Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Geldend van 27-12-2012 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN.

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op artikel 24, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium 2012;

besluiten:

vast te stellen de volgende “Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats”

Artikel 1. Aanbrengen/plaatsing gedenktekens.

Tenminste vier weken voorafgaand aan het aanbrengen of plaatsen van een gedenkteken dient aan de beheerder het aanbrengen of plaatsen van het gedenkteken te worden gemeld met overlegging van een werktekening, waarop is aangegeven:

 • a)

  een boven- voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte-en lengtematen;

 • b)

  de soort, de kleur en de bewerking van de te gebruiken materialen;

 • c)

  de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Bij de melding dient tevens de naam en adres van de verantwoordelijke voor de plaatsing c.q. aanbrengen van het gedenkteken opgegeven te worden.

Artikel 2. Gedenkteken.

 • 1. Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Gedenktekens in natuursteen dienen tenminste 0.08 meter dik te zijn. Banden als onderdeel van gedenktekens dienen minimaal 0.04 meter dik te zijn en minimaal 0.08 meter hoog te zijn.

 • 2. Gedenktekens dienen geplaatst te worden op een deugdelijke fundering van gewapende betonplaat. De lengte en de breedte van een gedenkteken en fundering mogen niet meer bedragen dan de lengte respectievelijk de breedte van het graf minus 10 cm. De funderingsplaat dient op de hoeken te steunen op tenminste vier in de grond aangebrachte funderingspalen van niet vergankelijk materiaal. Indien er in één inlaag begraven wordt dienen de palen tenminste 1.20 meter lang te zijn. Indien het een graf betreft met twee inlagen dan dienen de palen tenminste 2.00 meter lang te zijn. Als het een monument betreft over twee of meer graven, dan dient de funderingsplaat(en) aan hoofd- en voeteind ondersteund te worden door dwarsbalken van gewapend beton, die rusten op de funderingspalen..

 • 3. De onderdelen van het gedenkteken moeten vast aan elkaar zijn verbonden.

 • 4. Op het gedenkteken dient het grafnummer aan de voorzijde vermeld te worden.

 • 5. Afdekking van het graf of delen daarvan met los grind of daarmee vergelijkbare materialen van geringe omvang is niet toegestaan.

 • 6. Bijzondere bepalingen:

  particuliere graven

  a. Op particuliere graven mogen staande en/of liggende voorwerpen worden aangebracht. Staande voorwerpen mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn.

  b. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid mag op twee naast elkaar gelegen particulier graven, welke op één en dezelfde grafakte vermeld staan, één monument met een maximale breedte van 1,80 meter worden geplaatst.

  c. In afwijking van het bepaalde in het zesde lid, onder a, mogen op particuliere graven voor kinderen tot 12 jaar staande voorwerpen niet hoger zijn dan 0,80 meter en op particuliere urnengraven niet hoger dan 0,70 meter.

  algemene graven

  d. Op algemene graven mogen uitsluitend liggende voorwerpen worden aangebracht van maximaal 0,60 x 0.60 meter; natuurstenen gedenktekens moeten een dikte hebben van minimaal 0,08 meter en maximaal 0,10 meter.

  e. In afwijking van het bepaalde onder d mogen op kindergraven uitsluitend liggende voorwerpen worden aangebracht met de afmetingen 0,40 x 0,40 meter; natuurstenen gedenktekens moeten een dikte hebben van minimaal 0,05 meter en maximaal 0,10 meter.

  f. Op algemene graven met één inlaag is het toegestaan een grafbedekking aan te brengen overeenkomstig het bepaalde onder a.

  g. Op algemene urnengraven mogen uitsluitend liggende voorwerpen worden aangebracht van maximaal 0,30 x 0,30 meter.

Artikel 3. Intrekking oude regeling.

De nadere regels voor de grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaats, vastgesteld op 24 juni 2003, worden ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding.

Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na de datum waarop ze bekend zijn gemaakt.

Artikel 5. Citeerartikel.

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de grafbedekking op de gemeentelijke begraafplaats 2012.

Ondertekening

Middelburg, 31 juli 2012.
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
de secretaris, de burgemeester,