Vaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)

Geldend van 11-10-2012 t/m heden

Intitulé

Vaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 07-08-2012, nr. 12.110;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

 • 1.

  dat overeenkomstig artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet vereist is in de volgende gevallen:

  • a)

   Bij het weigeren van een aanvraag om toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  • b)

   Bij het beslissen op een aanvraag om toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, mits de aanvraag voldoet aan alle van de volgende kenmerken:

   • ·

    de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met een door de gemeenteraad vastgestelde vigerende structuurvisie;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met de provinciale structuurvisie ruimtelijke ordening;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met de provinciale verordening ruimte;

   • ·

    eventueel in de aanvraag opgenomen woningbouw past binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten kunnen geen ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeente.

   • ·

    de aangevraagde activiteiten hebben betrekking op niet meer dan 50 grondgebonden woningen;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten hebben betrekking op niet meer dan 7 bouwlagen.

En indien voor betreffende locatie een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is:

 • ·

  de aanvraag voldoet aan het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

 • c)

  In afwijking van het bepaalde onder 1b is een verklaring van geen bedenkingen ook niet vereist voor projecten indien de raad ten behoeve van het project reeds een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader heeft vastgesteld

 • 2.

  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ex 6.12, eerste en tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, overeenkomstig de in artikel 6.12, derde lid Wet ruimtelijke ordening genoemde gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het besluit van 30 september 2010 (volgnummer 10.131) inzake ‘Vaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)’ in te trekken op de dag na openbare bekendmaking.

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit inwerking treedt op de dag na openbare bekendmaking.