Regeling vervallen per 06-10-2015

Besluit algemene verklaring van geen bedenkingen Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m 05-10-2015

Intitulé

Besluit algemene verklaring van geen bedenkingen Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluit:

Artikel I

 • 1. de bevoegdheid tot het beoordelen van de ontvankelijkheid van de aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en ingediende stukken te delegeren  aan burgemeester en wethouders;

 • 2. de bevoegdheid tot het definitief verklaren van een verklaring van geen bedenking te delegeren aan burgemeester en wethouders mits:

  • a.

   er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om omgevingsvergunning en deze zich tevens niet richten op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen;

  • b.

   de raad wordt geïnformeerd omtrent de definitieve vergunningverlening.

 • 3. de bevoegdheid tot het nemen van het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen te delegeren aan burgemeester en wethouders voor die gevallen waarvoor het kostenverhaal van de  grondexploitatie wordt verzekerd in een anterieure overeenkomst;

 • 4. te bepalen dat conform artikel 6.5. van het Besluit omgevingsrecht geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:

  • a.

   het besluit past binnen zowel het provinciaal vastgesteld beleid als het vastgestelde rijksbeleid;

  • b.

   het besluit past binnen in het door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke beleid, zoals neergelegd in onder andere de regionale structuurvisie en de welstandsnota;

  • c.

   het besluit past binnen het gemeentelijk beleid voor de inrichting van de openbare ruimte;

  • d.

   het besluit past binnen het gemeentelijke sectorale beleid, zoals de woonvisie en de economische visie;

  • e.

   voor het besluit is geen milieueffectrapportage vereist;

  • f.

   het besluit heeft geen betrekking op de realisatie van:

   • 1e.

    meer dan 11 wooneenheden;

   • 2e.

    een bouwwerk, geen woning zijnde, met een bouwvolume van meer dan 9.000 m3 en een oppervlakte van meer dan 1.500 m2;

   • 3e.

    het wijzigen van het toegestane gebruik, dat qua omvang een terrein van meer dan twee hectare in beslag neemt

   • 4e.

    een beschermd rijksmonument als bedoeld in de Monumentenwet;

  • g.

   voor het te nemen besluit is het kostenverhaal van de grondexploitatie verzekerd in een anterieure overeenkomst;

  • h.

   burgemeester en wethouders zenden de gemeenteraad terstond een afschrift ter kennisname van genomen besluiten als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo.

Artikel II

Jaarlijks vindt evaluatie van dit besluit plaats door het toezenden door burgemeester en wethouders van een jaaroverzicht van genomen besluiten ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3°, van de Wet algemene palingen omgevingsrecht waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, waarbij vermeld wordt de initiatiefnemer, het perceel, en een toelichting op de uitgevoerde activiteit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit algemene verklaring van geen bedenkingen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
de griffier,                                                   de voorzitter,  
J. Mimpen                                                  C.A. Kleijwegt