Beleidsregels premie vrijwilligerswerk Walcheren

Geldend van 01-05-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels premie vrijwilligerswerk Walcheren

Deze beleidsregels zijn gebaseerd op de Wet werk en bijstand, artikel 31 lid 2 onderdeel j alsmede lid 5.

1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

• WWB: de Wet werk en bijstand

• IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

• IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

• Uitkeringsgerechtigde: de persoon van 27 jaar of ouder met een WWB- IOAW-, of lOAZ-uitkering tenzij anders aangegeven;

2. Premie vrijwilligerswerk

Doelgroep

•De uitkeringsgerechtigde die minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk verricht.

Aanvullende voorwaarden

• De uitkeringsgerechtigde is op dit moment niet in staat om werk in loondienst te verrichten (hier volgt de beoordeling of vrijwilligerswerk op dit moment het hoogst haalbare is voor de uitkeringsgerechtigde);

• De uitkeringsgerechtigde verricht het vrijwilligerswerk minimaal 8 uur per week;

• Het vrijwilligerswerk wordt verricht bij een instelling zonder winstoogmerk;

• Recht op premie tijdens ziekte:

als de uitkeringsgerechtigde in een jaar langer dan 4 weken geen vrijwilligerswerk heeft verricht, wordt voor elke week meer een weekpremie in mindering gebracht;

• Recht op premie tijdens vakantie:

de uitkeringsgerechtigde behoudt het recht op premie als in verband met vakantie maximaal 4 weken per jaar geen vrijwilligerswerk wordt verricht. De uitkeringsgerechtigde moet de vakantie zowel bij de organisatie waar het vrijwilligerswerk wordt verricht melden als bij Orionis Walcheren

De hoogte van de premie

• De premie vrijwilligerswerk bedraagt € 63,65 per maand en wordt eenmaal per jaar uitbetaald.

Vaststelling recht

• Het verzoek op premie vrijwilligerswerk vindt op aanvraag plaats;

•Als de premie vrijwilligerswerk eenmaal is verstrekt, vindt jaarlijks een onderzoek plaats of nog recht bestaat op de premie.

3. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregels, als strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden.

4. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels premie vrijwilligerswerk Walcheren"

5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg op 22 mei 2012 en treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 mei 2012.

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, mr. A. van den Brink

de burgemeester, mr. F.D. van Heijningen