Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Zundert 2012

Geldend van 06-12-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Zundert 2012

De Raad van de gemeente Zundert;

gezien het advies van de Commissie Grondgebied;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (awb), Wet geurhinder veehouderij (Wgv) en de Gemeentewet;

overwegende, dat de wet de mogelijkheid biedt om een hogere geurnorm vast te stellen zolang een goed woonklimaat gegarandeerd blijft en dat op grond van de opgestelde geurvisie blijkt dat dit in deze situatie zo is. Dat hierdoor nieuwbouw in het betreffende gebied mogelijk wordt en de bestaande veehouderijen in hun rechten niet worden aangetast.

BESLUIT:

vast te stellen de

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Zundert 2012

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

Geuremissiefactor: bij ministeriële regeling vastgestelde geuremissie per dier, behorende bij een daartoe aangewezen diercategorie

Geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer

aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen,

verladen of wegen van dieren;

Vergunning: milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

  • 1. Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet wordt het gebied zoals opgenomen in bijlage 1 aangewezen;

  • 2. Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in artikel 3 van deze verordening wordt verwezen naar bijlage 1;

Artikel 3: Waarden voor de geurbelasting

  • 1. Binnen daartoe aangewezen gebied die zijn aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet.;

  • 2. De waarde in de daartoe aangewezen gebied bedraagt 6 odeur.

Artikel 4: In werkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 5: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Zundert 2012’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente Zundert d.d. 22 november 2012.
De raad voornoemd,
De griffier,
Drs. J.J. Rochat
De voorziter,
L.C. Poppe-de Looff