Verordening Auditcommissie Goeree-Overflakkee

Geldend van 16-01-2013 t/m 10-03-2015

Intitulé

Verordening Auditcommissie Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester het beoogd presidium van 27 november 2012;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Controleverordening Goeree-Overflakkee;

besluit:

vast te stellen de Verordening auditcommissie Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de auditcommissie;

 • b.

  de accountant: de accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

 • c.

  de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • d.

  het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2 Instelling, taken en bevoegdheden

 • 1. Er is een auditcommissie.

 • 2. De commissie heeft als aandachtsgebied de activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 3. De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en burgemeester en wethouders.

 • 4. Onder de in het eerste lid genoemde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

  • b.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad voor de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals bedoeld in de Controleverordening Goeree-Overflakkee;

  • d.

   een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;

  • e.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   het voorbereiden van het aanbestedingstraject ten behoeve van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

  • g.

   een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door de accountant, de rekenkamercommissie en burgemeester en wethouders en over de uitgevoerde onderzoeken en uit te brengen rapportages;

  • h.

   het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 5. De commissie heeft geen directe opdracht gevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1. De raad benoemt de voorzitter een plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de commissie.

 • 2. De griffier of diens plaatsvervanger draagt zorg voor het secretariaat van de commissie.

 • 3. De commissie heeft als adviseurs de wethouder met de portefeuille financiën, de concerncontroller, het afdelingshoofd Advies of een door hem aan te wijzen ambtenaar, de accountant en een vertegenwoordiger van de rekenkamercommissie.

 • 4. De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

  Artikel 4 Zittingsduur

  • 1.

   De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

  • 2.

   De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

  • 3.

   Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 5 Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1. De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2. De agenda van de vergadering wordt in concept voorgesteld door de voorzitter in overleg met de griffier, en wordt ter vergadering door de commissie vastgesteld.

 • 2. Vergaderingen vinden alleen plaats als in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3. De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder een of meerdere adviseurs.

 • 4. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5. De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 6. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de commissie.

 • 7. De vastgestelde besluitenlijst van niet-openbare vergaderingen wordt als vertrouwelijk stuk ter kennis gebracht aan de raad, burgemeester en wethouders en de adviseurs.

Artikel 7 Informeren raad

 • 1. De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant of andere adviserende leden.

 • 2. Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de raadsvergadering. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 8 Vervallen verklaren oude verordeningen

De volgende verordeningen vervallen:

 • a.

  de Verordening Auditcommissie gemeente Goedereede 2004, vastgesteld door de raad van de gemeente Goedereede op 26 mei 2004;

 • b.

  de Verordening Auditcommissie gemeente Middelharnis 2008, vastgesteld door de raad van de gemeente Middelharnis op 17 januari 2008;

 • c.

  de Verordening auditcommissie gemeente Oostflakkee, vastgesteld door de raad van de gemeente Oostflakkee op 8 februari 2007.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na haar bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening auditcommissie Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.

de griffier, de voorzitter,

J.Mimpen C.A. Kleijwegt