Verordening elektronische verzending Noord-Brabant

Geldend van 12-12-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2012

Intitulé

Verordening elektronische verzending Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2012;

Gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten ingevolge artikel 145 de verordeningen maken die zij in het belang van de provincie nodig oordelen;

Overwegende dat Provinciale Staten gebruik willen maken van de mogelijkheid van artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, om bij wettelijk voorschrift te bepalen dat de verzending van provinciale berichten, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch geschiedt;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

  • a.

     Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

     elektronische verzending: verzending van berichten die bestaan uit leesbare tekens, maar niet op papier worden verzonden of uitgereikt.

Artikel 2 Elektronische verzending

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin verzenden berichten als bedoeld in artikel 2:13, eerste lid, van de Awb uitsluitend elektronisch.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2012.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische verzending Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 7 december 2012
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans
 

Toelichting

Artikelsgewijs

Artikel 2 Elektronische verzending

Onder verzending van berichten langs elektronische weg wordt iedere vorm van elektronische gegevensuitwisseling verstaan. Zoals blijkt uit de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012 vallen hieronder in ieder geval ontwerpbesluiten waarop artikel 3:12 van de Awb van toepassing is.

Met dit artikel wordt voorzien in de mogelijkheid om alle kennisgevingen, meldingen, en bekendmakingen, die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, uitsluitend langs elektronische weg te laten plaatsvinden. In de praktijk betekent dit dat kennisgevingen of meldingen die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht op Internet raadpleegbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via de website van de provincie Noord-Brabant. Elektronische bekendmakingen van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, dienen ingevolge artikel 3:42, tweede lid, van de Awb, uitsluitend plaats te vinden in een van overheidswege uitgegeven blad, in dit geval dus het Provinciaal Blad.

Door de algemene formulering van dit artikel vallen ook kennisgevingen van aanvragen en definitieve besluiten, bijvoorbeeld bij procedures op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onder de werking van deze verordening.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Nu de bestaande werkpraktijk binnen de provincie Noord-Brabant sinds 1 februari 2012 bestaat is aan de verordening terugwerkende kracht toegekend tot en met die datum.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten