Regeling vervallen per 01-01-2016

Algemene Subsidieverordening Gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2015

Intitulé

Algemene Subsidieverordening Gemeente Gilze en Rijen

Agendapunt

Vergadering

d.d. 2 november 2009

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Algemene Subsidieverordening Gemeente Gilze en Rijen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • · Aanvrager: de rechtspersoon die subsidie aanvraagt op grond van deze verordening.

 • · Awb: de Algemene wet bestuursrecht

 • · Budgetsubsidie: een per boekjaar verstrekte subsidie, waarbij meetbare activiteiten en/of prestaties worden gekoppeld aan de te verstrekken subsidie.

 • · Genormeerde subsidie: subsidie waarbij normen gehanteerd worden om tot vaststelling te komen.

 • · Instelling: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zich ten doel stelt activiteiten te verrichten, met name, ten behoeve van de bevolking van de gemeente Gilze en Rijen.

 • · Subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 Awb te weten "de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten".

 • · Projectsubsidie: subsidie ter ondersteuning van projectmatige activiteiten waaraan door een (belangrijk) deel van de bevolking van Gilze en Rijen actief of passief kan worden deelgenomen.

 • · Regeling subsidies: geheel van regels voor de uitvoering van de subsidieverordening

 • · Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 Awb, dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verlening van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

 • · Subsidieprogramma: een periodiek vastgesteld overzicht van beleidsdoelen en criteria waarvoor de gemeenteraad budget beschikbaar stelt.

 • · Subsidievaststelling: het definitief toekennen van een subsidie.

 • · Subsidieverlening: het voorlopig toekennen van een subsidie.

 • · Waarderingssubsidie: subsidie ter ondersteuning van (verenigings)activiteiten die door een (belangrijk) deel van de bevolking van Gilze en Rijen worden gewaardeerd.

Artikel 2 Rechtspersoon

Subsidies worden verstrekt aan rechtspersonen. In voorkomende gevallen kan het college beslissen dat deze verordening eveneens van toepassing is op het verstrekken van subsidies aan natuurlijke personen of groepen van natuurlijke personen voor ondernomen activiteiten die binnen het subsidieprogramma vallen.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op alle door het college te verlenen of vast te stellen subsidies tenzij een andere wettelijke regeling of gemeentelijke verordening daarin voorziet.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de budgetten vast die beschikbaar zijn.

 • 2. Het college stelt periodiek een subsidieprogramma vast op basis van door de gemeenteraad vastgestelde beleidsterreinen en beleidsdoelen.

 • 3. Subsidieverlening geschiedt door het college.

Artikel 5 Subsidieprogramma

 • 1. In het subsidieprogramma wordt in elk geval opgenomen:

  • a.

   de doelstelling van de subsidie;

  • b.

   de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten; producten of prestaties, resultaten of effecten, waardering.

 • 2. Het college kan, indien er een financiële noodzaak is, tussentijds wijzigingen aanbrengen in het subsidieprogramma.

Artikel 6 Subsidiecategorieën

 • 1. De volgende subsidiecategorieën worden onderscheiden:

  • a.

   Budgetsubsidies

  • b.

   Genormeerde subsidies

  • c.

   Projectsubsidies

  • d.

   Waarderingssubsidies

 • 2. Het college stelt nadere regels vast over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidiecategorieën.

Artikel 7 Algemene criteria

Het college kan subsidie verstrekken voor zover:

 • 1.

  Een organisatie en/ of activiteit naar de mening van het college een bijdrage levert aan de beleidsdoelen en activiteiten zoals vermeld in het subsidieprogramma;

 • 2.

  De activiteiten geheel of grotendeels ten goede kunnen komen aan de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen;

 • 3.

  En er een aantoonbare financiële noodzaak bestaat voor de subsidieverlening.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de maximale subsidiebudgetten per begrotingsprogramma vast.

 • 2. Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden, krijgen bij de verdeling van de beschikbare bedragen die aanvragen voorrang, waarvan inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar oordeel van het college:

  • a.

   van meer belang zijn voor het beleid waarvoor de gemeenteraad verantwoordelijkheid draagt, en

  • b.

   meer zullen bijdragen aan verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 9 Evaluatie

In afwijking van het bepaalde in artikel 4:24 Awb geldt de verplichting tot het publiceren van

een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk niet voor project- en waarderingsubsidies.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Subsidieverlening dan wel subsidievaststelling zonder dat een subsidieverlening is voorafgegaan

kan naast de in artikel 4:25 Awb en 4:35 Awb geregelde gevallen in ieder geval ook geweigerd

worden indien:

 • 1.

  De doelstellingen, activiteiten, statuten of reglementen van de aanvrager dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie oplevert wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of welke grond dan ook. Onder discriminatie wordt in dit verband niet begrepen onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand;

 • 2.

  De financiële positie van de gemeente daartoe aanleiding geeft.

Artikel 11 Ontheffing

Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van een of meer verplichtingen van

deze verordening.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan ten aanzien van de onderwerpen in deze verordening, in de regeling subsidies, nadere regels stellen.

Hoofdstuk II Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2. Op dat tijdstip vervalt de Algemene subsidieverordening gemeente Gilze en Rijen 2007, vastgesteld 18 december 2006.

Artikel 15 Overgangsbepaling

 • 1. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag is ingediend en vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop in het voordeel van de aanvrager de oude of nieuwe verordening of regeling toegepast.

 • 2. Op een aanhangig bezwaarschrift, dat voor 1 januari 2010 is binnengekomen wordt beslist met toepassing van de oude verordening of regeling. Bezwaarschriften die binnenkomen na 1 januari 2010 worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe verordening en regelingen.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Algemene Subsidieverordening gemeente

Gilze en Rijen

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans drs. R.H. Roep