Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2013

Intitulé

Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van het beoogd presidium van 27 november 2012;

gelet op artikel 15 van de Gemeentewet ;

besluit:

vast te stellen de Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-Overflakkee

Deel I Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit

Leden van de raad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-raadsleden of de raad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie raadsleden hun functie vervullen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

 • o

  Dienstbaarheid

  Het handelen van een raadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 • o

  Functionaliteit

  Het handelen van een raadslid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

 • o

  Onafhankelijkheid

  Het handelen van een raadslid wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 • o

  Openheid

  Het handelen van een raadslid is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van het raadslid en zijn beweegredenen daarbij.

 • o

  Betrouwbaarheid

  Op een raadslid moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 • o

  Zorgvuldigheid

  Het handelen van een raadslid is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

  Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Deel II Gedragscode bestuurlijke integriteit

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1. Deze gedragscode geldt voor de leden van de raad.

 • 2. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het presidium. Zo nodig vindt bespreking plaats in de raad, alwaar een beslissing wordt genomen.

 • 3. De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 4. De leden van de raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 1. Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3. Een oud-raadslid wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 4. Een raadslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 5. Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

Artikel 3 Nevenfuncties

 • 1. Een raadslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 2. Een raadslid maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

Artikel 4 Informatie

 • 1. Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 2. Een raadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3. Een raadslid maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

Artikel 5 Aannemen van geschenken

 • 1. Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 2. Indien een raadslid geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

Artikel 6 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 1. Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 2. Bij verordening of overeenkomst kan voor specifieke gemeentelijke eigendommen of voorzieningen van het in het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 7 Reizen buitenland

 • 1. Een raadslid die het voornemen heeft, in zijn functie als raadslid, een buitenlandse reis te maken, heeft toestemming nodig van de raad.

 • 2. Een raadslid die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 3. Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in de raad en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 4. Van de reis wordt een verslag opgesteld.

 • 5. Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een raadslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van de raad betrokken.

 • 6. Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van de raad betrokken.

 • 7. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van de raad. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het raadslid.

 • 8. De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

Deel III Slotbepalingen

Artikel 8 Vervallen oude regelingen

De volgende regelingen vervallen:

 • a.

  Gedragscode integriteit van politieke ambtsdragers in de gemeente Dirksland, vastgesteld door de gemeenteraad van Dirksland op 22 november 2007;

 • b.

  Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Goedereede, vastgesteld door de gemeenteraad van Goedereede op 25 september 2003;

 • c.

  Gedragscode bestuurlijke integriteit voor raadsleden, vastgesteld door de gemeenteraad van Middelharnis op 2 oktober 2003;

 • d.

  Integrale regeling gedragscodes bestuurders gemeente Oostflakkee 2003, vastgesteld door de gemeenteraad van Oostflakkee op 10 juli 2003.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze gedragscode treedt in werking op 2 januari 2013.

Artikel 10 Citeertitel

Deze gedragscode wordt aangehaald als: Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
J.Mimpen C.A. Kleijwegt

Toelichting Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-Overflakkee

Het doel van deze gedragscode is om raadsleden een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor raadsleden afzonderlijk. Onder raadsleden worden primair verstaan leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee en naar analogie leden van door de gemeenteraad ingestelde commissies.

De code geeft niet per definitie regels die rechtskracht hebben, maar heeft vooral bestuurlijke en politieke relevantie. Raadsleden zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie. Overigens kan de rechtskracht van de code versterkt worden door deze onderdeel te maken van een verordening die op gemeentelijk niveau wordt vastgesteld. Niet voor alle regels ligt een dergelijke juridische verankering echter voor de hand. Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn niet in deze code opgenomen.

De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedure-afspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een gedragsregel en de transparantie en daarmee de controleerbaarheid vergroten.

De code bestaat uit drie onderdelen.

Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode.

Deel II bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema's wordt onderscheiden. Voor de opstelling van de code is mede gebruik gemaakt van bestaande voorbeelden in gemeenten.

Deel III bevat een aantal slotbepalingen.