Regeling vervallen per 28-05-2015

Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020

Geldend van 27-01-2011 t/m 27-05-2015

Intitulé

Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 110127/10

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

14 december 2010;

gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 4 januari 2010 om voorlopig geheimhouding op te leggen voor de informatie onder punt 2 van de memo, kenmerk Z20865/ INT11-04832;

gelet op de bespreking van de gecombineerde raadscommissie Evaluatie en controle en beleidsontwikkeling van 13 januari 2011;

gelet op het Kwalitatief Woonprogramma 3, vastgesteld op 22 oktober 2009;

gelet op artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25, lid 2 Gemeentewet;

gelet op amendement 10-1 waarin de VVD en het CDA enkele wijzigingen van de Notitie 'beleidskaders woningbouwplanning Bronckhorst 2010-2019' voorstellen;

BESLUIT

  • 1.

    De Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020 vast te stellen.

  • 2.

    De Notitie 'beleidskaders woningbouwplanning Bronckhorst 2010-2019' met inbegrip van het bepaalde in amendement 10-1, gewijzigd vast te stellen.

  • 3.

    De geheimhouding van de informatie genoemd onder punt 2 in het memo van het college van burgemeester en wethouders van 4 januari 2011 (kenmerk Z20865/INT11-04832), te bekrachtigen.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 januari 2011,
de griffier, de voorzitter,
G.J. Mugge H.A.J. Aalderink

Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020

Notitie 'Beleidskaders woningbouwplanning Bronckhorst 2010-2019'

Bijlagen behorende bij de Oplegnotitie: Evaluatie regionale woonvisie: 'van verminderen naar transformeren"

Evaluatienotitie regionale woonvisie 2010-2020

Woonmonitor 2012

Rapport Woonwensen en leefbaarheid

Bijlage rapport woonwensen en leefbaarheid