Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel

Geldend van 20-12-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2012

gelet op:

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij.

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende:

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

(V-Stacks: Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied.V-Stacks gebied is een geavanceerd computerprogramma voor het berekenen van de verspreiding van geur rond meerdere veehouderijen in een gebied. Het programma is gemaakt door Kema in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In de ministeriële regeling behorende bij de Wet geurhinder en veehouderij is het gebruik van V-Stacks gebied niet verplicht gesteld. Niettemin wordt sterk aangeraden wel van dit model gebruik te maken.)

Geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Odour units (ouE/m3. P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Boekel.

 • 2.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Boekel.

 • 3.

  Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Gebiedsindeling bij de Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel).

 • 4.

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening worden de volgende deelgebieden aangewezen:

  • A .

   Woonkernen Boekel en Venhorst;

  • B.

   Woongebied Huize Padua;

  • C.

   Kernrandzones;

   De gebieden die kernrandzones rond de woonkernen Boekel en Venhorst en het woongebied Huize Padua omsluiten waarbinnen zich de zoekgebieden voor woningbouw en bedrijventerreinen bevinden.

  • D.

   Bedrijventerreinen;

  • E.

   Woonwerklandschap;

   De gebieden die het Woonwerklandschap ten noorden en zuiden van de woonkern Boekel omsluiten.

  • F.

   Buitengebied / Verwevingsgebied;

   De gebieden die het Buitengebied en het Verwevingsgebied omsluiten.

  • G.

   Landbouwontwikkelingsgebied Waterdelweg;

  • H.

   Landbouwontwikkelingsgebieden Venhorst en Odiliapeel.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

 • A.

  Woonkernen Boekel en Venhorst 3 odour units.

 • B.

  Woongebied Huize Padua 3 odour units.

 • C.

  Kernrandzones 7 odour units.

 • D.

  Bedrijventerreinen 7 odour units.

 • E.

  Woonwerklandschap 7 odour units.

 • F.

  Buitengebied / Verwevingsgebied 10 odour units.

 • G.

  Landbouwontwikkelingsgebied Waterdelweg 10 odour units.

 • H.

  Landbouwontwikkelingsgebieden Venhorst en Odiliapeel 10 odour units.

Artikel 4 Andere waarden voor de afstanden nertsenhouderij

 • 1. In afwijking met artikel 4, lid 2 van de Wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar nertsen worden gehouden waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object dat is gelegen in volgende gebieden zoals omschreven in artikel 2 van deze verordening:

  • A.

   In de gebieden A, B en D ten minste het aantal meters dat wordt beschreven in de formule:

   • ·

    Afstand = 2,2888 x n0,6072 bij toepassing van traditionele huisvesting.

   • ·

    Afstand = 1,7502 x n0,6032 bij toepassing van emissiearme huisvesting.

  • B.

   In de gebieden C, E, F, G en H ten minste het aantal meters dat wordt beschreven in de formule:

   • ·

    Afstand = 1,1774 x n0,5989 bij toepassing van traditionele huisvesting.

   • ·

    Afstand = 0,8498 x n0,5911 bij toepassing van emissiearme huisvesting.

 • 2. In de in het eerste lid genoemde formules staat “n” voor het aantal dieren (fokteven) met een minimum van 1.000. Bij minder dan 1.000 dieren wordt voor “n” de waarde 1.000 ingevoerd.

Artikel 5 Overgangsrecht

Indien een aanvraag om een milieuvergunning of een aanvraag om een Omgevingsvergunning voor de activiteit Inrichting is ingediend voor het aanhoudingsbesluit van 12 oktober 2011, blijven de geldende geurnormen en vaste afstanden op het moment van indienen van de aanvraag van toepassing.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Boekel”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 13 december 2012
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos

afbeelding binnen de regeling