Regeling vervallen per 01-04-2014

Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m 31-03-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van het beoogd presidium van 27 november 2012;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee;

 • c.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;

 • d.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • e.

  rechtmatigheid: in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 2 Instelling, taak en samenstelling

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid, alsmede naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

 • 3. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt drie leden, geen lid zijnde van de raad.

 • 2. De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd.

 • 3. Benoeming vindt plaats voor maximaal twee perioden.

 • 4. De raad benoemt een van de drie leden als voorzitter van de rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende lid op als voorzitter dan wel, als de overige leden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste lid in jaren.

Artikel 4 Eed

 • Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad schorst of ontslaat de leden.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding ter zake van werkzaamheden en bemoeiingen ten behoeve van de rekenkamercommissie, die door de gemeenteraad is vastgesteld.

 • 2. De vergoedingsbedragen zijn als volgt vastgesteld:

  • a.

   de vergoeding ter zake van werkzaamheden en bemoeiingen ten behoeve van de rekenkamercommissie bedraagt € 67,- per uur;

  • b.

   reiskosten worden vergoed volgens artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

 • 3. De werkelijk gemaakte kosten ter zake van werkzaamheden of bemoeiingen ten behoeve van de rekenkamercommissie, worden op declaratiebasis vergoed.

 • 4. De vergoeding genoemd in het tweede lid, onder a, wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met het percentage dat in tabel IV (vergoedingen commissieleden van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden) wordt gehanteerd.

Artikel 7 Secretariaat van de rekenkamercommissie

 • 1. De griffier heeft de zorg voor het secretariaat van de rekenkamercommissie.

 • 2. Het secretariaat staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3. Het secretariaat legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. Het secretariaat draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers. De dossiers zullen worden bewaard in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en budget

Artikel 8Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde vast voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming aan de raad.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet, inclusief de financiële paragraaf, vast.

 • 2. Het in het vorige lid bedoelde onderzoeksplan wordt door de rekenkamercommissie jaarlijks voor 1 oktober ter kennisneming aan de raad gezonden.

 • 3. De raad kan zijn gevoelen omtrent de voornemens van de commissie, binnen twee maanden nadat het bericht van de commissie is ontvangen, kenbaar maken alsmede suggesties toevoegen.

 • 4. De commissie deelt de raad, binnen twee maanden na ontvangst van de reactie van de raad, mede of en zo ja, in welke mate de overwegingen van de raad de commissie aanleiding geven haar voornemens te wijzigen.

 • 5. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand na ontvangst van het verzoek in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie is bevoegd onderzoek te doen bij verbonden partijen, waarvoor de verantwoordelijkheid voor de (publieke) taak bij het gemeentebestuur berust, alsmede bij (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten mede door de gemeente worden bekostigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 184 van de Gemeentewet.

 • 5. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 6. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 7. De hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten van de rekenkamercommissie zijn openbaar, tenzij anders besloten.

 • 8. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 9. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. Daarnaast bepaalt de rekenkamercommissie wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 10. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   vergoedingen aan de leden;

  • b.

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • c.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d.

   het secretariaat;

  • e.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad. Bij het ingevolge artikel 185, derde lid, van de Gemeentewet uit te brengen jaarverslag rapporteert de commissie omtrent de besteding van het budget.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 12 Vervallen verklaren oude verordeningen

De volgende verordeningen vervallen:

 • a.

  de Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee, vastgesteld door de raad van de gemeente Dirksland op 24 november 2005;

 • b.

  de Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee, vastgesteld door de raad van de gemeente Goedereede op 24 november 2005;

 • c.

  de Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee, vastgesteld door de raad van de gemeente Middelharnis op 5 januari 2006;

 • d.

  de Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee, vastgesteld door de raad van de gemeente Oostflakkee op 8 december 2005.

Artikel 13 Overgangsbepaling

De besluiten van de gemeenteraden van Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee inzake de benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee van respectievelijk 25 februari 2010, 18 februari 2010, 6 mei 2010 en 8 april 2010 blijven onverminderd het bepaalde in artikel 3 van kracht. Artikel 4 blijft ten aanzien van deze leden buiten toepassing.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.

de griffier, de voorzitter,

J.Mimpen C.A. Kleijwegt