Verordening winkeltijden gemeente Cranendonck 2010

Geldend van 11-02-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Cranendonck 2009

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 20 oktober 2009

Gelet op artikel : gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet ,

B E S L U I T

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK,vast te stellen de volgende:

“Verordening Winkeltijden gemeente Cranendonck 2009”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet ;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

 • c.

  avondwinkel: winkel welke elke dag open mag zijn tussen 16.00 uur en 00.00 uur, en waar uitsluitend en hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn slechts overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling

 • 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet , gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon en feestdagen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden, ten behoeve van avondwinkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon en feestdagen tussen 00.00 uur en 16.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet .

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet , voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van, ten behoeve van een winkel gelegen op een kampeerterrein, met inachtneming van de volgende regels:

  • -

   de ontheffing kan worden verleend voor de periode van 1 april tot 1 oktober op:

  • a.

   zondag, tweede paasdag en tweede pinksterdag van 10.00 uur to 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur;

  • b.

   hemelvaartsdag van 09.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 18.00. Er mogen uitsluitend en hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 3. De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11 Grensovergangen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet ten aanzien van grensoverschrijdend verkeer.

 • 2. De ontheffing wordt geweigerd indien deze geen betrekking heeft op handelingen die plaatsvinden in de nabijheid van grensovergangen langs daarop aansluitende doorgaande wegen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 01-01-2010.

 • 2. De Verordening Winkeltijden gemeente Cranendonck 22-04-1997 wordt ingetrokken per 01-01-2010.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening winkeltijden gemeente Cranendonck 2010’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 26 januari 2010.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,
Mr. P.J.F. Bemelmans
De voorzitter,
B.P. Meinema