VERORDENING WINKELTIJDEN PAPENDRECHT

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Intitulé

VERORDENING WINKELTIJDEN PAPENDRECHT

VERORDENING WINKELTIJDEN PAPENDRECHT

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing als bedoeld in deze verordening binnen acht weken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De raad verleent vrijstelling aan winkels in levensmiddelen en bouwmarkten, van het verbod, zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet voor alle zondagen tussen 12.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt niet voor de zondag, die valt op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

 • 3.

  De raad verleent vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 lid 1 onder b van de wet tussen 12.00 en 16.00 uur voor Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag.

 • 4.

  De in dit artikel bedoelde vrijstelling geldt voor de gehele gemeente.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Burgemeester en wethouder kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatten verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Burgemeester en wethouder, kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegendheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend ingeval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon— en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Papendrecht".

 • 3. De Verordening winkelsluiting gemeente Papendrecht, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 23 februari 1995, nummer 8465, in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de Verordening winkeltijden Papendrecht.

Artikelgewijze toelichting op de Winkeltijdenverordening Papendrecht

Artikel 1

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht hij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 2

Op de behandeling van verzoeken om ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Artikel 4:13 Awb regelt binnen welke termijn het bestuursorgaan een beslissing op een aanvraag dient te nemen. Uitgangspunt is, dat in het wettelijk voorschrift dat van toepassing is op de betreffende aanvraag een beslistermijn is opgenomen. Aansluiting is gezocht bij de in de Awb redelijk geachte termijn van acht weken. Verdaging van het besluit is mogelijk met de in de Awb gebruikelijke termijn van vier weken.

Artikel 3

Alle ontheffingen ingevolge de verordening hebben een zakelijk karakter in plaats van een persoonlijk karakter. Gevolg van de overdraagbaarheid is dat het de gemeente niet vrij staat om bij beëindiging van de avondwinkel te voldoen aan het verzoek van een andere ondernemer. De ondernemer kan zelf bepalen aan wij hij de winkel en de daarbij behorende ontheffing overdraagt. Het bedrijf kan aldus met opgebouwde goodwill worden verkocht.

De overdracht van de ontheffing is evenwel gebonden aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 4

In de Awb is niet aangegeven in welke gevallen een besluit kan worden ingetrokken. De Awb is overigens op een besluit tot intrekking wel van toepassing. Bij een intrekking van een besluit dienen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te worden genomen, terwijl belanghebbende een bezwaar- of beroepschrift kan indienen. In dit artikel is aangesloten bij het bepaalde in de modelverordening van de VNG.

Artikel 5

---

Artikel 6

Het afwijkende openingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur, of met ontheffing tot latere tijdstippen, geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen.

Het deze regeling wordt het mogelijk dat deze beperkte groep avondwinkels ook op zondagavond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 7

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 8

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden, en verkopen van, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Op grond van dit artikel, met inachtneming van artikel 3, lid 4 van de wet kan in Papendrecht ontheffing worden verleend voor één avondwinkel. Aan deze ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden.

In het Vrij stellingenbesluit is voor een aantal vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel tussen 22.00 en 06.00 uur op werkdagen wordt evenwel in deze verordening geregeld.

Artikel 10

Spreekt voor zich.