Regeling vervallen per 06-07-2016

Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m 05-07-2016

Intitulé

Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012

gelet op 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

besluit:

vast te stellen de Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  wet: Wet milieubeheer;

 • b.

  inrichting: een inrichting in de zin artikel 1. lid 1 van de Wet milieubeheer;

 • c.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • d.

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • e.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • f.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • g.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • h.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • i.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • j.

  straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

 • k.

  wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

 • l.

  motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994.

 • m.

  gezelschapsdier: dier dat de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven, vissen, konijnen, kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwhuisdieren zoals runderen, paarden, schapen, (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

HOOFDSTUK 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2. Naast de inzameldienst kunnen burgemeester en wethouders andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

 • 1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   kunststof verpakkingen;

  • f.

   textiel;

  • g.

   overige kunststoffen;

  • h.

   bouw- en sloopafval;

  • i.

   verduurzaamd hout;

  • j.

   grof tuinafval;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • l.

   grof huishoudelijk afval;

  • m.

   huishoudelijk restafval;

  • n.

   wit- en bruingoed.

  • o.

   oud ijzer en overige metalen;

  • p.

   plantaardige olieën en vetten;

  • q.

   schoon houtafval;

  • r.

   voertuigbanden;

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en –voorzieningen

 • 1. De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

 • 1. Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij een groep percelen met een verzamelcontainer eenmaal per week nabij elk perceel ingezameld.

 • 3. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4. In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij een groep percelen met een verzamelcontainer eenmaal per twee weken afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.

 • 5. In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij flats, appartementencomplexen en bovenwoningen niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

HOOFDSTUK 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

 • 1. Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.

 • 2. Het is aan personen, die geen woon- of verblijfplaats in de gemeente hebben, verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden of achter te laten binnen de grenzen van de gemeente.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen in welke gevallen en onder welke condities, personen die geen woon- of verblijfplaats in de gemeente hebben, wel huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen aan te bieden.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1. Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel 2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieën van personen.

 • 4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot.

 • 2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstekt inzamelmiddel.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 6. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 12 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kunnen burgemeester en wethouders regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

HOOFDSTUK 4 INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 13 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Burgemeester en wethouders kunnen categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 13 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4. Het is verboden de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

HOOFDSTUK 5 ZWERFAFVAL

Artikel 16 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1. Het is verboden buiten een daarvoor door burgemeester en wethouders bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op:

  • 1.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • 2.

   het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • 3.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het Besluit bodemkwaliteit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 17 Achterlaten van straatafval

 • 1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 18 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1. Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat.

Artikel 19 Afvalbakken binnen inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 21 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1. Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2. Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN

Artikel 22 Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1. Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 23 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

Artikel 24 Dode gezelschapsdieren

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

 • 2. Indien een eigenaar van een dood gezelschapdier te kennen geeft het dier te willen wegbrengen, dan kan dit worden gemeld bij de gemeente. De eigenaar is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag dat het gezelschapsdier is gestorven, het dode gezelschapsdier te vervoeren naar de verzamelplaats.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen, is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3º, van de Wet op de economische delicten:

Artikel

Onderwerp

Artikel 6

Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

Artikel 7

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Artikel 8

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Artikel 9

Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Artikel 10

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 11

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 14

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 15

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Artikel 16

Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Artikel 17

Achterlaten van straatafval

Artikel 18

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Artikel 19

Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Artikel 20

Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Artikel 21

Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

Artikel 22

Verbod opslag van afvalstoffen

Artikel 23

Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Artikel 26 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10 , derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen ambtenaren.

Artikel 27 Vervallen oude regelingen

De volgende verordeningen vervallen:

 • a.

  de Afvalstoffenverordening gemeente Dirksland 2010;

 • b.

  de Afvalstoffenverordening gemeente Goedereede 2009;

 • c.

  de Afvalstoffenverordening gemeente Middelharnis 2010;

 • d.

  de Afvalstoffenverordening gemeente Oostflakkee

Artikel 28 Overgangsbepaling

 • 1. Vergunningen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2. Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een ontheffing als bedoeld in deze verordening.

 • 3. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 4. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 5. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot ontheffing, als bedoeld in deze verordening.

 • 6. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 27, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid.

 • 7. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 27, tweede lid, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
de griffier, de voorzitter,
J.Mimpen C.A. Kleijwegt

Toelichting Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

Voor de toelichting op de artikelen conform het VNG-model wordt verwezen naar de uitgebreide toelichting behorend bij dat model. Op elke afwijking van dat model wordt hier een toelichting gegeven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Eerste lid: Aanvulling lijst met andere categorieën

De lijst genoemd in artikel 3 kan naar behoefte met andere categorieën worden uitgebreid. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 10.21, derde lid, van de Wet milieubeheer, waarin gesteld wordt dat de raad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen. In casu gaat het om de categorieën overige kunststoffen, wit- en bruingoed, oud ijzer en overige metalen, plantaardige olieën en vetten, schoon houtafval en voertuigbanden.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

Eerste en derde lid:

De gemeente Goeree-Overflakkee zamelt i.p.v. wekelijks het GFT-afval en restafval alternerend in. Er is geregeld dat èn het GFT-afval èn het huishoudelijk restafval eenmaal in de twee weken wordt ingezameld.

Artikel 8 - Verbod op het ter inzameling aanbieden door anderen

Eerste lid:

Alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen, mogen huishoudelijke afvalstoffen aanbieden. Achtergrond hiervan is de toename in het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten (afvaltoerisme) of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de kosten van de verwijdering van hun afvalstoffen willen ontlopen.

Tweede en derde lid:

Het afval van recreatiewoningen die geen onderdeel uit van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, en waar regelmatig afval vrijkomt, wordt ook aangemerkt als huishoudelijk afval waarop de zorgplicht van toepassing is. Daartegenover staat dat de gemeente in dat geval ook een afvalstoffenheffing kan heffen.

Omgekeerd geldt ook dat indien er op een perceel niet geregeld huishoudelijke afvalstoffen ontstaan, geldt de zorgplicht van de gemeente niet geldt (hier kan dan geen afvalstoffenheffing worden geheven).

Artikel 24. Dode gezelschapsdieren

Eerste en tweede lid:

Per 1 januari 2008 is de Destructiewet buiten werking gesteld. De betekent dat de gemeentelijke destructieverordeningen waren gebaseerd op een niet meer bestaande wet. Het stellen van nadere regels voor dode gezelschapsdieren wordt nu geregeld via de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 81h. Voor boerderijdieren zijn weer andere regels van toepassing, waar de gemeente niet direct verantwoordelijk voor is.

Artikel 81h stelt dat bij gemeentelijke verordening worden ten aanzien van dode gezelschapsdieren regels gesteld ter zake van:

 • a.

  het aangeven en bewaren door de eigenaar of houder van dode gezelschapsdieren

 • b.

  het ophalen van dode gezelschapsdieren

 • c.

  het overdragen van dode gezelschapsdieren aan de ondernemer binnen wiens werkgebied het materiaal zich bevindt.

Of het moet zijn dat de gemeente een overeenkomst heeft met een ondernemer, die aanwezen is door de minister, dan hoeft de gemeentelijke verordening geen voorschriften te bevatten voor lid b. en c. De gemeente heeft een overeenkomst met een verwerker. Deze verwijdert de dode dieren van de door burgemeester en wethouders aangewezen locatie.

Burgers worden op grond van dit artikel in de gelegenheid worden gesteld om een dood gezelschapsdier "ergens" kwijt te kunnen (stel iemand woont op een appartement). In de praktijk worden niet veel dode gezelschapsdieren door de burgers aangeboden. Het is aan de eigenaar van een gezelschapsdier of hij of zij een gezelschapsdier wil aanbieden voor destructie of niet. Hierbij spelen verschillende afwegingen een rol, een dode vogel of muis in de tuin wordt meestal begraven of in de huisvuilcontainer gedaan. De particuliere dierhouder zal zijn huisdier niet snel ter destructie aanbieden. In dat soort situaties wordt meestal gekozen voor begraven of cremeren. Of men laat een dood gezelschapsdier achter bij de dierenarts.