Regeling vervallen per 01-01-2020

Verlofregeling 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verlofregeling 2013

Corsaregistratienummer: 12.51738

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling Advies en Control, Personeel en Organisatie,

 • -

  gelet op artikel 6:2:1 van de CAR/UWO en het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet

Besluit:

 • a.

  In te stemmen met het loslaten van het onderscheid tussen groepen personeel en leeftijd bij het toekennen van verlof; voor het college is belangrijk dat dit budgettair neutraal verloopt.

 • b.

  Bij dit besluit wordt aangetekend dat de maatregel voor een bepaalde periode genomen wordt. Als het nodig is wijzigingen aan te brengen, moet dat mogelijk zijn zonder toekomstige compensaties: geen automatische garanties.

 • c.

  Tot het vaststellen van de

Verlofregeling 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR;

Artikel 2 Basis vakantieverlof

De medewerker met een voltijd dienstverband heeft recht op 165,6 uur basisverlof per jaar.

Voor deeltijdmedewerkers geldt het aantal uren naar rato van de deeltijdfactor.

Artikel 3 Levensfaseverlof

Jaarlijks krijgt de medewerker met een voltijd dienstverband 14,4 uur levensfaseverlof.

Artikel 4 Verlof vanwege ORT en/of piket

Jaarlijks krijgt de medewerker op grond van artikel 6:2:1 lid 4 van de CAR/UWO:

 • a.

  14,4 uur verlof voor de medewerker met een toelage onregelmatige dienst van 6% of meer en voor de medewerker met een piketplicht van 20% of meer.

 • b.

  7,2 uur verlof voor de medewerker met een toelage onregelmatige dienst tot 6% en voor de medewerker met een piketplicht tot 20%.

 • c.

  14,4 uur verlof als de medewerker zowel onregelmatig werkt als een piketplicht heeft.

 • d.

  In het geval van een variabel rooster wordt achteraf het extra verlof toegekend op basis van de feitelijk verrichte onregelmatige dienst en/of piketplicht.

Artikel 5 Verlof garantiemaatregelen

Jaarlijks krijgt de medewerker:

 • -

  7,2 uur verlof als deze voormalig medewerker van de gemeente Zwaag en Blokker per 1 januari 1979 in dienst was van de gemeente Hoorn;

 • -

  14,4 uur verlof als de medewerker voor 1 januari 1997 in dienst was van de gemeente Hoorn;

 • -

  7,2 uur verlof als de medewerker voor 1 januari 2013 in dienst was van de gemeente Hoorn en op 31 december 2012 de leeftijd had bereikt van 50 t/m 54 jaar;

 • -

  14,4 uur verlof als de medewerker voor 1 januari 2013 in dienst was van de gemeente Hoorn en op 31 december 2012 de leeftijd had bereikt van 55 jaar en ouder.

Artikel 6 Lokale feestdagen

De gemeente Hoorn heeft de volgende lokale feestdagen aangewezen, c.q. dagen waarop de openbare dienst van de gemeente gesloten is: Goede Vrijdag, Lappendag en Bevrijdingsdag.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking per 1 januari 2013.

Gelijktijdig vervalt de Vakantieverlofregeling 2008 en de Regeling Kuurverlof 2006.

De regeling kan worden aangehaald als Verlofregeling 2013.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

• opname in het Gemeenteblad

• publicatie op het Intranet.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 18 december 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                            de burgemeester,