Nadere regels voor de graven en asbezorging

Geldend van 27-12-2012 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN EN ASBEZORGING

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op hoofdstuk 4 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium 2012;

besluiten:

vast te stellen de volgende

“Nadere regels voor de graven en asbezorging”

Artikel 1. Indeling en uitgifte der graven.

 • 1. De graven worden onderverdeeld in:

  a. algemene graven, waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren;

  b. algemene kindergraven, waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken van kinderen tot 12 jaar te begraven voor de tijd van 10 jaren;

  c. particuliere graven, uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren en maximaal 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen;

  d. particuliere kindergraven, uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren en maximaal 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken van kinderen tot 12 jaar dan wel het plaatsen van 2 asbussen, met of zonder urnen, of het verstrooien van de as van 2 overleden kinderen;

  e. particulierurnengraven en particuliere urnenkelders, uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaren en maximaal 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbussen, met of zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as daarin van 2 overledenen.

 • 2. De urnennissen worden onderverdeeld in:

  a. algemene urnennis, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het bijzetten van één asbus voor de tijd van een half jaar;

  b. particuliere urnennissen en particuliereurnenplaatsen, uitgegeven voor de tijd van 5 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste één uitsluitend door de gemeente beschikbaar gestelde urn.

 • 3. In bijzonder schrijnende gevallen kan ons college ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid onder c en d voor het begraven van ten hoogste één asbus meer of het verstrooien van de as van één overledene meer in een graf, bestemd voor begraving van 2 lijken, 2 asbussen of verstrooiing van as van 2 overledenen.

Artikel 2. Oppervlakte van graven.

 • 1. De oppervlakte van particuliere graven bedraagt maximaal 2.10 x 1 meter; voor particuliere kindergraven bedraagt de oppervlakte maximaal 1.80 x 0.70 meter en voor particuliere urnengraven maximaal 0.70 x 0.70 meter.

 • 2. De oppervlakte van algemene graven bedraagt maximaal 0.70 x 0.70 meter, algemene kindergraven 0.50 x 0,50 meter en voor algemene urnengraven 0,70 x 0,70 meter.

Artikel 3. Intrekking oude regeling.

De nadere regels voor de graven en asbezorging, vastgesteld op 24 juni 2003, worden ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding.

Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na de datum waarop ze bekend zijn gemaakt.

Artikel 5. Citeerartikel.

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging 2012.

Ondertekening

Middelburg, 31 juli 2012.
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
de secretaris, de burgemeester,