Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-01-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

overwegende dat de noodzaak zich kan voordoen dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeente vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in een woning wordt binnengetreden tegen de wil van de bewoner;

gelet op artikel 149a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Goeree-Overflakkee

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

 • 1. De volgende verordeningen vervallen:

  • a.

   de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 1996, vastgesteld door de raad van de gemeente Goedereede op 21 november 1996;

  • b.

   de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 1996, vastgesteld door de raad van de gemeente Oostflakkee op 12 september 1996.

   2.Besluiten van bestuursorganen van de gemeenten Dirksland en Middelharnis, in wier onderwerp door deze verordening wordt voorzien, worden eveneens vervallen verklaard.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.
De griffier, De voorzitter,
J.Mimpen C.A. Kleijwegt

Toelichting Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Goeree-Overflakkee

Bij de totstandkoming van de Gemeentewet is door de wetgever geen aandacht besteed aan de vraag of via noodmaatregelen de grondrechten in de artikelen 10 (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en 12 (het huisrecht) van de Grondwet kunnen worden beperkt. Uit de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet, inzake het noodbevel respectievelijk de noodverordening, volgt dat bij het gebruik maken van deze artikelen niet mag worden afgeweken van de Grondwet.

Bij de inwerkingtreding van een wijziging van de Algemene wet op het binnentreden is artikel 149a in de Gemeentewet opgenomen. Dit artikel strekt ertoe dat de gemeenteraad in bepaalde gevallen, bij verordening, de bevoegdheid kan toekennen tot het binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner. Die bevoegdheden wordt toegekend aan personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van een noodverordening of met de opsporing van overtredingen van een noodverordening. Deze bevoegdheid wordt door de wetgever op twee manieren begrensd:

 • a.

  het dient te gaan om het binnentreden ter uitoefening van toezicht en opsporing en niet vanwege de toepassing van bestuursdwang. Bij het toepassen van bestuursdwang kan worden teruggegrepen op de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het dient te gaan om het binnentreden indien de toezichthoudende zorg strekt tot handhaving van de openbare orde of veiligheid, dan wel geschiedt in verband met de bescherming van het leven of de gezondheid van personen en deze zorg het binnentreden vereist.

Normaal gesproken besluit de raad een zogeheten ‘binnentredingsbepaling’ op te nemen een reguliere verordening, zoals de Algemene plaatselijke verordening gemeente Goeree-Overflakkee 2013 (hierna: Apv). Artikel 6:3 van de Apv luidt als volgt:

Artikel 6:3 Binnentreden woning

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Een noodverordening wordt op grond van artikel 176 van de Gemeentewet niet door de raad, maar door de burgemeester vastgesteld. Dat laatste geschiedt altijd in spoedeisende situaties. Vandaar dat de raad een aparte verordening behoort vast te stellen die het binnentreden tegen de wil van de bewoner ingeval van overtreding van een noodverordening, een wettelijke basis verschaft.