Regeling vervallen per 22-09-2016

Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn

Geldend van 20-12-2012 t/m 21-09-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn

Corsaregistratienummer: 12.37459

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen de Beleidsregels onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn van de afdeling Sociale Zaken, d.d.

 • -

  gelet op het bepaalde in:

  • ·

   titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • ·

   artikel 7, 8 en 10 Wet werk en bijstand (WWB);

  • ·

   re-integratieverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2012.

Besluit:

 • ·

  met ingang van 1 januari 2012 in te trekken de beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, vastgesteld op 28 juni 2005;

 • ·

  met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 vast te stellen:

Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn;

 • b.

  uitkering: een periodieke uitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB, IOAW, IOAZ;

 • c.

  uitkeringsgerechtigde: degene die een uitkering op grond van de WWB, IOAW, IOAZ ontvangt.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Personen die een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ ontvangen kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk.

 • 2.

  De onkostenvergoeding vrijwilligerswerk is persoonsgebonden. Samenwonende die gezamenlijk een uitkering ontvangen en beiden voldoen aan het gestelde in deze beleidsregel, kunnen individueel aanspraak maken op een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk.

Artikel 3 Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

  • 1.

   De gemeente kan aan een uitkeringsgerechtigde een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk verstrekken als:

  • a.

   de uitkeringsgerechtigde geen betaalde arbeid verricht, en

  • b.

   nog niet bemiddelbaar is naar regulier werk, en

  • c.

   de uitkeringsgerechtigde tenminste 3 uur per week vrijwilligerswerk verricht;

  • d.

   het werk mag geen winstoogmerk hebben;

  • e.

   het werk mag niet concurrerend zijn met betaald werk.

  • 2.

   Een vrijwilligersorganisatie kan een onkostenvergoeding verstrekken aan de vrijwilliger voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Deze onkostenvergoeding wordt niet aangemerkt als inkomen of als vermogen als deze niet boven het door het Rijk vastgestelde maximale bedrag uitkomt, conform het gestelde in artikel 31 lid 2 sub k van de WWB.

Artikel 4 De hoogte van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers

 • 1.

  De hoogte van de door de gemeente verstrekte onkostenvergoeding is afhankelijk van het aantal uren verrichte vrijwilligerswerk per week:

  Bij 3-8 uur per week:

  € 20,00 per maand

  Bij 9-16 uur per week:

  € 40,00 per maand

  Bij 17 uur of meer per week:

  € 60,00 per maand

  • 2.

   Als een onkostenvergoeding door de vrijwilligersorganisatie wordt ontvangen dan wordt dit bedrag verrekend met de onkostenvergoeding die men van het college (met uitzondering van reiskosten) ontvangt, zodat wordt voorkomen dat het maximale bedrag wordt overschreden.

  • 3.

   De onkostenvergoeding wordt maandelijks achteraf verstrekt, op basis van een urenregistratie van de vrijwilligersorganisatie. Waarbij ook (eventueel) ontvangen onkostenvergoedingen van de vrijwilligersorganisatie worden opgegeven.

Artikel 5 Verplichtingen

De uitkeringsgerechtigde is verplicht onmiddellijk mededeling te doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het recht om de onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onder overlegging van bewijsstukken.

Artikel 6 Terugvordering

Het college vordert de onkostenvergoeding terug wanneer:

 • a.

  niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld of krachtens deze beleidsregel;

 • b.

  blijkt dat de naar aanleiding van de aanvraag verstrekte gegevens onjuiste waren, waardoor ten onterechte een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk is betaald.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin deze beleidsregel niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het hoofd van de afdeling Sociale Zaken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregel onkostenvergoeding vrijwilligerswerk gemeente Hoorn.

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 inwerking.

 • 3.

  Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 4 december 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,              de burgemeester,