Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitingrecht (2013)

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitingrecht (2013)

De gemeenteraad van de gemeente Brummen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2012 met kenmerk RV12.0071;

gehoord het behandeladvies van het forum Ruimte van 6 december 2012;

heeft besloten de 'Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluiting (2013)' vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot vandoor het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directeof indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienstwordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 1.872,24 (incl BTW). Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 104,20 (incl BTW).

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1 De aanslag moeten worden betaald in één termijn, waarvan de termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013'.

Ondertekening

Ondertekening
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2012 bij raadsbesluit met kenmerk RB12.0077.
mr. A.P. Leenstra, de griffier
N.E. Joosten bc, de voorzitter