Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening subsidie arbeidsplaatsen

Geldend van 08-04-2010 t/m 11-12-2013 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Verordening subsidie arbeidsplaatsen.

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 19 januari 2010, nr. B10.000056; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de raadscommissie van 11 februari 2010;

Overwegende dat:

de raad het aantrekken van nieuwe bedrijven wil bevorderen en de in Dronten gevestigde bedrijven die zich willen hervestigen of uitbreiden wil behouden;

De raad het behoud en de groei van de werkgelegenheid in de gemeente tot doel heeft;

B E S L U I T:

Vast te stellen de hierna volgende

Verordening subsidie arbeidsplaatsen.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.Arbeidsplaats:

Een in dienstbetrekking bij een bedrijf duurzaam uit te oefenen samenstel van werkzaamheden, waaraan verdeeld over een aaneengesloten periode van 12 maanden tenminste 1.600 uren loonvorming is verbonden, uitgezonderd uitzendkrachten en gedetacheerden.

b.Fte:

Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvangvan een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is het equivalent van een volledige arbeidsplaats.

c.Vaststelling arbeidsplaatsen:

Bij het bepalen van het aantal arbeidsplaatsen wordt ook het aantal arbeidsplaatsen meegeteld in andere aan de ondernemer of tot dezelfde groep als de ondernemer behorende bedrijven.

d.Arbeidsintensief bedrijf:

Een arbeidsintensief bedrijf heeft 20 of meer fulltime arbeidsplaatsen per ha. grondoppervlak op de nieuwe locatie in dienst of een equivalent daarvan met een minimum van 3 arbeidsplaatsen.

e.Gemeente:

Gemeente Dronten.

f.College :

College van burgemeester en wethouders.

g.Ondernemer:

Een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, die een onderneming in stand houdt.

h.Onderneming:

Alle soorten van economische activiteit, zowel de grote als de kleine en middelgrote ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm en de wijze waarop de nieuwe technologieën worden toegepast.

i.Bedrijf:

Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere bedrijven, organisaties of particulieren. De term bedrijf wordt gebruikt voor alle ondernemingen, instellingen en organisaties – zowel met als zonder winstoogmerk – die producten leveren of diensten verlenen.

j.De-minimisregel:

EU-regel, waarin is vastgelegd dat een onderneming per 1 januari 2010 niet meer dan € 193.000 staatssteun mag ontvangen in een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren. Tevens van toepassing zijn de aanpassingen van deze regel.

k.Subsidieplafond:

Het bedrag dat beschikbaar is bedraagt maximaal € 125.000 per jaar.Het totaal bedrag van de subsidieregeling bedraagt derhalve € 500.000. Als in enig jaar het subsidiebudget niet ten volle wordt benut, blijven de middelen beschikbaar voor een volgend jaar. Bij beëindiging van de regeling op 31 december 2014 zal het niet benutte budget terugvloeien naar de algemene middelen. Bij tussentijdse wijziging of incorporatie van de regeling zal het resterende beschikbare budget beschikbaar blijven voor de uitvoering van de gewijzigde dan wel geïncorporeerde regeling.

l.Vestigingsproject:

Het vestigen van een onderneming in de gemeente Dronten op een nieuw bedrijventerrein. Een daadwerkelijke grondverkoop moet plaatsvinden en deel uitmaken van het vestigingsproject. De grondverkoop dient plaats te vinden door de gemeente Dronten of een door de gemeente Dronten aangewezen partner zoals Roelofs&Haase Projectontwikkeling BV voor de verkoop van nieuwe industriegrond in Biddinghuizen. Zie het overzichtskaartje bedrijventerreinen.

m.Verplaatsings- of uitbreidingsproject:

Bij een verplaatsings- of uitbreidingsproject dient het gehele dan wel een gedeelte van het in Dronten gevestigde bedrijf zich te vestigen op de nieuwe locatie. Ook hier dient daadwerkelijke grondverkoop plaats te vinden. De grondverkoop dient plaats te vinden door de gemeente Dronten of een door de gemeente Dronten aangewezen partner zoals Roelofs&Haase Projectontwikkeling BV voor de verkoop van nieuwe industriegrond in Biddinghuizen. Zie het overzichtskaartje industrieterreinen.

n.Vestigingsdatum:

Datum van vestiging of verplaatsing van het bedrijf op de nieuwe locatie in de gemeente Dronten.

o.Realisatiedatum:

Uiterste datum waarop het van tevoren afgesproken aantal arbeidsplaatsen is gerealiseerd. Deze datum dient uiterlijk 2 jaar na de vestigingsdatum te zijn.

p.Instandhoudingsdatum:

Datum waarop het van te voren afgesproken aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd is en tot tenminste één jaar na de realisatiedatum in stand gehouden.

q. Voorschot:

De betaling van een deel van de subsidie voorafgaand aan de subsidievaststelling.

r. Wet:

De Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Bevoegdheden College

 • 1. Het College is belast met het uitvoeren van deze verordening.

 • 2. Het College besluit over het al dan niet verlenen, vaststellen, wijzigen, intrekken, terugvorderen en verrekenen van subsidies, met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of, in het geval de begroting nog niet is vastgesteld, onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEVERLENING EN SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 3. De aanvraag en behandeling

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie wordt door de ondernemer ingediend bij het college met gebruikmaking van een rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier “subsidie arbeidsplaatsen” inclusief de daarbij behorende bijlagen. Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende de geldigheid van deze verordening.

 • 2. Nadat de aanvraag door de gemeente is ontvangen stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging. Het college neemt binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Indien op de aanvraag niet binnen dertien weken na ontvangst zal worden beslist, deelt het college de uiterste datum mede waarop een besluit op de aanvraag zal worden genomen. Deze verdagingstermijn bedraagt maximaal 4 weken.

 • 3. De procedure van de subsidieverlening is:

  • -

   Aanvraag (voor vestigingsdatum)

  • -

   Besluit (college)

  • -

   Aanvraag tot definitieve vaststelling (2 jaar na vestigingsdatum)

  • -

   Definitieve vaststelling (college)

  • -

   Toetsing instandhouding (1 jaar na realisatiedatum)

Artikel 4. Criteria voor het verstrekken van een bijdrage

 • 1. De regeling is van toepassing op het vestigen dan wel verplaatsen van een onderneming of een gedeelte van de onderneming naar een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Dronten.

 • 2. De regeling is bedoeld voor arbeidsintensieve bedrijven. Bij vestiging, verplaatsing, of uitbreiding van een bedrijf naar een nieuw industrieterrein dienen er tenminste 20 arbeidsplaatsen per ha. of een equivalent daarvan te vestigen dan wel over te gaan naar de nieuwe locatie.

 • 3. Het minimum aantal nieuwe dan wel verplaatste aantal arbeidsplaatsen (fte) op de nieuwe locatie in de gemeente Dronten bedraagt tenminste 3 fte.

 • 4. Bij de aanvraag vindt de vaststelling plaats van het aantal arbeidsplaatsen (fte) dat in het huidige totale bedrijf (onderverdeeld naar vestigingslocatie(s)) werkzaam is, ten tijde van de aanvraagdatum, de zogenaamde nulmeting. Dit aantal arbeidsplaatsen dient te worden aangetoond door middel van een accountantsverklaring.

 • 5. De definitieve nieuwe arbeidsplaatsen, dan wel verplaatste arbeidsplaatsen, dienen in het totale bedrijf en op de nieuwe locatie in de gemeente Dronten aanwezig te zijn op de realisatiedatum, dit is uiterlijk 2 jaar na de vestigingsdatum.

 • 6. De ondernemer dient binnen twee maanden na de realisatie datum een verzoek tot definitieve vaststelling in bij het college. Bij dit verzoek vindt de vaststelling plaats van het aantal arbeidsplaatsen (fte) dat in het huidige totale bedrijf (onderverdeeld naar vestigingslocatie(s)) werkzaam is, ten tijde van de realisatiedatum, de zogenaamde prestatiemeting. Dit aantal arbeidsplaatsen dient te worden aangetoond door middel van een accountantsverklaring.

 • 7. De nieuwe arbeidsplaatsen dienen minimaal één jaar na realisatiedatum en drie jaar na de vestigingsdatum in stand gehouden te worden.

 • 8. De ondernemer dient schriftelijk een opgave te doen van het aantal in dienst zijnde arbeidsplaatsen op de nieuwe locatie in de gemeente Dronten ten tijde van de instandhoudingsdatum. De gemeente is bevoegd tot het stellen van een controle van dit aantal arbeidsplaatsen.

 • 9. Deze verordening is niet van toepassing bij bedrijfsovername van al binnen de gemeente gevestigde bedrijven.

 • 10. De bijdrage wordt toegekend zolang dit passend is binnen het subsidieplafond.

 • 11. Een ondernemer kan slechts éénmaal een beroep doen op de regeling.

Artikel 5. Subsidieplafond en subsidie

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 125.000 per jaar.

 • 2. De subsidie bedraagt € 2.000,00 per nieuwe arbeidsplaats (fte) die binnen de gemeente is gerealiseerd, dan wel verplaatst, en vervolgens minimaal 1 jaar in stand gehouden sinds de realisatiedatum.

 • 3. De totale subsidie per bedrijf bedraagt maximaal € 100.000,00.

 • 4. De subsidie vervalt naar rato indien het totaal aantal afgesproken arbeidsplaatsen niet wordt gerealiseerd dan wel niet voor minimaal 1 jaar in stand worden gehouden na derealisatiedatum.

Artikel 6. Volgorde van toewijzing

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, mits zij compleet zijn. Alsdatum wordt de dagtekening door gemeente gebruikt. De toe te kennen subsidie kan naarrato lager uitvallen indien het subsidieplafond voor het betreffende jaar (deels) is bereikt.

Artikel 7. Besluit op aanvraag

Het besluit tot het toekennen van een subsidie wordt genomen door het college.

Artikel 8. Uitsluitingen

 • 1. Aanvragen worden niet in behandeling genomen als reeds begonnen is met investeringen en/of met het werven van extra arbeidskrachten. Maatgevend hierbij is dedatum van het aanvraagformulier.

 • 2. Detachering en uitzendkrachten behoren niet tot de arbeidsplaatsen zoals genoemd inArtikel 1.

Artikel 9. Verplichtingen van de aanvrager

 • 1. Iedere toezegging tot subsidieverlening door het college is gebaseerd op vestigings- enrealisatiedata zoals vermeld in de aanvraag.

 • 2. Bij afwijking van deze data dient de ondernemer dit terstond schriftelijk te melden, deze melding moet voorzien zijn van een motivatie van de afwijking.

Artikel 10. Intrekking of wijzigen van het besluit

 • 1. Het college kan besluiten tot intrekking of ten nadele van de aanvrager wijzigen van de subsidie, indien de aanvrager niet voldoet aan de voorschriften van deze regel.

 • 2. Het college kan besluiten tot intrekking of aanpassen van de subsidie, als gevolg van de onder artikel 9 genoemde afwijking van de aanvraag.

 • 3. Het college kan besluiten tot intrekken of ten nadele van de aanvrager wijzigen van desubsidie, indien er gerede twijfel bestaat over het voortbestaan van de onderneming, aande aanvrager surseance van betaling is verleend, de aanvrager surseance van betalingheeft aangevraagd, de aanvrager failliet is verklaard of het faillissement is aangevraagd,dan wel op andere wijze de vrije beschikking over het bedrijfsvermogen heeft verloren.

Artikel 11. Aanvraag en uitbetaling voorschot

 • 1. Aanvrager kan een verzoek indienen tot het uitbetalen van een voorschot.

 • 2. Het college kan besluiten een voorschot van maximaal 90% te verlenen.

 • 3. Het voorschot kan alleen dan worden verleend als de subsidie is verleend en de verkoop van de bedrijfsgrond is gerealiseerd. Hierbij dient de grond in juridische zin in eigendom te zijn geleverd.

 • 4. Bij de voorschotverlening legt het college de verplichting op, dat het als voorschotuitbetaalde bedrag onmiddellijk door de aanvrager moeten worden terugbetaald, indien:

  • a.

   de uiteindelijke subsidie lager wordt vastgesteld dan het totaal aan uitbetaaldvoorschot of;

  • b.

   na de uitbetaling van het voorschot de subsidie wordt ingetrokken of gewijzigd of;

  • c.

   de onderneming, al dan niet gedwongen, wordt beëindigd.

 • 5. Bij de verlening van een voorschot kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 12. Definitieve vaststelling en uitbetaling

 • 1. De aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie moet door de aanvrager bij het college worden ingediend niet eerder dan twaalf maanden doch uiterlijk binnen veertien maanden na de realisatiedatum van het project.

 • 2. Het college beschikt binnen 13 weken op een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In bijzondere gevallen kan het College het besluit tot maximaal 4 weken verdagen.

 • 3. Het vastgestelde subsidiebedrag is nooit hoger dan het bedrag dat wordt genoemd in het besluit tot verlening van de subsidie.

HOOFDSTUK 3. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13. De-minimisregel

 • 1. De ondernemer die een aanvraag tot subsidie indient verklaart daarmee tevens met desubsidie binnen de grenzen van de de-minimisregel te blijven. Het aanvraagformulier voorziet in deze verklaring.

 • 2. De ondernemer is verplicht mee te werken aan een onderzoek van het college, de gemeenteaad of de Rekenkamercommissie, wanneer het college, de raad of de Rekenkamercommissie daarom verzoekt.

 • 3. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 4. De verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010. De verordening geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toepassing van deze hardheidsclausule zal uitsluitend plaats vinden in gevallen waarbij de regeling in onderhandelingen aantoonbaar is besproken, doch door onvoorziene omstandigheden door aanvrager niet tijdig in gang is gezet, terwijl achteraf gezien wel alle reden daartoe is geweest.

Ondertekening

Dronten, 18 februari 2010

de raad van Dronten,

D.Petrusma

griffier

mr. A.B.L. de Jonge

voorzitter