Regeling vervallen per 04-04-2013

Inkoop- en aanbestedingsregeling

Geldend van 26-09-2008 t/m 03-04-2013

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsregeling

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat de inkoop- en aanbestedingsregeling van 2005 op een aantal punten gewijzigd moet worden;

gelet op artikel 26 van de Financiële verordening gemeente Uden;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende wijzigingsregeling:

1e wijziging Inkoop- en aanbestedingsregeling

Artikel I. Wijziging

De inkoop- en aanbestedingsregeling wordt gewijzigd als volgt:

A.Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4. Bepaling aanbestedingsprocedures

  • 1. Bij het bepalen van de aanbestedingsprocedures wordt uitgegaan van de drempelbedragen zoals die zijn vastgesteld in het besluit “Drempelwaarden aanbestedingsprocedures gemeente Uden”.

  • 2. Bij iedere aanbesteding stelt de budgethouder vast wat de financiële omvang van de opdracht is.

  • 3. Van het type aanbesteding kan alleen op basis van een besluit van het College van burgemeester en wethouders worden afgeweken.

    • B.

      In artikel 5, eerste lid wordt ‘Aanbestedingsreglement Werken 2004’ vervangen door: ‘Aanbestedingsregelement Werken 2005’, en komt te luiden:

  • 1. Voor Werken is het Aanbestedingreglement Werken 2005 van toepassing.

Artikel II. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na die van haar bekendmaking.

Artikel IV. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijziging Inkoop- en aanbestedingsregeling.

Uden, 16 september 2008

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester