de uitwerpselen van deze hond direct te verwijderen:

  • -

   Groene Hart;

  • -

   Spaandersbank;

  • -

   Vesting;

  • -

   Haven Monnickendam;

  • -

   Burgemeester van Oorschotplantsoen;

  • -

   Havenrak.

 • 2. De opruimgebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, als rood gearceerde gebieden.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit losloop- en opruimgebieden gemeente Waterland.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 24 december 2012.

Burgemeester en wethouders,

D.Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester

Plattegrond gebied Broek in Waterland

Plattegrond gebied Monnickendam

Plattegrond gebied Ilpendam