Regeling vervallen per 01-10-2016

Woonvisie Bronckhorst

Geldend van 25-09-2008 t/m 30-09-2016

Intitulé

Woonvisie Bronckhorst

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 080925/7;

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 19 augustus 2008;

gelet op de bespreking van de raadscommissie Beleidsontwikkeling van 11 september 2008;

Besluit

de Woonvisie vast te stellen.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 25 september 2008,
de plv. griffier, de voorzitter,
G.J. Mugge H.A.J. Aalderink

Woonvisie Bronckhorst